Quyết định 1353/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1353/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: 25/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1353/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các CV;
- Lưu: VT, KSTTHC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH HÀ NAM
(BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam)

TT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

 

 

 

 

 

BC giấy

BC qua hệ thng phần mềm

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Báo cáo tuần

- Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nổi lên trong tuần mà Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần phải biết để chỉ đạo, điều hành chung.

- Thực hiện các ý kiến chỉ đạo, thông báo kết luận của Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

- Tổng hợp hoạt động chỉ đạo, điều hành trong tuần của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần sau

Quyết định số 27/2013/QĐ- UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh

- Công an tỉnh báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

- Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình hoạt động của các khu công nghiệp

- Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các đơn vị là chủ đầu tư các dự án Báo cáo tình hình thực hiện các dự án trọng điểm, dự án yêu cầu hoàn thành trong năm, dự án có tồn tại, vướng mắc

- UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, dự án yêu cầu hoàn thành trong năm, dự án cần tập trung để giải phóng mặt bằng dứt điểm.

X

X

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Văn phòng UBND tỉnh

2

Báo cáo kết quả hoạt động của cng thông tin điện tử và trả lời câu hỏi trên chuyên mục hỏi- đáp 6 tháng, năm

 

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

3

Báo cáo về việc đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Văn bản số 2394/UBND-KTTH ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tnh

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/3/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông

5

Báo cáo kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCCN ISO 9001:2008 6 tháng, năm

 

Kế hoạch số 1135/KH-UBND ngày 09/5/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Khoa học và Công nghệ

7

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chng tội phạm 6 tháng, năm

 

Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 17/4/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Công an tỉnh

 

 

Công an tỉnh

8

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm mua bán người 6 tháng, năm

 

Kế hoạch số 567/UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Công an tnh

 

 

Công an tỉnh

9

Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm ma túy 6 tháng, năm

 

Kế hoạch số 1702/UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Công an tnh

 

 

Công an tỉnh

10

Báo cáo tình hình triển khai công tác y tế tháng, 6 tháng, năm

 

Văn bản số 1347/UBND-TH ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

SY tế

 

 

Sở Y tế

12

Báo cáo chiến dịch truyền thông lồng ghép gắn với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ 6 tháng, năm

 

Kế hoạch s05/KH-BCĐ ngày 24/01/2017 của Ban chỉ đạo công tác DSKHHGĐ tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

SY tế

 

 

Sở Y tế

13

Báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ 6 tháng, năm

 

Văn bản số 1527/VPUB-NV ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Y tế và các đơn vị có liên quan

 

 

Sở Y tế

14

Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác đi với cán bộ, công chức viên chức hàng năm

 

Quyết định số 645/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

15

Báo cáo quyết toán kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi và Báo cáo dự toán kinh phí dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm

 

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài chính

 

 

Sở Tài chính

16

Báo cáo dự toán kinh phí dịch vụ công ích thủy li của năm tiếp theo

 

Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài chính

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

17

Báo cáo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em 6 tháng, năm

 

Văn bản số 645/LĐTBXH-TE ngày 27/2/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động TB&XH

 

 

Sở Lao động TB&XH

18

Báo cáo tổng kết tháng hành động vì trẻ em năm

 

Quyết định số 572/QĐ-LĐTBXH ngày 19/4/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động TB&XH

 

 

Sở Lao động TB&XH

19

Báo cáo công tác Bình đẳng giới 6 tháng, năm

 

Văn bản số 917/LĐTBXH-BĐG ngày 14/3/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động TB&XH

 

 

Sở Lao động TB&XH

20

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam hàng năm

 

Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

21

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Văn bản số 29/TTr ngày 28/01/2016 của Thanh tra tỉnh

 

X

 

Thanh tra tnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Thanh tra tnh

22

Báo cáo quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Quyết định số

557/QĐ-UBND ngày 09/6/2014

 

X

X

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

23

Báo cáo kết quả nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT&TT (ICT Index) giai đoạn 2017-2020 hàng năm

 

Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Thông tin và Truyền thông

24

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Công văn số 313/SNV-CCHC ngày 19/5/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh, SNội vụ

Các Sở, ban, ngành của tỉnh

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

25

Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Công văn số 213/SNV-CCHC ngày 20/4/2017

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Văn phòng UBND tỉnh

26

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm

 

Văn bản s628/HD-SNV ngày 16/11/2015 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

27

Báo cáo danh sách quy hoạch cán bộ các chức danh Trưởng, phó phòng và tương đương trở lên cấp sở năm tiếp theo

 

Văn bản số 85/SNV-CCTL ngày 10/4/2012

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Nội vụ

28

Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ hàng năm

 

Văn bản s 687/UBND-NC ngày 16/4/2015

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

29

Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức hàng năm

 

Văn bản số 877/SNV-TCBC ngày 20/12/2016 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Nội vụ

30

Báo cáo số lượng cán bộ tăng giảm 6 tháng, năm

 

Văn bản số 412/SNV-CCVC ngày 19/6/2017 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

31

Báo cáo rà soát vị trí việc làm, đề xuất chỉ tiêu biên chế hàng năm

 

Văn bản số 328/SNV-TCBC ngày 23/5/2017 của Sở Nội vụ

 

 

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

32

Báo cáo tình hình thực hiện quản lý biên chế công chức hàng năm

 

Văn bản số 756/SNV-TCBC ngày 12/10/2017 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

33

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam hàng năm

 

Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

34

Báo cáo số liệu về công tác văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

 

Văn bản s886/SNV-VTLT ngày 23/12/2016 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

Các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu theo Quyết định số 344/2015/QĐ-UBND

 

 

Sở Nội vụ

35

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Hà Nam

 

X

 

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

36

Báo cáo sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng, năm

 

Văn bản số 53/SNV-TG ngày 18/2/2014 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

37

Báo cáo tình hình hoạt động tôn giáo trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Lphục sinh, Lễ Noel

 

- Văn bản số 35/SNV-TG ngày 14/01/2016 của Sở Nội vụ

- Văn bản số 117/SNV-TG ngày 14/3/2017 của Sở Nội vụ

- Văn bản số 230/SNV-TG ngày 25/4/2017 của Sở Nội vụ

 

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Nội vụ

38

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính Quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Kế hoạch 3240/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Văn phòng UBND tỉnh

39

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm

 

Kế hoạch 3239/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Văn phòng UBND tỉnh

40

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng, năm

 

Kế hoạch 3233/KH UBND ngày 06/01/2017

 

X

 

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tư pháp

41

Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng, năm

 

Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tư pháp

42

Báo cáo kết quả theo dõi và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, năm

 

Kế hoạch 3232/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; Kế hoạch 3234/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh;

 

X

 

Sở Tư pháp

Công an tỉnh

 

 

Sở Tư pháp

43

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

 

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21/8/2013 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

44

Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm

 

Công văn số 03/STC-TTr ngày 03/01/2017 của Sở Tài chính

 

X

 

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

45

Báo cáo công khai phân bổ dự toán năm và Báo cáo công khai quyết toán năm

 

Văn bản số 304/STC-HCSN ngày 01/3/2017 của Sở Tài chính

 

X

 

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

46

Báo cáo công tác quản lý tài sản công hàng năm

 

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Tài chính

47

Báo cáo giá cả thị trường hàng hóa dịch vụ trong nước hàng tháng

 

Văn bản số 1800/STC- GCS ngày 27/9/2016 của Sở Tài chính

 

X

 

Sở Tài chính

Sở Công thương

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

48

Báo cáo kê khai tài sản và tình hình tăng giảm tài sản Nhà nước hàng năm

 

Quyết định 04/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài chính

49

Báo cáo kê khai công trình nước sạch nông thôn tập trung; báo cáo tình hình tăng giảm công trình nước sạch tập trung hàng năm

 

Kế hoạch 1882/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT các đơn vị có liên quan

 

 

Sở Tài chính

50

Báo cáo công tác an ninh trật tự trình HĐND tỉnh

 

Văn bản s2844/UBND-TH ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh

 

X

 

Công an tỉnh

Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Công an tỉnh

51

Báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế, quốc tế 6 tháng, năm

 

Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 27/7/2010 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Công thương

52

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền đu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại 6 tháng, năm

 

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Công thương

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Công thương

53

Báo cáo tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình 6 tháng, năm

 

Văn bản số 803/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 của Sở Xây dựng

 

X

 

Sở Xây dựng

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Xây dựng

54

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện phong trào Toàn dân ĐKXD ĐSVH 6 tháng, năm

 

Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và

Du lịch

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

55

Báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến kinh nghiệm hàng năm

 

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ban, ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

56

Báo cáo kết quả công tác quân sự quốc phòng địa phương 6 tháng, năm

 

Văn bản chỉ đạo hàng năm của UBND tỉnh

 

X

 

Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh

Các Sở, ban, ngành

UBND các huyện, thành phố

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

57

Báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng địa phương hàng năm

 

Văn bản chỉ đạo hàng năm của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

58

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại địa phương hàng năm

 

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

59

Báo cáo thu phí Bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hàng năm

 

Quyết định số 136/QĐ-STNMT ngày 09/10/2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

60

Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp hàng năm

 

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Quản lý các KCN

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

61

Báo cáo kế hoạch dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường hàng năm

 

Văn bản chỉ đạo hàng năm của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND các huyện, thành phố

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

62

Báo cáo tình hình hoạt động tài nguyên nước hàng năm

 

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

UBND các huyện, thành phố

 

STài nguyên và Môi trường

 

 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 Ban hành: 31/12/2020 | Cập nhật: 23/02/2021