Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 tăng cường quản lý cán bộ công chức, viên chức đi công tác nước ngoài
Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI

Trong thời gian qua, việc tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài trên địa bàn tỉnh có tăng đáng kể và đảm bảo theo các quy định, đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Nam đến với các nước trong khu vực và quốc tế, tranh thủ kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị khi cử các đoàn đi công tác nước ngoài chưa đảm bảo thủ tục, cử cán bộ chưa chú ý đến thành phần, hiệu quả chưa cao và thường không thực hiện chế độ báo cáo theo qui định. Để công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài đảm bảo đúng các qui định của Đảng và Nhà nước, tiết kiệm nguồn kinh phí và hiệu quả ngày càng cao, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Hội đoàn thể tập trung thực hiện tốt các nội dung chính sau:

1. Tăng cường công tác quản lý đối với cán bộ công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ đi công tác nước ngoài; thực hiện nghiêm các qui định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ; Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 29-QĐ/TU ngày 23/11/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Chương trình số 02-CTr/TU ngày 22/11/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam khi đi nước ngoài.

2. Khi cử cán bộ công chức, viên chức đi nước ngoài phải đảm bảo đúng về tiêu chuẩn, thành phần liên quan đến công việc, phù hợp với nguồn kinh phí và hiệu quả của nhiệm vụ tại nước ngoài; đồng thời thực hiện nghiêm các qui trình về trình tự, thủ tục đoàn ra theo qui định của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho các đoàn đi nước ngoài thăm quan, du lịch hoặc giải quyết nội dung không liên quan đến lĩnh vực công tác.

3. Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm các qui định của Trung ương và của tỉnh khi đi nước ngoài, chấp hành chế độ báo cáo sau khi kết thúc chuyến công tác theo đúng qui định và quản lý, sử dụng hộ chiếu đúng mục đích.

4. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong lập hồ sơ thủ tục, đề xuất cử cán bộ công chức, viên chức đi công tác nước ngoài đảm bảo theo đúng trình tự qui định và thẩm định, xét duyệt, tham mưu UBND tỉnh quyết định cho phép cán bộ công chức, viên chức đi công tác nước ngoài. Đồng thời, phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình quan hệ chính trị đối ngoại giữa nước ta với các nước và những điều cần lưu ý giúp các đoàn hoạt động có hiệu quả, an toàn.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm căn cứ kế hoạch tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của các địa phương, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt để thẩm định dự toán của các địa phương, đơn vị liên quan trình cấp có thẩm quyền quyết định và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện thanh, quyết toán theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, hạn mức quy định.

6. Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị của các nước phục vụ công tác quản lý đoàn ra nhằm đảm bảo vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, thẩm tra (khi có yêu cầu) các đối tác mời cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Hội đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. /.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh