Văn bản pháp luật mới

Công văn 375/BYT-MT năm 2022 về tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Ban hành: 22/01/2022 | Ngày hiệu lực: 22/01/2022 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 24/01/2022

Quyết định 80/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Công văn 219/BTTTT-KHTC năm 2022 về giá tối đa bản thảo (bản mẫu) thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm năm 2021 Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Công văn 572/VPCP-KTTH năm 2022 về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: 21/01/2022 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 22/01/2022

Thông báo 64/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Cập nhật 09h00 ngày 21/01/2022) Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: 21/01/2022 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 22/01/2022

Công văn 326/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: 21/01/2022 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 21/01/2022

Hướng dẫn 17/HD-VKSTC về định hướng Chương trình công tác thanh tra năm 2022 do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: 21/01/2022 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 21/01/2022

Quyết định 165/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 Ban hành: 21/01/2022 | Ngày hiệu lực: 21/01/2022 | Tình trạng: Còn hiệu lực | Cập nhật: 21/01/2022

Quyết định 169/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022 Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2022 về hỗ trợ công tác xóa mù chữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Quyết định 02/2022/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Giang Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Công văn 716/BTC-TCT năm 2022 về xử lý xóa nợ Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Công văn 515/VPCP-KGVX năm 2022 về xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 24/01/2022

Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 22/01/2022

Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 Ban hành: 20/01/2022 | Ngày hiệu lực: 20/01/2022 | Tình trạng: Không xác định | Cập nhật: 22/01/2022