Văn bản pháp luật mới

Quyết định 584/QĐ-TTg năm 2022 phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Ban hành: 13/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022

Quyết định 905/QĐ-BTTTT năm 2022 hành động triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg Ban hành: 12/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022

Công văn 1683/TCHQ-GSQL năm 2022 về thời gian chuyển đổi thực hiện C/O mẫu D mới Ban hành: 12/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 12/05/2022

Thông tư 27/2022/TT-BTC bãi bỏ Quyết định 59/2007/QĐ-BTC phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Ban hành: 11/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022

Công văn 4168/BTC-TCDN năm 2022 về tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 11/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng Ban hành: 11/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022

Công văn 1665/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP Ban hành: 11/05/2022 | Ngày hiệu lực: Đang cập nhật | Tình trạng: Đang cập nhập | Cập nhật: 13/05/2022