Quyết định 1469/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19
Số hiệu: 1469/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 06/03/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1469/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định s 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định s 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cQuyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn c Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phi và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Biên bản họp về phương án mua và sử dụng vc xin phòng COVID-19 của Astrazeneca ngày 23/2/2021;

Theo đề nghị của Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đề xuất s lượng vắc xin COVID-19.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ đợt 1 vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho các đơn vị sau:

1. Các địa phương, đơn vị

STT

Các địa phương, đơn vị

S liu vc xin

1

Trung tâm KSBT Thành phố Hà Nội

8.000

2

Trung tâm KSBT tnh Hải Dương

32.000

3

Trung tâm KSBT Thành phố Hồ Chí Minh

8.000

4

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh

3.800

5

Trung tâm YTDP Thành phố Hải Phòng

2.800

6

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh

2.100

7

Trung tâm KSBT tỉnh Hòa Bình

1.600

8

Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên

3.100

9

Trung tâm KSBT tỉnh Bc Giang

3.100

10

Trung tâm KSBT tỉnh Gia Lai

1.800

11

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang

1.700

12

Trung tâm KSBT tnh Bình Dương

1.200

13

Trung tâm KSBT tỉnh Điện Biên

1.800

14

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

30.000

2. Các bệnh viện điêu trị bệnh nhân COVID-19

STT

Bệnh viện

S liu vc xin

1

Bệnh viện trường ĐHKT Y tế Hải Dương

300

2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2

500

3

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

450

4

Bệnh viện Dã chiến 2 Quảng Ninh

200

5

Bệnh viện Dã chiến tnh Gia Lai

100

6

Bnh vin Dã chiến Củ Chi

150

7

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh

400

8

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh

800

9

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2

200

10

Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ

100

11

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

250

12

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự

350

13

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

500

14

Bnh vin Bnh nhit đới Khánh Hòa

100

15

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

100

16

Bệnh viện Phổi Đà Nng

100

17

Trung tâm Y tế huyện Long Điền (Bà Rịa Vũng Tàu)

200

18

Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần

100

19

Bệnh viện Bnh Nhit đới TP.HChí Minh

900

20

Trung tâm Y tế TP Chí Linh

100

21

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tnh Hải Dương

100

Điều 2.

1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quc gia - Viện Vệ sinh dịch tTrung ương tiếp nhận, vận chuyển vắc xin tới các cơ sở tiêm chủng theo danh sách tại Điều 1 theo đúng quy định.

2. Dự án TCMR quốc gia hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện bảo quản, phân phối và phối hợp với các cơ sở tiêm chủng khác để sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo Hướng dẫn về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế cho các đi tượng ưu tiên tiêm chủng theo qui định tại Nghị Quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 (trừ lực lượng quốc phòng, công an); báo cáo Sở Y tế, các Viện Vệ sinh dịch t, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý và Cục Y tế dự phòng.

3. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên theo thẩm quyền quản lý; thực hiện quản lý, sử dụng vắc xin hiệu quả, đúng đối tượng theo quy định và thông báo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hp.

4. Sử dụng 600 liều vắc xin để kiểm định chất lượng và lưu mu tại đơn vị nhập khu và Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- BT. Nguyn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưng;
- SYT, TTKSBT các tnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Hà Giang, Bình Dương, Điện Biên (thực hiện);
- Cục Y tế - Bộ Công an;
-
Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2020 công bố dịch COVID-19 Ban hành: 01/04/2020 | Cập nhật: 01/04/2020