Hệ thống văn bản pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định 01/2022/QĐ-UBND về quản lý viên chức Ban hành: 11/01/2022 | Cập nhật: 17/01/2022

Quyết định 50-QĐ/TW năm 2021 về công tác quy hoạch cán bộ Ban hành: 27/12/2021 | Cập nhật: 11/01/2022