Hệ thống văn bản pháp luật về Cán bộ, công chức, viên chức

Quy định 65-QĐ/TW năm 2022 về luân chuyển cán bộ Ban hành: 28/04/2022 | Cập nhật: 06/05/2022