Hệ thống văn bản pháp luật về Kế toán, kiểm toán

Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 về báo cáo quyết toán Ban hành: 06/09/2021 | Cập nhật: 09/09/2021

Công văn 32220/CT-TTHT năm 2021 về nội dung trên hóa đơn Ban hành: 23/08/2021 | Cập nhật: 03/09/2021

Công văn 32002/CTHN-TTHT năm 2021 về thời điểm lập hóa đơn Ban hành: 18/08/2021 | Cập nhật: 31/08/2021