Hệ thống văn bản pháp luật về Kế toán, kiểm toán

Công văn 459/CTHN-TTHT năm 2022 về xuất hóa đơn điện tử Ban hành: 07/01/2022 | Cập nhật: 12/01/2022

Công văn 56689/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xuất hóa đơn Ban hành: 23/12/2021 | Cập nhật: 10/01/2022