Công văn 1009/BTNMT-TTr về chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Số hiệu: 1009/BTNMT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 05/03/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1009/BTNMT-TTr
V/v chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Thtrưng các đơn vị trực thuộc Bộ

Theo đề nghị ca Chánh Thanh tra Bộ về Kế hoạch kiểm tra năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các nội dung tại Phụ lục 01 (kim tra chuyên ngành) và Phụ lục 02 (kim tra thường xuyên) đính kèm.

2. Giao cho Thtrưởng các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát, lồng ghép các nội dung thanh tra, kim tra (các nội dung thanh tra đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định s 262/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 02 năm 2021) của đơn vị mình đtránh chồng chéo gia các đoàn thanh tra, kim tra trên địa bàn 01 tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phê duyệt và thực hiện kế hoạch kiểm tra theo các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo kết quả kiểm tra.

3. Giao cho Vụ Kế hoạch - Tài chính chtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan bố trí, phân bnguồn kinh phí đthực hiện công tác kiểm tra cho phù hợp.

4. Giao cho Thanh tra Bộ theo dõi, đôn đc việc thực hiện kế hoạch kim tra của các đơn vị trực thuộc Bộ và tổng hợp đề xuất tiến hành thanh tra của các đơn vị trực thuộc Bộ để báo cáo Bộ trưng ra quyết định điều chnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Quốc phòng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Văn bản số   /BTNMT-TTr ngày  tháng  năm  của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Đơn vị chủ trì/Địa điểm

NỘI DUNG

Đơn vị phối hợp

Thi gian thực hiện

Ghi chú

 

I

Thanh tra B

 

1

Hà Nội

Kim tra việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phn ảnh, kiến nghị và thông tin qua đường dây nóng đã được Bộ chuyn vcác địa phương

Tổng cục Qun lý đất đai, Tng cục Môi trường

Năm 2021

 

 

2

Vĩnh Phúc

 

 

3

Nghệ An

 

 

4

Bình Định

 

 

5

TP. Hồ Chí Minh

 

 

6

Kiên Giang

 

 

II

Tng cục Qun lý đất đai

 

1

Điện Biên

Kim tra chp hành các quy định của Luật đt đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đt, chuyển mục đích sử dụng đt tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyển mục đích sdụng đất thuộc trường hợp phi xin phép; việc qun lý, sdụng đất trồng lúa; việc chuyển mc đích sử dng đất trong lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thun từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

 

2

Lai Châu

 

 

3

Hòa Bình

 

 

4

Hà Giang

 

 

 

5

Bc Ninh

 

 

6

Lạng Sơn

 

 

7

Bình Định

 

 

8

Kon Tum

 

 

9

Kiên Giang

 

 

10

An Giang

 

 

11

Vĩnh Long

 

 

12

Bà Rịa -Vũng Tàu

 

 

13

Long An

 

 

14

Hi Dương

Kim tra việc thực hiện công tác đnh giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quđất

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

 

15

Bình Dương

 

 

16

Hà Nam

 

 

17

Nghệ An

 

 

18

Tây Ninh

 

 

19

Bình Thuận

Kim tra việc thực hiện công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phát triển quđất

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-III

Lồng ghép với nội dung thanh tra đã được phê duyệt

 

20

Hải Phòng

Kim tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhn quyền sdụng đất, chuyn mục đích sử dụng đất

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc quản lý, sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thtướng Chính phvề việc sp xếp lại, xlý nhà, đất thuộc shữu nhà nước về đất đai và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 ca Chính phvề quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

 

21

Hà Nội

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sdụng đất, chuyn mục đích sử dng đất

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kiểm tra việc qun lý sử dụng đất tại một sdự án, công trình không đưa đt vào sdụng hoặc chậm đưa đất vào sdụng

 

22

Đồng Nai

Kim tra chấp hành các quy định của Luật đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đt, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyn mục đích sử dụng đt thuộc trường hợp phải xin phép; việc qun lý, sử dụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hiện các dự án tại địa phương đã được Thủ tướng Chính phchấp thuận từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II- IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc Ủy ban nhân dân tnh Đng Nai đnghị xin chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện dự án Mđá Thiện Tân 6, huyện Vĩnh Cu, tnh Đng Nai và b sung 6.500 ha đất Khu công nghiệp vào quy hoạch các khu công nghiệp tnh Đồng Nai đến năm 2020

 

Kim tra việc chp hành pháp luật đất đai trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sdụng đất, chuyn mục đích sử dụng đt

 

23

Thành phHồ Chí Minh

Kim tra chấp hành các quy định ca Luật đất đai trong việc thc hiện quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, chuyn mục đích sử dụng đất tập trung vào các nội dung: các trường hợp chuyn mục đích sử dụng đt thuộc trường hợp phải xin phép; việc qun lý, sdụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sdụng đt trng lúa, đt rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hiện các dự án tại địa phương đã được Thtướng Chính phchấp thuận từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II- IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kiểm tra việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sdụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sn khác gn lin với đt tại một số dự án phát triển nhà

 

24

Khánh Hòa

Kim tra chấp hành các quy định ca Luật đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đt, cho thuê đt, chuyn mục đích sdụng đt tập trung vào các nội dung: các trưng hợp chuyển mục đích sdụng đất thuộc trường hợp phi xin phép; việc qun lý, sdụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hin các dự án tại địa phương đã được Thtướng Chính ph chp thuận từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II- IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc thực hin công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, htrợ, tái định cư và phát trin quỹ đất

 

25

Cần Thơ

Kim tra chấp hành các quy định ca Luật đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đt, cho thuê đt, chuyn mục đích sdụng đt tập trung vào các nội dung: các trưng hợp chuyển mục đích sdụng đất thuộc trường hợp phi xin phép; việc qun lý, sdụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hin các dự án tại địa phương đã được Thtướng Chính ph chp thuận từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II- IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; kim tra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao khu đất tại khu vực sân bay Lộ T

 

26

Ninh Thuận

Kiểm tra chấp hành các quy định ca Luật đất đai trong việc thực hiện quy hoạch, giao đt, cho thuê đt, chuyn mục đích sdụng đt tập trung vào các nội dung: các trưng hợp chuyển mục đích sdụng đất thuộc trường hợp phi xin phép; việc qun lý, sdụng đất trồng lúa; việc chuyển mục đích sdụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đthực hin các dự án tại địa phương đã được Thtướng Chính ph chp thuận từ trước 01/7/2014

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II- IV

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc thực hin công tác định giá đất, thu hồi, bồi thường, htrợ, tái định cư và phát trin quỹ đất

 

III

Tổng cục Môi trường

 

1

Sơn La

Kim tra công tác thực thi pháp luật về đa dng sinh học và bo vệ môi trưng tại các khu bo tồn thiên nhiên

Thanh tra Bộ, các Sở, ngành có liên quan, Phòng Cnh sát môi trường, Hi Quan, Biên phòng

Quý I-III

Lng ghép các nội dung thanh tra, kiểm tra trên địa bàn 01 tnh/thành ph khi trin khai thực hiện

 

2

Điện Biên

 

3

Cao Bằng

 

4

Bc Kạn

 

5

Thái Nguyên

 

6

Vĩnh Phúc

 

7

Phú Thọ

 

8

Bc Giang

 

9

Tuyên Quang

 

10

Qung Ninh

 

11

Thanh Hóa

 

12

Hà Tĩnh

 

13

Thừa Thiên Huế

 

14

Đà Nng

 

15

Ninh Thuận

 

16

Đắk Lắk

 

17

Qung Nam

 

18

Hậu Giang

 

IV

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

 

1

Gia Lai

Kim tra việc chấp hành quy định ca pháp luật vkhoáng sản

Thanh tra Bộ: Sở TN&MT có liên quan

Quý II-III

 

 

2

Kon Tum

 

 

3

An Giang

 

 

4

Đồng Tháp

 

 

5

Vĩnh Long

Quý III-IV

 

 

6

Bến Tre

 

 

7

Hòa Bình

Kim tra chuyên đề thăm dò, khai thác nước khoáng

Thanh tra B; STN&MT có liên quan

Quý II-III

 

 

8

Quảng Ngãi

 

 

9

Bình Thuận

 

 

10

Ngh An

Kiểm tra việc chp hành pháp luật về khoáng sản và bo vệ môi trưng trong khai thác khoáng sn

Thanh tra B; STN&MT có liên quan

Quý III-IV

 

 

11

Sơn La

 

 

12

Qung Trị

Quý III-IV

 

 

13

Ninh Thuận

 

 

14

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

 

15

Quảng Nam

Kim tra chuyên đề thăm dò, khai thác nước khoáng

Thanh tra B; S TN&MT có liên quan

Quý II-III

Lồng ghép với nội dung thanh tra đã được phê duyệt

 

16

Phú Thọ

Kiểm tra chuyên đthăm dò, khai thác nước khoáng

Thanh tra B; S TN&MT có liên quan

Quý II-III

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sn và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sn

 

17

Thừa Thiên Huế

Kim tra chuyên để thăm dò, khai thác nước khoáng

Thanh tra B; S TN&MT có liên quan

Quý II-III

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sn và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản

 

18

Khánh Hòa

Kim tra chuyên đề thăm dò, khai thác nước khoáng

Thanh tra B; S TN&MT có liên quan

Quý II-III

Lng ghép các nội dung kiểm tra vào 01 đoàn khi triển khai thực hiện

 

Kim tra việc thực hiện kết luận thanh tra

 

V

Tng cục Bin và Hi đảo Việt Nam

 

1

Thái Bình

Kim tra việc chp hành các quy định ca pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hi đo

Thanh tra Bộ, các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý III-IV

 

 

2

Nam Định

 

 

3

Quảng Trị

 

 

4

Qung Nam

 

 

5

Ninh Thuận

 

 

6

Bình Thuận

 

 

7

Phú Yên

 

 

8

Khánh Hoà

 

 

VI

Tng cục Khí tượng Thy văn

 

1

Sơn La

Kim tra việc chp hành các quy định của pháp luật về KTTV; việc khai thác, sử dụng thông tin và dliệu KTTV đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các đa phương có liên quan

Quý II

 

 

2

Lào Cai

Quý II

 

 

3

Nam Định

Quý II

 

 

4

Thái Bình

Quý II

 

 

5

Lâm Đng

Quý III

 

 

6

Đồng Nai

Quý III

 

 

7

Bạc Liêu

Kim tra việc khai thác, sử dụng thông tin và dữ liệu khí tượng thủy văn đi với các dự án phát trin kinh tế xã hi ti địa phương

Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các địa phương có liên quan

Quý III

 

 

8

Sóc Trăng

 

 

9

Trà Vinh

 

 

10

Bến Tre

 

 

11

Vĩnh Long

 

 

12

Các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kim tra đột xuất

 

Năm 2021

 

 

VII

Cục Biến đổi khí hu

 

1

Đà Nng

Kim tra định kỳ việc chấp hành pháp luật về biến đi khí hậu; việc thực hiện theo Thỏa thuận Pari; việc thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAPs); việc thực hiện Đóng góp do quc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam; kim tra việc tuân các quy định hiện hành trong nước và quốc tế đi với dự án theo Cơ chế phát triển sạch (CDM), Cơ chế tín ch chung (JCM)

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Quỹ Bo vệ môi trường Việt Nam, Bộ Công Thương

Quý II-III

 

 

2

Đồng Nai

 

 

3

Các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Kim tra đột xuất

 

Năm 2021

 

 

VIII

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

1

Lâm Đồng

Kim tra vic chp hành pháp lut về đo đc và bản đồ tại các tchức hoạt động đo đạc bn đồ

S TN&MT có liên quan

Quý II

 

 

2

Hi Dương

Quý II

 

 

3

Thành phố Hồ Chí Minh

Quý III

 

 

4

Hà Nam

Quý III

 

 

IX

Cục Viễn thám quốc gia

 

1

Điện Biên

Kim tra việc chấp hành quy định của pháp luật về vin thám

Các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-III

 

 

2

Bc Kạn

 

 

3

Lào Cai

 

 

4

Cao Bằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Văn bản số    /BTNMT-TTr ngày  tháng   năm  của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Đơn vị chủ trì/Địa đim/đối tượng

NỘI DUNG

Đơn vị phi hp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

I

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Tng cục Bin và hi đo VN

Việc chấp hành các văn bn quy phạm pháp luật; thực hiện công tác tin học hóa qun lý hành chính nhà nước; thực hiện công tác quản trvận hành htầng kỹ thuật CNTT; bo đảm an toàn, an ninh và bo mật thông tin; công tác qun lý, tchức lưu trvà cung cấp thông tin, tư liệu; công tác qun lý các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; tính hiệu qu ca các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT; kim tra quá trình kết nối, chia sẻ dliệu; hướng kim tra, đánh giá d liu; lập chương trình, kế hoạch kiểm tra, đánh giá dữ liệu

Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cơ quan có liên quan

Quý II

 

2

Cục Qun lý Tài nguyên nước

 

3

Vĩnh Long

 

II

VĂN PHÒNG BỘ

1

Tng cục Khí tượng thủy văn

Kiểm tra công tác văn phòng tại một số đơn vị trực thuộc Bộ, gồm có: (1) Công tác tham mưu, thông tin, tng hợp và giải quyết các nhiệm vụ được giao; (2) Công tác văn thư, lưu tr và bo vệ bí mật nhà nước; (3) Công tác kim soát, giải quyết thủ tục hành chính (nếu có); (4) Công tác hành chính, quản trị trụ sở cơ quan, văn hóa công sở

Các cơ quan có liên quan

Quý IV

 

2

Cục Vin thám quc gia

 

3

Viện Khoa học Đo đạc và bn đồ

 

4

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

 

5

Trung tâm Truyn thông tài nguyên và môi trường

 

III

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Tng cục Địa chất và Khoáng sn Việt Nam

Kiểm tra việc tuân thcác quy định liên quan đến công tác đi ngoi và hợp tác quốc tế năm 2020 (Công tác Đoàn ra - Đoàn vào; công tác ký kết và thực hiện văn bn hợp tác quc tế; công tác tchức Hội nghị, Hội tho quốc tế)

Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính

Quý III-IV

 

2

Cục Vin thám quốc gia

 

3

Viện Khoa học địa chất và khoáng sn

 

4

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đi khí hậu

 

5

Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

 

 

6

Trường Đào tạo, bồi dưng cán bộ tài nguyên và môi trưng

 

IV

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao ch trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp Bộ năm 2021

Kim tra hoạt động khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2021

Các cơ quan có liên quan

Quý II

 

Kiểm tra hoạt động khoa hc và công nghệ đợt 2, năm 2021

Quý IV

 

V

VỤ PHÁP CH

1

Tng cục Môi trường và các đơn vị trực thuộc

Kim tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Thanh tra Bộ, các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II

 

2

Tng cục Địa chất và Khoáng sn Việt Nam và các đơn vị trực thuộc

 

3

Vĩnh Phúc

Kim tra công tác theo dõi thi hành pháp lut và thi hành pháp luật vxử phạt vi phạm hành chính; kim tra văn bn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong lĩnh vực qun lý đất đai

Thanh tra Bộ, các cơ quan và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

4

Bắc Ninh

 

5

Hưng Yên

 

6

Hà Nam

 

7

Hi Phòng

 

8

Quảng Ninh

 

9

Bình Thuận

 

10

Ninh Thuận

 

VI

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Tng cục Khí tượng Thủy văn

Kiểm tra công tác tchức bộ máy, biên chế; công tác tuyn dụng, sử dụng và qun lý công chức, viên chức; công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Các đơn vị và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

2

Cục Quản lý tài nguyên nước

 

3

Báo Tài nguyên và Môi trường

 

4

Ban Qun lý đầu tư xây dựng Bộ

 

5

Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

 

6

Tng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

 

7

Tng hội Địa chất Việt Nam

 

8

Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam

 

9

Hội Khoa học đt Việt Nam

 

10

Ninh Bình

Kim tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức, biên chế, cơ chế tài chính; thực hiện tiêu chuẩn Giám đc s, việc bnhiệm chức danh nghnghiệp và xếp lương đi với viên chức, công tác phát triển nguồn nhân lực; công tác thực hiện cải cách hành chính

Vụ Pháp chế; các đơn vị và địa phương có liên quan

Quý II-IV

Lồng ghép với kim tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về x phạt vi phạm hành chính; kim tra văn bn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi qun lý nhà nước trong lĩnh vực qun lý đt đai

11

Lâm Đồng

Vụ Pháp chế; các đơn vị và địa phương có liên quan

Quý II-IV

Lồng ghép với kim tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về x phạt vi phạm hành chính; kim tra văn bn quy phạm pháp luật thuộc phạm vi qun lý nhà nước trong lĩnh vực qun lý đt đai

12

Tuyên Quang

Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tchức, biên chế, cơ chế tài chính; thực hiện tiêu chun Giám đốc sở, việc bnhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đi với viên chức, công tác phát trin nguồn nhân lực; công tác thực hiện cải cách hành chính

Các đơn vị và địa phương có liên quan

Quý II-IV

 

13

Khánh Hòa

 

14

Kon Tum

 

15

Đắk Lk

 

VII

VỤ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN TRUYN

1

Bắc Giang

Kiểm tra công tác triển khai thc hiện Luật Thi đua, Khen thưng, Thông tư; các văn bn chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Các địa phương có liên quan

Quý II

 

2

Lạng Sơn

Quý II

 

3

Qung Nam

Quý II

 

4

Quảng Ngãi

Quý II

 

5

Phú Yên

Quý II

 

6

Gia Lai

Quý III

 

7

Cần Thơ

Quý III

 

8

Cà Mau

Quý III

 

9

Kiên Giang

Quý III

 

10

Các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Kim tra đột xuất

 

Năm 2021

 

VIII

VỤ K HOẠCH - TÀI CHÍNH

1

Yên Bái

Kiểm tra việc phân bố, quản lý, sdụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) năm 2018-2020

Tổng cục Môi trường; Bộ Tài chính; y ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Quý II-III

 

2

Thái Nguyên

 

3

Thái Bình

 

4

Hà Tĩnh

 

5

Qung Bình

 

6

Tiền Giang

 

7

Bến Tre

 

8

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kim tra công tác qun lý kế hoạch, tài chính

Vụ Khoa học và Công nghệ; các cơ quan có liên quan

Năm 2021

 

9

Các dự án nằm trong Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ca Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư

Các Vụ chức năng có liên quan

Năm 2021