Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2016 công tác đối ngoại giai đoạn 2016-2018
Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Cà Mau, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2016 - 2018

Thực hiện Công văn số 8226/VPCP-QHQT ngày 30/9/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc kết quả Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 18, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch hành động công tác đối ngoại giai đoạn 2016 - 2018, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đối ngoại, chủ động lồng ghép nội dung hoạt động kinh tế vào các hoạt động đối ngoại nhằm thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh - chính trị trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường chỉ đạo và quản lý nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại làm cơ sở cho các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác đối ngoại một cách thống nhất, đồng bộ.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch hành động công tác đối ngoại cần bám sát các định hướng và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2018 của Bộ Ngoại giao và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh.

- Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp các ngành, các cấp và qun chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, vận động, kết hợp, phối hợp với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện công tác đối ngoại một cách chủ động, tích cực, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả và tránh hình thức.

- Tăng cường hiệu quả và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, phát triển quan hệ hợp tác kinh tế với các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược với nước ta nhằm thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài đgóp phần thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế.

- Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập trong các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, lao động, y tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YU

1. Triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đi ngoại ở địa phương

- Thường xuyên quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Thông báo kết luận số 73-TB/TW ngày 28/02/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Trung ương.

- Việc tổ chức các đoàn đi nước ngoài và mời, đón tiếp các đoàn nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau; thực hiện thỏa thuận quốc tế; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện từng hoạt động đối ngoại cụ thể; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác đối ngoại cũng như xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm theo quy định.

2. Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về hội nhập quốc tế

- Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 07/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm k2015 - 2020 về hội nhập quốc tế.

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh) và Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau hàng năm.

- Khai thác lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phấn đấu đưa nền kinh tế tỉnh Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

- Chú trọng hợp tác kinh tế đối ngoại, theo hướng khả thi, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, với lộ trình thực hiện và phân công nhiệm vụ thực hiện rõ ràng, cụ thể.

- Thực hiện hội nhập quốc tế trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước tạo môi trường phù hợp hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển.

- Khai thác các lợi thế của tỉnh, có cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo sự đột phá và sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực trong xu hướng hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế.

- Lồng ghép các hoạt động hội nhập quốc tế vào quá trình xây dựng và triển khai các kế hoạch, đề án về phát triển văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, lao động, y tế, thể thao... nhằm tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp thu kiến thức, tinh hoa văn hóa nhân loại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh vùng đất Cà Mau với bạn bè quốc tế.

- Tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác cấp địa phương với các nước láng giềng. Tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở cấp độ địa phương, trọng tâm là tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Koh Kong - Campuchia, tỉnh Khăm Muộn - Lào và tỉnh Trat - Thái Lan. Đồng thời, chủ động tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của nước ngoài, các tổ chức nước ngoài và các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, đẩy mạnh thiết lập mối quan hệ với một số địa phương của Nhật Bản.

- Chủ động quan hệ, tiếp xúc với một số đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, Nga... nhằm tăng cường mối quan hệ, thông qua đó góp phần thu hút đầu tư, viện trợ và tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm vận động các chương trình, dự án.

3. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020 và chủ động xây dựng, thực hiện Kế hoạch hành động của địa phương để triển khai các Chiến lược

- Tăng cường nhận thức về vai trò của ngoại giao văn hóa với công tác đối ngoại; tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ làm đối ngoại các cấp về ngoại giao văn hóa.

- Tuyên truyền, phổ biến về ngoại giao văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh; kịp thời cập nhật và phổ biến thông tin, kết quả nghiên cứu, dự báo tình hình về ngoại giao văn hóa (của Bộ Ngoại giao, các cơ quan Trung ương liên quan) đvận dụng tại địa phương. Đồng thời, đấu tranh phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện không lành mạnh, vi phạm quy định pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam trong hoạt động ngoại giao văn hóa.

- Gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế; phối hợp với các tỉnh ở nước ngoài tham gia hoạt động đối ngoại hàng năm trong các sự kiện, lễ hội văn hóa và các chuyến thăm hợp tác trong điều kiện phù hợp, đặc biệt là với các tỉnh đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với Cà Mau.

- Đa dạng hóa các phương thức giới thiệu, quảng bá văn hóa Cà Mau cho các đoàn nước ngoài tới địa phương và các đoàn công tác, xúc tiến, tham quan học tập của tỉnh tại nước ngoài.

- Xây dựng các ấn phẩm, sản phẩm đặc sắc văn hóa Cà Mau làm quà tặng cho các đối tác nước ngoài; tăng cường các hoạt động, sản phẩm văn hóa đặc sắc (ca múa nhạc nghệ thuật truyền thống và hiện đại, mỹ thuật, sản phẩm mỹ nghệ, lễ hội văn hóa...); nâng cao chất lượng tổ chc các lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động ngoại giao văn hóa: Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp ở Cà Mau tham gia, hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch có yếu tố nước ngoài; tăng cường giao lưu, học hỏi văn hóa trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và của tỉnh.

4. Chủ động xây dựng và triển khai các Kế hoạch hành động về công tác thông tin đối ngoại và đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Cà Mau ra thế giới

- Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, của tỉnh Cà Mau, những thành tựu của công cuộc đổi mới tỉnh; thông tin về tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của tỉnh và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong tỉnh; giới thiệu, quảng bá về hình ảnh quê hương, đất nước, hình ảnh con người, vùng đất Cà Mau; truyền thống lịch sử, về những nét văn hóa mang đậm bản sắc, đặc trưng tốt đẹp của vùng đất và con người Cà Mau; giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế và khả năng hợp tác, phát triển của tỉnh Cà Mau (theo quy định tại Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tnh).

- Xây dựng, biên soạn cuốn thông tin đối ngoại của tỉnh nhằm quảng bá, thông tin, tuyên truyền về nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng thế mạnh của Cà Mau kêu gọi đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại; tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền bin đảo và biên giới lãnh thổ, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa thông tin đối ngoại, về bảo vệ chủ quyền biển, đảo nhằm thực hiện tốt chủ quyền biên giới quốc gia theo luật định.

- Cung cấp các thông tin về tiềm năng, thế mạnh của địa phương lên trang Ngoại giao trực tuyến đgiới thiệu, quảng bá về Cà Mau và thu hút đầu tư.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo tình hình; định hướng nội dung và hình thức công tác thông tin tuyên truyền phù hợp để phát huy tính chủ động và linh hoạt của các tổ chức, cá nhân thành viên Liên hiệp hữu nghị trong thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền địa phương về đối tác, về các sự kiện chính trị đối ngoại lớn của đất nước, của địa phương và của quốc tế, đqua đó nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của các tầng lp nhân dân trong tham gia các hoạt động đối thoại.

- Cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện; thành lập Trang thông tin điện tử bằng ngôn ngữ tiếng Anh để chuyển tải rộng rãi thông tin, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam, tỉnh Cà Mau đến các đối tác, bạn bè quốc tế.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh và các ngành có liên quan để thông tin tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội; định hướng các chính sách ưu tiên; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và tuyên truyền hoạt động đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chú trọng đầu tư xây dựng các ấn phẩm thông tin tuyên truyền phù hợp với từng loại đối tác, đảm bảo về nội dung, hình thức và tính thuyết phục.

- Phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung, của tỉnh Cà Mau nói riêng.

5. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 07/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

6. Làm tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Triển khai sâu rộng Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh một số giải pháp ngăn chặn tàu cá tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan của các nước trong khu vực như Philippin, Indonesia, Malaysia, Thái Lan để người dân nắm rõ, thực hiện; tăng cường trang thiết bị thông tin liên lạc để hỗ trợ các phương tiện hoạt động xa bờ; nâng cấp các trạm bờ để đảm bảo việc truyền thông tin liên lạc cho phương tiện hoạt động trên bin.

- Nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư; tăng cường công tác quản lý hoạt động di cư của người dân ra nước ngoài, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động di cư trong bối cảnh hội nhập; chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ và lợi ích chính đáng của công dân Cà Mau di cư ra nước ngoài. Đôn đốc thực hiện Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hộ công dân, các thủ tục, quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài; tích cực vận hành cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh trong việc trao đi thông tin liên quan đến công tác xuất nhập cảnh, bảo hộ công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người.

- Đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng kết hp nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, nâng cao ý thức kỷ luật, sự hiểu biết về pháp luật, phong tục, văn hóa của nước sở tại; thường xuyên tăng cường biện pháp cảnh báo các nguy him, rủi ro khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài.

7. Tăng cường công tác thanh tra ngoại giao

Kiện toàn lực lượng thanh tra ngoại giao, xác định nội dung triển khai công tác thanh tra và phân định thẩm quyền khi tiến hành thanh tra trên các lĩnh vực, tập trung vào một số nội dung: Công tác lãnh sự; thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; quản lý biên giới và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

8. Công tác quản lý phi chính phủ nước ngoài

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/01/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phi chính phủ nước ngoài; Nghị định 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế về quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Cà Mau và các văn bản có liên quan.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014 - 2017.

9. Làm tốt công tác bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới

- Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại Biên phòng; tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển; Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển, luồng hàng hải và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thực hiện tốt quy chế, kế hoạch phối hợp đã ký kết với Hải quan, Cảng vụ Cà Mau về công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng. Thực hiện chặt chẽ quy trình công tác thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khu, chuyn cảng; kiểm tra giám sát, quản lý kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khu cảng, cấp thị thực và các loại giấy phép đúng quy trình thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

- Đảm bảo ổn định tình hình biên giới, an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các lực lượng quản lý biên giới đtạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác quản lý biên giới, thực hiện tốt chế độ tuần tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, phbiến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân của các vùng biên giới trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế khu vực biên giới; thực hiện tốt chính sách về dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới...

- Kết hợp chặt chẽ chính trị, quân sự, an ninh và đối ngoại trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia một cách toàn diện.

10. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoi

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác đối ngoại địa phương theo hướng chuyên nghiệp.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương theo các Đề án bồi dưỡng về hội nhập quốc tế và Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ biên phiên dịch của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 dành cho cán bộ cơ quan ngoại vụ và các sở, ngành khác làm công tác đối ngoại tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác nghiên cứu, tham mưu và dự báo tình hình thế giới, khu vực có khả năng tác động đến địa phương; tăng cường, nâng cao hiệu quả và tiếp tục đưa các mối quan hệ hợp tác cấp địa phương với các địa phương nước ngoài đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Làm cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này.

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương có liên quan để được chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị được giao; đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, công tác xúc tiến du lịch và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng Kế hoạch hành động của tỉnh Cà Mau để triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến 2020, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12/2016.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác xúc tiến đầu tư và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Thẩm định, quản lý các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế, công tác xúc tiến thương mại và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại và các nội dung có liên quan trong Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công an tỉnh

- Bám sát Kế hoạch này, chủ động thực hiện công tác cập nhật, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời phối hợp các ngành có liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền đề ra các chủ trương, chính sách, kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin. Tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập cảnh, văn phòng đại diện nước ngoài, các hoạt động đối ngoại, các khu công nghiệp và chế xuất. Tăng cường hoạt động quốc phòng, an ninh trên biển, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đu tranh làm tht bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng hội nhập quốc tế để xâm phạm an ninh, trật tự đất nước.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

- Xây dựng Kế hoạch hành động của đơn vị mình để triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch hành động công tác đối ngoại giai đoạn 2016 - 2018 của tỉnh Cà Mau./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐVP UBND t
nh;
- KGVX (N), KT (T), TH (Ch);
- Luu:
VT, Ktr31.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 Ban hành: 05/03/2018 | Cập nhật: 11/04/2018

Kế hoạch 63/KH-UBND về triển khai công tác pháp chế năm 2020 Ban hành: 06/01/2020 | Cập nhật: 19/03/2020

Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Ban hành: 21/03/2017 | Cập nhật: 28/03/2017

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ban hành: 28/02/2014 | Cập nhật: 22/04/2014