Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2012 về tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Tiến Hải
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tăng hàng năm; quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và nhân dân luôn được thực hiện kịp thời, đầy đủ và từng bước mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn một số hạn chế: công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự đi vào chiều sâu; số lượng đơn vị sử dụng lao động, người lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ cận nghèo và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với thực tế; tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền lớn, kéo dài của nhiều doanh nghiệp chưa được khắc phục; việc lạm dụng trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh; công tác xử lý vi phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chưa nghiêm .v.v. đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, của học sinh, sinh viên và nhân dân; gây thất thoát quỹ bảo hiểm y tế, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền lợi của người lao động, của học sinh, sinh viên và nhân dân về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và bảo đảm thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến chủ sử dụng lao động, người lao động, học sinh sinh viên và nhân dân trong tỉnh nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời nhắc nhở, phê phán, nêu tên những đơn vị vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; nắm đối tượng thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc để yêu cầu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho người lao động theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các cấp hội, hội viên, đoàn viên và vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiên quyết xử lý những trường hợp trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố lập danh sách người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách người có công, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chuyển đến cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp để phát hành thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định.

4. Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các Phòng Giáo dục - Đào tạo, các trường học triển khai mua bảo hiểm y tế đầy đủ cho học sinh, sinh viên; đồng thời lập các thủ tục để chuyển nộp kịp thời 30% phần ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên.

5. Sở Tài chính chuyển kịp thời phần kinh phí do ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội; đồng thời kết hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn thống nhất việc quản lý, chuyển nộp kinh phí do ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng theo quy định và bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên trong tỉnh.

6. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh để ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi lạm dụng thuốc, vật tư y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh gây lãng phí và mất cân đối quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khung giá dịch vụ mới theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước để tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện; kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu thuốc, giá thuốc thanh toán bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội và các ngành có liên quan tăng cường triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện, thành phố; đảm bảo nguồn kinh phí chuyển nộp kịp thời phần ngân sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

8. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế; có trách nhiệm báo cáo và thực hiện đầy đủ việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán kịp thời đúng và đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng thụ hưởng.

9. Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế đến các đơn vị có sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải