Chỉ thị 18/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách thành phố Hải Phòng năm 2016
Số hiệu: 18/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thXV, là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương đã tích cực chủ động triển khai các giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố về ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố những tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, số thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 đã có sự đột phá, chuyển biến rõ nét.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016, với mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý, chđạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách thành phố năm 2016 như sau:

1. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 và năm 2016; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 31/12/-2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

2. Tiếp tục trin khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra, tạo tiền đề phát triển nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng, Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 28/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ, nhất quán quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014. Triển khai có hiệu quả Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan Thuế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012, xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng lộ trình thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

- Hướng dẫn, tổng hợp, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Đầu tư công và Quyết định số 440/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư đối với các quận, huyện.

- Chủ trì xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố.

2.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng:

Quán triệt, triển khai các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ. Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

2.3. Sở Tài chính:

- Tăng cường các biện pháp quản lý giá cả, nhất là giá các mặt hàng liên quan trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng như: Sữa cho trẻ em, giá cước vận tải, dịch vụ,... Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tăng cường quản lý đầu tư công, thực hiện hiệu quả, nhất quán Luật Đầu tư công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tăng cường quản lý và tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm trong phân bổ và sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Đẩy mnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ gắn với lộ trình thực hiện tính giá dịch vụ sự nghiệp công.

2.4. Cục Thuế thành phố:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách pháp luật thuế mới. Đẩy mnh tuyên truyền pháp luật thuế, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, với nhiều quy định ưu đãi hơn đối với các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, góp phần thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, tạo thêm việc làm cho người lao động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các chuyên đề chuyên sâu đối với những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như: khai thác khoáng sản, kinh doanh bất động sản, thuế nhà thầu, xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải hàng hóa bằng xe Container, chuyển nhượng dự án, dịch vụ du lịch, ăn uống; các doanh nghiệp được hưng ưu đãi miễn, giảm thuế; các đường dây thành lập doanh nghiệp mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; đặc biệt tập trung thanh tra đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá.

- Tăng cường quản lý việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra xử lý đối với các đường dây mua bán hóa đơn bất hợp pháp thu lời bất chính.

2.5. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng:

- ng dng hiệu quả công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo hướng đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục cho các đối tượng nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

- Tăng cường kiểm soát chi ngân sách. Tiếp tục đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử (triển khai dịch vụ công trực tuyến về khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với Kho bạc Nhà nước; giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình kê khai yêu cầu thanh toán;...). Đẩy mạnh công tác thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường công tác kết nối nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

2.6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố Hải Phòng.

- Tăng cường quản lý đầu tư công theo quy định, tập trung xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

3. Thực hiện tốt các Luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước:

3.1. Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai quyết liệt các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa ở mức cao nhất; quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách cả giai đoạn 2016 - 2020 cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra.

- Đxuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách thành phố và các quận, huyện. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế. Trong đó, tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; đôn đốc các khoản phải thu theo kết quả kiểm toán, thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chuyển giá, gian lận giá nhập khẩu.

- Tăng cường đôn đốc, xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu nợ thuế; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số nợ thuế của từng doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước.

- Tiếp tục rà soát lại từng khoản thu sắc thuế trên địa bàn, tập trung vào các khu vực, sắc thuế còn có khả năng khai thác tăng thu như: Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe Container, cho thuê bến bãi, xây dựng cơ bản tư nhân, du lịch, dịch vụ ăn uống, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp nhằm tăng thu ngân sách.

- Rà soát lại các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản nhưng chưa nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tăng cường quản lý thu thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản, đất, đá, cát, sỏi, san lấp phục vụ các công trình đang thi công trên địa bàn thành phố, trên cơ sở xác định số tài nguyên thực tế đã khai thác, kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác vượt quá thời gian, sản lượng cho phép.

3.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Rà soát các dự án đấu giá đất còn nợ tiền sử dụng đất, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình dây dưa nợ tiền sử dụng đất.

- Các địa phương tiếp tục rà soát, lập dự án đấu giá đất theo kế hoạch, tổ chức đấu giá trong năm 2016.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch ghi thu, ghi chi ứng trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án của thành phố bù trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của tổ chức, đơn vị phải nộp theo quy định.

4. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp.

4.1. STài chính phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách Nhà nước với các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Thực hiện thu hồi và bổ sung dự phòng ngân sách các cập đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm nhưng đến hết ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa đến hết ngày 30/6/2016 chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu; trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định của pháp luật và các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thực hiện.

- Hạn chế tối đa việc ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàn trả vốn ứng trước. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các khoản ứng trước trong đầu tư, đảm bảo thu hồi vốn ứng đúng thời gian quy định.

- Không bổ sung các đề án, chương trình, nội dung nhiệm vụ hoặc nâng định mức làm tăng chi ngân sách nhà nước mà chưa xác định được nguồn đảm bảo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả. Chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước. Đảm bảo cân đối ngân sách các cấp bằng nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực.

- Cân đối nguồn đảm bảo thực hiện điều chỉnh mức lương cơ bản kịp thời theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

4.2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm cả các dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA). Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, ưu tiên đảm bảo nguồn thanh toán các khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, các khoản chi an sinh xã hội, chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi đầu xây dựngbản các công trình trọng điểm của địa phương. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt gim tối đa các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ. Thực hiện công khai, minh bạch tình hình sử dụng ngân sách ở các cấp ngân sách, các đơn vị thụ hưởng ngân sách.

- Sử dụng dự phòng ngân sách để chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh,... các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trong trường hợp dự kiến thu ngân sách (không kể thu tiền sử dụng đất) giảm so với dự toán được giao thì tạm giữ lại 50% dự phòng ngân sách để chủ động xlý khi nguồn thu ngân sách giảm lớn.

5. Tổ chức thực hiện:

Các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc, khẩn trương tổ chức triển khai sâu rộng các nội dung của Chỉ thị này; có kế hoạch cụ thể trong chỉ đạo điều hành để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.

Định kỳ hàng tháng, các s, ngành, cấp ủy các địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh; biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân, người đứng đầu các s, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách là một trong những chỉ tiêu quan trọng để xem xét, đánh giá khi xét duyệt thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân.

S Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các Sở, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND TP;
- Đ/c Bí thư TU;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các Ban TU, VPTU;
- Các Ban HĐND TP, VP HĐND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng TTĐT TP ;
- CPVP;
- CV: TC, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác pháp chế Ban hành: 21/09/2020 | Cập nhật: 29/12/2020

Chỉ thị 09/CT-UBND về công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2016 Ban hành: 25/04/2016 | Cập nhật: 27/05/2017

Chỉ thị 09/CT-UBND về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2016 Ban hành: 22/03/2016 | Cập nhật: 01/04/2016

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 trích nộp kinh phí công đoàn Ban hành: 26/05/2014 | Cập nhật: 20/06/2014

Chỉ thị 09/CT-UBND chủ động phòng, chống dịch sởi năm 2014 Ban hành: 17/04/2014 | Cập nhật: 03/06/2014

Chỉ thị 09/CT-UBND về điều hành đầu tư công năm 2017 Ban hành: 23/02/2017 | Cập nhật: 29/03/2017