Nghị quyết 06/2016/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016
Số hiệu: 06/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Hoàng Đăng Quang
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 31/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2016/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 16 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;

Qua xem xét Tờ trình số 1028/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thông qua Nghị quyết về tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành với các báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016.

Tuy có những khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cố môi trường biển làm hải sản chết hang loạt đã gây tổn thất nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm, đời sống và tư tưởng của nhân dân, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách, các giải pháp của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt chỉ đạo các biện pháp khắc phục kịp thời, ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất kinh doanh; tập trung chỉ đạo những lĩnh vực trọng tâm, dự án, công trình trọng điểm nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 cơ bản ổn định và có sự tăng trưởng. Sản xuất vụ Đông Xuân được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra; chăn nuôi phát triển ổn định; sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng; kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Tuy vậy, sự cố môi trường biển nghiêm trọng do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) gây ra, làm hải sản chết hàng loạt đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống của nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã ven biển và các hoạt động liên quan đến du lịch, nhà hàng, khách sạn,... Các chỉ tiêu về khai thác thủy sản, du lịch, dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm 2015 và đạt thấp so với kế hoạch; sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy dừng sản xuất; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch đề ra; nợ đọng thuế, nợ đọng xây dựng cơ bản trong nông thôn mới còn cao; công tác giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình, dự án còn vướng mắc; công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển còn chậm; công tác tuyển sinh tại các trường trung học chuyên nghiệp, các trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề gặp khó khăn, quy mô đào tạo thu hẹp, nhiều ngành không tuyển được sinh viên; triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống còn nhiều hạn chế; việc tăng giường bệnh tuyến cơ sở để giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên gặp nhiều khó khăn; lao động chưa có việc làm, chưa qua đào tạo nghề còn lớn, số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề thấp so với nhu cầu; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản còn bất cập, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra; cải cách thủ tục hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn kéo dài; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp...

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2016 đã đề ra, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng kinh tế

Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của Chính phủ. Thực hiện điều hành lãi suất phù hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tập trung huy động nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu. Đẩy nhanh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả thiệt hại sự cố hải sản chết, chủ động rà soát các khoản nợ vay bị thiệt hại, kịp thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, xem xét miễn, giảm lãi vay, cho vay mới giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 09/5/2016 và Quyết định 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết và những chính sách hỗ trợ mới sau khi công bố nguyên nhân hải sản chết hàng loạt. Hội đồng đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển tỉnh Quảng Bình tập trung đánh giá chính xác giá trị thiệt hại do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra trên tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng, tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương làm cơ sở để có biện pháp đền bù, khắc phục hậu quả.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh để tăng thu ngân sách. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý vốn đầu tư; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 13/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công. Triển khai thực hiện phân cấp thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư cho các địa phương kết hợp với kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án. Chấn chỉnh và tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư, xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm.

Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách tỉnh đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các đơn vị nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu; Thực hiện điều chuyển vốn đầu tư các dự án đến 30/8/2016 không giải ngân trên 50% kế hoạch giao cho các công trình có khối lượng còn thiếu vốn.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, hiệu quả của nền kinh tế

2.1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

Chỉ đạo có hiệu quả sản xuất vụ Hè Thu, vụ Đông 2016 và vụ Đông Xuân 2016 - 2017. Các địa phương phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi thực hiện phương án tưới tiết kiệm, xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng khác tại các diện tích thiếu nước. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, mức tưới hợp lý của từng đợt theo các thời kỳ sinh trưởng của cây trồng.

Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường đầu ra cho nông sản; có giải pháp thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để nông dân yên tâm sản xuất. Tiếp tục phát triển tổng đàn, tăng tỷ lệ bò lai, lợn ngoại và đàn gia cầm, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc triển khai các dự án chăn nuôi bò công nghệ cao của Tập đoàn Hòa Phát, Công ty Cổ phần Bình Hà, Công ty TNHH QB Milk... Tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất do sự cố hải sản chết. Triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách hỗ trợ ngư dân do ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chết theo chính sách hỗ trợ của Trung ương và tỉnh. Phối hợp với các địa phương chỉ đạo ngư dân đẩy mạnh hoạt động khai thác vụ Nam 2016, vụ Bắc 2016 - 2017; tiếp tục tranh thủ nguồn hỗ trợ của Chính phủ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân đẩy mạnh hiện đại hóa tàu cá khai thác vùng biển xa, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đóng mới tàu cá. Phát triển nuôi trồng thủy sản, chú trọng nuôi thủy sản nước ngọt với các đối tượng nuôi có giá trị cao.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng chỉ đạo để nâng cao số tiêu chí nông thôn mới và tính vững chắc của các tiêu chí đạt được ở từng xã. Phấn đấu hết năm 2016 toàn tỉnh có 42 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (chiếm 30,9%).

2.2. Phát triển công nghiệp

Chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn, các dự án mới đầu tư sản xuất ổn định, khai thác tốt công suất thiết bị. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã đầu tư để đưa vào hoạt động trong năm 2016: May xuất khẩu tại Lệ Thủy, May S&D Quán Hàu giai đoạn 2 và Dự án Nhôm của Công ty TNHH New Asia. Tăng cường làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về chuyển chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I để sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy hoạch điện VII điều chỉnh. Tiếp tục triển khai các dự án công nghiệp lớn: Nhà máy MDF, bột đá Châu Hóa, que hàn Kim Tín - Quảng Bình, dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào, đường dây và trạm biến áp theo quy hoạch điện, dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia và công tác cấp điện cho các dự án công nghiệp trọng điểm của tỉnh...

2.3. Phát triển dịch vụ

Thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng tỉnh có lợi thế. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tham gia các hội chợ, triển lãm, trưng bày giới thiệu hàng hóa nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, thị trường tiêu thụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, giá cả, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đặc biệt trong các dịp lễ - tết, mùa du lịch, mùa mưa bão.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Quảng Bình, xây dựng Quảng Bình trở thành điểm đến du lịch của cả nước và khu vực Đông Nam Á, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trước mắt, chú trọng để tập trung chỉ đạo, ban hành các chính sách, giải pháp tạm thời cũng như lâu dài, quyết tâm cao để khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng nhằm khôi phục lại vị thế ngành du lịch của tỉnh sau sự cố môi trường biển vừa qua.

Tiếp tục triển khai kịp thời, đồng bộ các giải pháp thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú của khách đến Quảng Bình như: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm giá phòng, giá vé tham quan; giới thiệu các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch trải nghiệm… để du khách có nhiều lựa chọn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp, đường dây nóng hỗ trợ du khách. Tăng cường các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh nhằm thu hút đông đảo du khách quốc tế, trong nước đến với Quảng Bình.

Tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về dịch vụ du lịch như: Dự án quần thể resort. Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Dự án Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí của Tập đoàn Vingroup, Dự án Cáp treo Phong Nha - Kẻ Bàng...

2.4. Củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình doanh nghiệp

Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trong đó tập trung vào cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động, tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giúp doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho các doanh nghiệp phát triển. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thực hiện quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

Chú trọng củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổ chức lại hợp tác xã trên địa bàn, tổ chức Hội nghị tổng kết việc tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012.

2.5. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai 2013, thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2011 - 2020. Hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020. Rà soát thu hồi các dự án chậm tiến độ, không triển khai thực hiện dự án.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, giải quyết nhu cầu đất ở cho nhân dân và đất cho các tổ chức để tăng thu ngân sách và làm bình ổn mặt bằng giá đất của tỉnh. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2014 và thống kê đất đai năm 2015. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Đẩy mạnh quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; chấn chỉnh việc quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; chú trọng về thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014... tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ Bộ Tài nguyên Môi trường và các bộ, ngành Trung ương trong theo dõi, xử lý, kiểm tra, giám sát khôi phục môi trường biển sau sự cố ô nhiễm do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh) xả thải.

2.6. Tập trung chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư

Mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước, các tổ chức quốc tế. Tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài, hướng tới các nhà đầu tư có thương hiệu, có năng lực để công tác xúc tiến đầu tư có hiệu quả thiết thực. Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư; nhanh chóng xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Bình năm 2014 và 2015. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ. Phấn đấu cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh Quảng Bình ở mức xếp hạng vị trí từ 20 - 30/63 tỉnh, thành phố, đạt mức khá của toàn quốc.

Thực hiện đúng chức năng quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các chương trình, dự án đang triển khai còn vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo cam kết. Tích cực làm việc các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ để tiếp tục vận động, kêu gọi, thu hút các dự án ODA, FDI, NGO để tăng thêm nguồn lực cho tỉnh trong điều kiện đầu tư công thu hẹp.

3. Phát triển văn hóa - xã hội

3.1. Giáo dục đào tạo

Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Triển khai và tổng kết rút kinh nghiệm thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tốt việc tuyển sinh vào Đại học Quảng Bình, cao đẳng theo đúng quy định. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2016 - 2017. Chú trọng các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, duy trì nền nếp, kỷ cương nhất là trong kiểm tra, đánh giá thi cử theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện.

3.2. Khoa học công nghệ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tập trung kiểm tra tiến độ các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chú trọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ. Tăng cường quản lý đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ. Triển khai thực hiện các hoạt động của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2016 - 2017).

3.3. Văn hóa, thể thao

Tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ du khách. Nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Triển khai chương trình hành động về phát triển thể dục thể thao. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tổ chức các giải thể thao quần chúng; tập huấn và thi đấu các giải thể thao thành tích cao khu vực và toàn quốc đạt chỉ tiêu đề ra.

3.4. Thông tin và truyền thông

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin và truyền thông. Tiếp tục công tác tuyên truyền về dự án của Tập đoàn FLC; tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không để bị kẻ xấu lợi dụng tình hình để tuyên truyền kích động, xúi dục, tụ tập đông người.

3.5. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh. Thực hiện tốt quản lý, kiểm soát thuốc, giá thuốc, đấu thầu thuốc và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.6. Lao động, thương binh và xã hội

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình hành động trọng tâm của Thường vụ về giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng chính sách; chăm lo tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả hải sản chết, ổn định cuộc sống và sản xuất. Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững theo đúng quy định. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo, phấn đấu năm 2016, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5 - 3% theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tiếp tục huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Tranh thủ các nguồn vốn, huy động các nguồn lực từ xã hội để gia cố, sửa chữa, xây dựng các công trình đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, phòng chống thiên tai. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ để triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

5. Đẩy mạnh công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế, rà soát, điều chỉnh quy chế hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả bảo đảm sự điều hành tập trung, thống nhất, thông suốt có hiệu lực từ tỉnh đến địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Tập trung thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước trong các quyết định về chính sách, quản lý, điều hành; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện nghiêm Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; lựa chọn những cán bộ có năng lực cho những lĩnh vực quan trọng, những lĩnh vực đột phá, nhất là lĩnh vực du lịch, công nghiệp. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng để nâng cao động lực, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức.

Tập trung chỉ đạo tốt công tác thanh tra; giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, chú trọng các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức bổ trợ tư pháp; thực hiện đạt và vượt các tiêu chí, các chỉ tiêu về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh

Đảm bảo quốc phòng, an ninh để chủ động xử lý mọi tình huống. Chú trọng an ninh nông thôn, nhất là nơi có diễn biến tình hình phức tạp về: Tôn giáo, tín ngưỡng, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm, tranh chấp đất đai, khiếu kiện phức tạp... Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường nắm chắc tình hình trong nhân dân để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo ổn định an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã, phường vùng biển do ảnh hưởng môi trường làm hải sản chết; chủ động đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, phần tử xấu, đối tượng cực đoan trong tôn giáo sau khi Chính phủ thông báo nguyên nhân và giải pháp xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển làm hải sản chết ở 4 tỉnh miền Trung; tiếp tục triển khai dự án của Tập đoàn FLC; làm tốt công tác tư tưởng không để kẻ xấu lợi dụng kích động. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và ngăn chặn, sàng lọc các đối tượng lợi dụng tình hình để kích động, lôi kéo, xúi giục nhân dân thực hiện các hành động quá khích, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo lập lại trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Tập trung chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực để phát triển toàn diện, chú trọng chỉ đạo các lĩnh vực trọng tâm, chương trình, dự án trọng điểm; những chỉ tiêu còn đạt thấp, chưa đạt kế hoạch; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

8. Tập trung rà soát, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Rà soát, cân đối lại vốn bố trí cho các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; rà soát các nguồn lực, cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo sát đúng nhu cầu, tình hình thực tế của các địa phương, của tỉnh. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trình phê duyệt theo đúng quy định.

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2017 theo quy định tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Dự báo tốt tình hình, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Quy trình kế hoạch phải được bàn bạc, thảo luận kỹ trong việc xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ với mức phấn đấu cao nhất, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng mục tiêu, định hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Đăng Quang

 

 

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Ban hành: 07/07/2014 | Cập nhật: 10/07/2014

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế Ban hành: 20/11/2014 | Cập nhật: 21/11/2014

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2014 về trích nộp kinh phí công đoàn Ban hành: 28/03/2014 | Cập nhật: 17/04/2014