Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2012 triển khai chế độ, chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành
Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Bùi Thị Hòa
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975

Thực hiện Quyết định số 62/2011/TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 110/CT-BQP ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đây là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận, tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tăng cường an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các đối tượng nêu trên theo chủ trương của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên ở mỗi ngành, cơ quan, đơn vị. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, công bằng, công khai, dân chủ.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các ngành, các đối tượng chính sách và mọi người dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới (chú ý địa bàn trước đây là nơi hoạt động Ful rô, các xã tuyến biên giới giáp Campuchia) đảm bảo các tổ chức và mọi cá nhân thấy rõ ý nghĩa về chế độ, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương thường xuyên tuyên truyền về chế độ chính sách theo Quyết định 62 và các văn bản hướng dẫn. Cần nêu bật ý nghĩa của chế độ, chính sách, tập trung làm rõ đối tượng, điều kiện và nội dung chế độ, chính sách cụ thể; quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện. Tổ chức tốt công tác tập huấn, hướng dẫn cụ thể đến đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, các Ban Chỉ đạo, các lực lượng tham gia phối hợp; đặc biệt là các thành viên trong Hội đồng chính sách, cán bộ lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định, xét duyệt hồ sơ.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là tổ chức Đảng, chính quyền, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Cựu chiến binh. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, Hội đồng chính sách các cấp. Chủ động điều chỉnh, bổ sung cán bộ làm công tác chính sách, ưu tiên cho những địa bàn có số lượng đối tượng lớn, quá trình thực hiện có những khó khăn, phức tạp. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, xây dựng tinh thần làm việc tận tụy, tỷ mỷ, chu đáo, thường xuyên bám sát cơ sở, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân trong tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện đúng quy định trong triển khai từng khâu, từng giai đoạn; hướng dẫn cơ sở phát hiện đúng đối tượng, kê khai, lập hồ sơ chính xác ngay từ đầu, thực hiện nghiêm quy trình và các quy định về thủ tục hành chính; tổ chức xét duyệt chặt chẽ, dân chủ, công khai, hạn chế thấp nhất những sai sót; không để tồn đọng hồ sơ. Tổ chức chi trả chế độ kịp thời, chu đáo và thanh quyết toán đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà cho đối tượng chính sách, hoặc làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị - xã hội ở địa phương. Đăng ký, quản lý và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học bảo đảm thuận tiện cho việc thẩm định; xét duyệt và tra cứu.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan quân sự các cấp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể có liên quan, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp ở mỗi cấp, trong từng giai đoạn thực hiện chính sách.

6. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang quản lý quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng trong việc xác nhận, sao lục hồ sơ hoặc các giấy tờ có liên quan làm căn cứ giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy định.

7. Các đơn vị, địa phương, Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ tình hình; chủ động nắm và đề xuất giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, theo thẩm quyền của từng cấp. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nhân rộng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương làm tốt, kịp thời chỉ ra khâu yếu, mặt còn hạn chế để khắc phục. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm túc những sai phạm, chậm trễ, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

8. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực) phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý./

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Thị Hòa

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.