Chỉ thị 07/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2016

Sáu tháng đầu năm 2016, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016, các cấp các ngành, chủ đầu tư đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên đến thời điểm 30/6/2016, tỷ lệ giải ngân mới đạt 29,9% kế hoạch năm (trong đó vốn do cấp tỉnh quản lý đạt 895 tỷ đồng, bằng 30,2% kế hoạch, vốn do Bộ, ngành Trung ương quản lý đạt 43 tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch), thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 và bình quân chung cả nước[1]. Một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân thấp như: Vốn hỗ trợ mục tiêu ngân sách Trung ương đạt 15,3% kế hoạch, vốn TPCP (giao thông, y tế) đạt 23,4%, vốn ngân sách tỉnh bổ sung trong năm đạt 12%, vốn ngân sách Trung ương bổ sung trong năm đạt 16% kế hoạch...; riêng đối với các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giá trị giải ngân đạt 6,1% kế hoạch, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA, vốn TPCP Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới chưa có giá trị giải ngân. Nguyên nhân của tiến độ thực hiện các dự án chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn còn lúng túng, có việc còn bất cập, chồng chéo; công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án chậm; đơn vị tư vấn lập dự án, công tác thẩm định dự án, Báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán còn kéo dài; sự chỉ đạo, điều hành của các địa phương, chủ đầu tư còn chưa quyết liệt, chưa phân công và gắn trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp đối với từng dự án...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Về công tác kế hoạch

- UBND các huyện, thành phố triển khai ngay việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho các công trình để các chủ đầu tư triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành xong trước ngày 31/7/2016. Trong thời gian 05 ngày kể từ khi có quyết định phân bổ vốn chi tiết, các huyện, thành phố gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

- Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của các Chương trình MTQG: UBND các huyện, thành phố tổng hợp danh mục dự án theo từng chương trình MTQG gửi chủ chương trình, chủ dự án trước ngày 31/7/2016. Chủ chương trình (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với các chủ dự án rà soát, tổng hợp trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 07/8/2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, trình UBND tỉnh trước ngày 12/8/2016 để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ chủ quản chương trình MTQG thẩm định.

- Đến ngày 15/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu điều chỉnh vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh có giá trị giải ngân dưới 50% kế hoạch, điều chuyển vốn cho các dự án đã có khối lượng để giải ngân, thanh toán. Đối với nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu Trung ương, trường hợp đến ngày 15/9/2016 các dự án chưa giải ngân đạt 50% kế hoạch vốn năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh phương án điều chỉnh vốn giữa các chương trình, dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chỉnh theo quy định.

- Đến ngày 30/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp tình hình giải ngân các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch năm trước sang năm 2016 nhưng chưa giải ngân hết số vốn kéo dài này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án xử lý.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2016

2.1. Các chủ đầu tư

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư, đôn đốc đơn vị tư vấn, nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Hàng tuần phải họp giao ban kiểm điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết đến từng việc để triển khai thực hiện, tập trung cao đối với các dự án khởi công mới năm 2016, đến ngày 30/9/2016 phải tiến hành khởi công và hoàn thành giải ngân trên 30% kế hoạch vốn năm 2016. Kế hoạch, tiến độ chi tiết các dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2016 để tổng hợp, báo cáo.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2016: Hoàn thiện sớm nhất việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC-DT; phân công cán bộ phụ trách, theo dõi để phối hợp, đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị hồ sơ để sớm trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Trường hợp thời gian gấp, chủ động liên hệ với cơ quan thẩm định để thực hiện vừa thiết kế, vừa thẩm định. Chuẩn bị hồ sơ mời thầu xây lắp trước để sau khi phê duyệt thiết kế, dự toán có thể tổ chức lựa chọn nhà thầu ngay, rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, đảm bảo khởi công dự án trước ngày 30/9/2016.

- Chủ động thực hiện các thủ tục cấp mã dự án, sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục nhiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước giải ngân vốn theo quy định.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2016 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các dự án do cấp tỉnh quản lý), Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố (các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh do cấp huyện, cấp xã quản lý).

2.2. UBND các huyện, thành phố

- Tập trung quán triệt, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định, tập trung cao cho công tác bồi thường GPMB, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm khởi công công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn 2016.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2016 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

2.3. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, Báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán; bố trí, huy động tối đa các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để đẩy nhanh tiến độ thẩm định. Trường hợp các hồ sơ thiết kế, dự toán chưa đúng, chưa đủ, chưa đạt chất lượng theo yêu cầu thì phân công cán bộ hướng dẫn ngay để các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại theo quy định; trường hợp thời gian quá gấp, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện vừa thiết kế, vừa xem xét hồ sơ trước để thẩm định.

- Đối với các dự án khởi công mới năm 2016 sử dụng vốn Trung ương: Hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của các chủ đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính cho ý kiến về giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị gửi chủ đầu tư. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ dự thảo hợp đồng, Sở Xây dựng tham gia ý kiến bằng văn bản gửi chủ đầu tư để làm cơ sở xem xét, ký kết hợp đồng.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan về trình tự, thủ tục đấu thầu. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tham gia ý kiến hồ sơ mời thầu, hoàn thành trong 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2.5. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước:

- Sở Tài chính rà soát, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện mở mã dự án đối với các dự án chưa làm thủ tục theo quy định; hướng dẫn trình tự, thủ tục giải ngân, thanh toán các nguồn vốn theo quy định. Đối với các dự án khởi công mới năm 2016 sử dụng vốn Trung ương, Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng cho ý kiến về giá vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị gửi chủ đầu tư trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Kho bạc Nhà nước: Hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn chỉnh nhanh các thủ tục để thực hiện giải ngân các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, đảm bảo thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 04 ngày làm việc.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban QLDA tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ và Chỉ thị này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương, trường hợp đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn dẫn đến bị điều chỉnh, thu hồi vốn hoặc đến ngày 30/9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn dẫn đến không được bố trí kế hoạch vốn năm 2017, người đứng đầu chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu hình thức kỷ luật.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

3.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Thường xuyên bám sát tình hình, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh[1] 6 tháng năm 2015 đạt 42% kế hoạch năm; năm 2014 đạt 36%; năm 2013 đạt 41%; năm 2012 đạt 41%; tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước 6 tháng năm 2016 đạt 30%.