Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành
Số hiệu: 24/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/CT-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo với nội dung công tác: V đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng cơ quan văn hóa...; công tác triển khai thực hiện ở các cấp các ngành và cơ quan, đơn vị đã mang lại kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tăng cường các biện pháp xây dựng chính quyn, cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong mỗi cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức còn nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp, tác động xấu đến kỷ cương xã hội cần phải nghiêm khắc kim đim và có biện pháp khc phục.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, cht lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh, thực hiện Chthị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Các Sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp về công tác cán bộ trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nghiêm túc thực hiện Chỉ thị s 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị s 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 m 2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

c) Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đthực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện nguyên tắc: cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cp trên;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao; đánh giá đúng chất lượng, trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm để nâng cao cht lượng hiệu quả công việc được giao; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nhất là tinh giản số công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thn trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước vthực hiện cải cách hành chính được ban hành theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định về tổ chức và thực hiện cơ chế một của cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh ban hành theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công khai, minh bạch thủ tục hành chính, chn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

e) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phi hợp xử lý các nội dung công việc có liên quan. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chí; có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được ly ý kiến; hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của cp mình lên cp trên;

g) Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm;

h) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối vi người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ công chức, viên chức thuộc quyn có hành vi gây nhũng nhiu, phin hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghip nhất là vic thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sn, đăng ký kinh doanh, thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh …;

i) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân, báo chí; v văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền được giao;

b) Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; chấp hành nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

c) Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng, tuyệt đối không chơi trò chơi điện tử tại cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng quy định trongn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; không sử dụng rượu, bia, đ ung có cn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không tham gia, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức;

d) Nghiêm cấm việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, chức vụ, quyền hạn được giao để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp thuộc tỉnh có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh Quy chế làm việc phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và nội dung chỉ thị này để triển khai thực hiện đến cơ sở và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính thuộc tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân thực hiện và theo dõi, giám sát việc thực hiện.

c) Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh trong việc làm thẻ và đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác thanh tra công vụ; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các sở, ban, ngành, cơ quan và chính quyền các cấp thuộc tỉnh và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; Thực hiện tốt công tác thẩm định, tham mưu đề xuất khen thưởng, không đề xuất khen thưởng đối với cơ quan, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã thuộc tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thư
ng trc Tnh ủy (để báo cáo);
- T.trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- B
áo Hải Dương; Đài PT và TH tnh;
- C
hánh, Phó Văn phòng;
- Các Phòng t
huộc Văn phòng;
- Lưu: VT, N.chính V(60B)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2010 thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP Ban hành: 17/08/2010 | Cập nhật: 28/02/2013