Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp ở tỉnh Quảng Ngãi những năm qua được quan tâm thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đạt được những kết quả tích cực thông qua việc nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác dân vận và tinh thần trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, đã có những bước chuyển đáng kể, xác định rõ công tác dân vận là cần thiết trong quá trình hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Kết quả công tác dân vận đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đảm bảo ổn định tình hình trật tự xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc thực hiện công tác dân vận chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thấp, có nơi còn xem nhẹ; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nên chưa kịp thời tham mưu xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để thực hiện có hiệu quả trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Để tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp theo Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị và tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác dân vận, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tập trung triển khai thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

4. Phối hợp thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện tốt việc tiếp thu góp ý của MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và nhân dân. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý bằng văn bản đối với công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp khi kết thúc năm công tác và khi kết thúc nhiệm kỳ.

5. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, bất hợp lý, tăng cường đi công tác cơ sở để chỉ đạo, xử lý trực tiếp những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

6. Tiếp tục đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, an ninh trật tự, ... chú trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, lấy ý kiến của Nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến nhân dân và quyền giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

7. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ theo phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” gắn với việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

8. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận; rà soát, bổ sung chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn với công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương.

9. Hằng năm, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) vào đầu tháng 12 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng