Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 triển khai nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018
Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018.

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục. Trong đó xác định phương hướng chung là:“Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên”. Đồng thời xác định 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản để tổ chức triển khai thực hiện.

Để thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các công việc cụ thể sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (giai đoạn 2016 - 2020) ban hành kèm theo Quyết định số 2265/QĐ- UBND ngày 03/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trường học xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị, của cá nhân một cách cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

1.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu nội dung Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) và Kế hoạch số 3252/KH-UBND ngày 10/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI ) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 404/QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

1.3. Tổ chức triển khai có hiệu quả, sáng tạo trong việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên trong toàn ngành. Đẩy mạnh công tác truyền thông, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội về các hoạt động giáo dục và đào tạo. Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các chỉ đạo của ngành đến từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của địa phương và của ngành, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa, tổ chức đảng và đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

1.4. Triển khai thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa. Tiếp tục duy trì, nâng chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Làm tốt công tác tuyển sinh, huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tăng cường các giải pháp để giảm tình trạng học sinh bỏ học thấp hơn so với năm học trước.

1.5. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, công tác kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 846/KH-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác.

1.6. Rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ phổ thông đáp ứng yêu cầu chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm.

1.7. Chủ động phối hợp với các địa phương; rà soát, quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 theo các Quyết định số 2882/QĐ- UBND ngày 29/12/2011, Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 06/7/2012, Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.8. Triển khai Kế hoạch số 1202/KH-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Phát huy hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Thực hiện chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn, học sinh các trường dân tộc nội trú, con em gia đình chính sách, người nghèo.

1.9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đối với các trường chuyên biệt: Trường trung học phổ thông Chuyên Trần Hưng Đạo, các trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và huyện.

1.10. Bố trí đủ số lượng và bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học phổ thông để thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tiếp tục chỉ đạo hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng xã hội học tập.

1.11. Tăng cường, đổi mới công tác khảo thí, kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, bảo đảm công bằng, khách quan, chính xác, tin cậy, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dạy và người học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

1.12. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, giữ nghiêm kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc hành chính.

1.13. Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ quản lý theo chuẩn; tiếp tục rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giáo dục chủ chốt ở các trường để tạo nguồn có chất lượng; thực hiện bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ chủ chốt đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường để góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và quản lý. Xây dựng quy hoạch và chính sách tuyển dụng giáo viên các cấp học phù hợp, tránh thừa, thiếu cục bộ, đặc biệt là đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới.

1.14. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 09 nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo viên, học sinh và sinh viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo.

2. Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, đặc biệt là công tác xây dựng lộ trình đầu tư các công trình trường học, giải quyết các vấn đề liên quan đến biên chế đội ngũ, chế độ chính sách, kinh phí và các vấn đề liên quan khác đến các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

3.1. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; đồng thời chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chuyên môn trực thuộc có liên quan thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

3.2. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường, lớp học; ưu tiên xây dựng nhà công vụ cho giáo viên để phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục với nhiều hình thức phù hợp để đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo; quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và duy trì đạt chuẩn.

3.3. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu giáo dục và đào tạo của địa phương mình đã đề ra trong nghị quyết, kế hoạch hàng năm.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể tỉnh:

Tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, nhất là việc vận động, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, lớp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan Báo chí đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo; bám sát thực tế cơ sở để tuyên truyền, giới thiệu gương “Người tốt”, “Việc tốt” trong các hoạt động giáo dục và đào tạo; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học góp phần đạt các chỉ tiêu, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Đại học Phan Thiết;
- Các Trường: CĐCĐ, CĐYT, CĐ Nghề;
- Trường TC KTKT Công đoàn;
- Lưu: VT, KGVX. Bích.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai