Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 phát động phong trào thi đua "Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"
Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: H’Yim Kđoh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk đã thu hút được nhiều sự quan tâm của nhân dân và đạt được những kết quả khá quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, đặc biệt là mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng phát triển, tạo điều kiện để mọi người dân có thêm cơ hội được học tập nâng cao hiểu biết, năng lực sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Phong trào “Gia đình hiếu học” ở phường, xã được khơi dậy và đẩy mạnh, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, theo tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Hàng nghìn người ở các độ tui được xóa mù chữ; hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia các chương trình phổ cập giáo dục; nhiều thanh niên được đào tạo nghề cơ bản, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Tuy nhiên, công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của tỉnh trong những năm qua chưa tạo được phong trào thi đua trong toàn xã hội; nhận thức của một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh và một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác khuyến học, khuyến tài; hoạt động của các cấp, các ngành chưa thật sự tích cực, công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của tỉnh chưa đạt kết quả theo yêu cầu.

Nhằm động viên sự tham gia của toàn xã hội, tích cực triển khai công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn tỉnh, nhất là triển khai Kế hoạch xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/7/2013), UBND tỉnh chỉ thị các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị:

1. Quán triệt sâu sắc “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” là nhiệm vụ của toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục của nước ta. Vì vậy, tất cả các sở, ngành và các cơ quan đơn vị phải có trách thực hiện mạnh mẽ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; đồng thời ra sức vận động toàn dân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

2. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, học đi đôi với hành. Đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học suốt đời.

3. Duy trì phong trào thi đua”Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” thường xuyên, liên tục; xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình; biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

4. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương, cơ quan đơn vị cần tập trung xác định, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai các hoạt động xây dựng xã hội học tập theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/7/2013.

5. Sở Giáo dục - đào tạo:

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động tổng hp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập.giai đoạn 2013-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk; tổng kết 5 năm thực hiện kết quả Đề án trên.

- Mở rộng quy mô, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục chính quy đi đôi với phát triển giáo dục thường xuyên để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của nhân dân.

6. Sở Lao động, Thương binh - Xã hội phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác đào tạo tương đương với mức bình quân của khu vực và cả nước;chăm lo phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nhất là tài năng trẻ.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất giải pháp để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; đầu tư xây dựng trường lớp theo Quy hoạch mạng lưới giáo dục trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Sở Tài chính:

- Quản lý, hướng dẫn việc hỗ trợ ngân sách nhà nước các cấp trong tỉnh đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo theo đúng quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích vận động tài trợ khuyến học, xây dựng Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu đẩy mạnh công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của mình.

9. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã:

- Phối hợp với mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh vận động, tổ chức thực hiện công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn; tăng cường quản lí, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội, Chi hội, Ban khuyến học hoạt động đúng pháp luật, đúng Điều lệ, có hiệu quả.

- Định kỳ hàng quý sắp xếp làm việc với Hội Khuyến học cùng cấp để nắm thông tin, góp ý và tạo điều kiện cho Hội học thực hiện tốt công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; tư vấn và phản biện về giáo dục.

10. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND cấp huyện phát tổ chức Hội Khuyến học các cấp. Thành lập Chi hội Khuyến học tại các trường học, thôn, buôn, tổ dân phố. Khuyến khích việc thành lập Ban khuyến học ở các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã…

- Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Vận động những tổ chức, cá nhân có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, giàu lòng nhân ái; nhiệt tình đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất cho phong trào “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của tỉnh.

11. Các cơ quan báo, đài tăng cường tuyên truyền công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”, biểu dương gương người tt, việc tt trong hoạt động dạy học, gương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

12. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng, phát triển tổ chức Hội Khuyến học ở các cấp đúng pháp luật; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí, bảng đim thi đua và khen thưởng đối với công tác “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị này.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành; Các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Báo Đ
k Lk, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, KGVX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
H’Yim Kđoh