Quyết định 71/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành
Số hiệu: 71/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 20/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2016/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 146/TTr-STP ngày 18 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 ban hành Quy định trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai.

2. Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 về việc bổ sung Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND.

4. Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 ban hành Quy định về kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 13/9/2010 ban hành Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

6. Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 ban hành Quy chế tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 ban hành Quy chế thống nhất quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Khoản 2, Khoản 3 Điều 7; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 10; Khoản 1, Điểm a, Khoản 3 Điều 11; Khoản 3 Điều 23 của quy định quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 07/5/2015.

9. Điểm a, Khoản 1, Điều 3, Điều 9, Điều 10 của quy định việc thu lệ phí chứng thực và chi phí liên quan đến công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016.

10. Quyết định số 3506/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 ban hành Quy chế phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

11. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 04/3/2010 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ban hành: 05/03/2013 | Cập nhật: 27/04/2013

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND quy định quản lý dạy, học thêm Ban hành: 25/02/2013 | Cập nhật: 09/03/2013

Quyết định 36/2007/QĐ-UBND đình chỉ lưu hành xe công nông Ban hành: 22/08/2007 | Cập nhật: 11/07/2015