Quyết định 899/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ tiêu huỷ giống tôm biển vi phạm theo Chỉ thị 06/CT-UBND do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành
Số hiệu: 899/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18  tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TIÊU HUỶ GIỐNG TÔM BIỂN VI PHẠM THEO CHỈ THỊ SỐ 06/CT-UBND NGÀY 17/5/2012 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;

Căn cứ Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 35/TTr-SNN ngày 18 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao trách nhiệm cho các cơ quan

1. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiêu huỷ giống tôm biển vi phạm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp do các cơ quan chuyên môn tỉnh thụ lý.

2. Uỷ ban nhân dân huyện Bình Đại, Ba Tri tiêu huỷ giống tôm biển vi phạm theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh đối với các trường hợp do Đội kiểm tra liên ngành của huyện, Uỷ ban nhân dân xã thụ lý.

Thực hiện tiêu huỷ giống tôm biển lưu thông không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ trong thời gian tạm ngưng thả giống tôm biển nuôi trên địa bàn hai huyện Bình Đại và Ba Tri. Việc tiêu huỷ phải được lập biên bản có sự chứng nhận của các cơ quan liên quan và chủ hàng (hoặc người vận chuyển).

Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có tên tại Điều 1 và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Chỉ thị 06/CT-UBND triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 Ban hành: 21/03/2017 | Cập nhật: 28/03/2017

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2014 triển khai thi hành Luật Đất đai Ban hành: 28/02/2014 | Cập nhật: 22/04/2014