Kế hoạch 3384/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp
Số hiệu: 3384/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 31/08/2017 Ngày hiệu lực: 31/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3384/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3358/SKHĐT- HTDN ngày 17 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

I. Mục tiêu

1. Cụ thể hóa tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. Phấn đấu số lượng doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm tăng 12,5% (khoảng 615 doanh nghiệp) để đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 7.000 doanh nghiệp; phấn đấu có khoảng 4.500 doanh nghiệp hoạt động.

2. Phấn đấu năm 2017 và những năm tiếp theo xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh trong nhóm 20 tỉnh đứng đầu cả nước; đến năm 2020 toàn tỉnh có trên 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng và 100% doanh nghiệp nộp thuế qua mạng; 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 10%.

3. 100% cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

II. Nhiệm vụ chung

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Kết luận số 371-KLTU ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh; Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Chương trình hành động số 2390/CTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về trợ giúp và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

2. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” theo Thông báo số 136/TB-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) theo Thông báo số 139/TB- UBND ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Tập trung rà soát và công khai các quy hoạch. Soát xét quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của các huyện, thị xã, thành phố và quy hoạch phát triển từng ngành phù hợp với điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát quy hoạch xong trong quý III/2017, báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý IV/2017.

4. Triển khai thực hiện tốt việc phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Kế hoạch số 4625/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Tỉnh ủy. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết này, chậm nhất đến đầu tháng 9/2017.

5. Thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 theo Nghị quyết số 11-NQ/TU (khóa XIII) ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

6. Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017. Xây dựng chính quyền các cấp trong tỉnh trở thành chính quyền phục vụ, đối thoại lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, chấm dứt thái độ sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật.

7. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thống nhất cách hướng dẫn cụ thể, đơn giản, dễ hiểu, không gây khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật.

8. Xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh đưa vào hoạt động trong năm 2017; kiện toàn, sắp xếp các Trung tâm có liên quan trong hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch...) để đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thu hút nhà đầu tư, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương theo hướng thành lập một trung tâm hỗ trợ, cung cấp thông tin, tiếp nhận hồ sơ đầu tư ... phục vụ các doanh nghiệp.

9. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cập nhật thông tin và công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển, cơ chế, chính sách quản lý của trung ương và của tỉnh để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận khai thác và sử dụng. Tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại hộp thư “Hỏi - Đáp” trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý IV/2017.

10. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công trong phạm vi lĩnh vực quản lý, đề xuất lộ trình thí điểm chuyển giao một số dịch vụ công phù hợp cho các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp) đề xuất triển khai thực hiện trong quý III/2017.

11. Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chế độ thông tin và báo cáo định kỳ.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể theo biểu Phụ lục đính kèm.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo định kỳ hàng quý cho Chính phủ và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nói trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, ĐTQH, KGVX,
NV, NC, KT. Vân (100b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016 THEO TINH THẦN CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3384 /KH-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

STT

Công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan hành chính Nhà nước theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

2

Rà soát, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá phân loại, xếp hạng cải cách hành chính trong các cơ quan đơn vị cho phù hợp để triển khai thực hiện

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Đẩy mạnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2016-2020

Sở Nội vụ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

4

Kiện toàn, sắp xếp các Trung tâm có liên quan trong hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch...) để đảm bảo tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

Quý IV/2017

5

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh để đưa vào hoạt động trong năm 2017

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

Ngày 01/12/2017

6

Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

7

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý đảm bảo thống nhất với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2017

8

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND tỉnh về trách nhiệm giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

9

Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản trị kinh doanh và khởi nghiệp cho doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các hiệp hội doanh nghiệp

Hàng năm

10

Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và hướng dẫn của Trung ương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

11

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 theo Nghị quyết số 11-NQ/TU (khóa XIII) ngày 03/11/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4879/KH-UBND ngày 27/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

12

Chủ động rà soát các dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhưng triển khai chậm và chưa triển khai; số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động để nắm chắc tình hình; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động ổn định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

13

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg , ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan

Hàng năm

14

Giải pháp công khai minh bạch các quy hoạch nhắm cung cấp thông tin đây đủ và kịp thời cho doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2017

15

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối điện tử, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; quy định thống nhất quy trình đấu nối cấp, thoát nước, triển khai việc đăng ký đấu nối trực tuyến, rút ngắn thời gian thực hiện kết nối cấp, thoát nước cho doanh nghiệp

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

16

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đảm bảo thời gian thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết là 25 ngày và rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình từ 25 ngày xuống còn 15 ngày

Sở Xây dựng

Các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

17

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg , ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hoá sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (đối với đấu thầu mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước)

Sở Tài chính

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

18

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường hỗ trợ các sở, ngành, địa phương ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm máy vi tính trong công tác quản lý nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính; đưa bộ thủ tục hành chính vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 và 4

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

19

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp kịp thời những thắc mắc, kiến nghị của doanh nghiệp tại hộp thư “Hỏi - Đáp” trên Cổng thông tin địa tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

20

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thực hiện có hiệu quả Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tình Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

21

Triển khai thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Bình Thuận giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với những doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của Bình Thuận giai đoạn 2016-2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

22

Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Công khai thủ tục hành chính về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản, về hồ sơ hoàn công tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký tài sản hình thành từ quá trình xây dựng một cách thông thoáng và minh bạch theo Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

23

Tập trung đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng; rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm, thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cắt giảm thời gian giải quyết đăng ký đất đai đối với 07 thủ tục (giảm từ 02 ngày cho đến 20 ngày cho từng thủ tục) theo đúng quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

24

Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất các cấp với các quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để bổ sung và hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cấp huyện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

25

Phương án, rà soát điều chỉnh quy hoạch phân vùng, thăm dò và khai thác titan

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý IV/2017

26

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát huy lợi thế, giảm thiểu các tác động bất lợi đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh khi nước ta tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, nhất là đối với các Hiệp định về cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Sở Công thương

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

27

Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian thỏa thuận vị trí, thời gian đấu nối, tạo điều kiện thuận lợi doanh nghiệp tiếp cận điện năng thuận lợi phục vụ sản xuất, kinh doanh

Sở Công thương

Các sở, ngành liên quan

Quý IV/2017

28

Triển khai kịp thời các chính sách tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

29

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, phấn đấu đạt 95% nộp thuế điện tử; triển khai xây dựng hệ thống cấp mã số tự động cho doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh

Các sở, ngành liên quan

Năm 2017

30

Triển khai vận hành có hiệu quả Hê thống dịch vụ công trực tuyến và hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info) giúp tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp và tuyên truyền, triển khai các văn bản liên quan đến xuất nhập khẩu

Chi Cục Hải quan Bình Thuận

Các hiệp hội doanh nghiệp

Hàng năm

31

Tập trung tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (năm 2012), Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Việc làm, Luật Dạy nghề và Thông tư 40/2016/TT- BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành liên quan

Năm 2017

32

Rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ trong công tác đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho người lao động; thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động; hiện đại hóa và chuẩn hóa các cơ sở đào tạo nghề

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành liên quan

Hàng năm

33

Thực hiện tốt việc điều phối, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các sở, ngành, địa phương theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 30/8/2013 và Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Thanh tra tỉnh

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2014/QĐ-UBND Ban hành: 31/08/2017 | Cập nhật: 09/09/2017

Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản Ban hành: 07/07/2014 | Cập nhật: 10/07/2014