Quyết định 1519/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
Số hiệu: 1519/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 18/08/2017 Ngày hiệu lực: 18/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1519/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BKẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Đán phát triển giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Tiêu chí của tỉnh Quảng Ngãi về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Trên cơ sở Công văn số 264/HĐND-KTNS ngày 04/8/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1070/SKHĐT-KTN ngày 12/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách trung ương bổ sung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 của tỉnh Quảng Ngãi (6.280 triệu đồng) như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Cơ cấu mức vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương cho mỗi dự án được giao tại Quyết định này là không thay đổi; trường hợp các địa phương (huyện, thành phố, xã) triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư lớn hơn thì địa phương tự chịu trách nhiệm toàn bộ phần vốn đầu tư tăng thêm.

Phần vốn ngân sách trung ương bố trí thiếu trong cơ cấu vốn của mỗi danh mục công trình sẽ được bố trí đủ trong năm 2018. UBND các huyện, thành phố và các xã chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng của địa phương trong vòng 2 năm 2017 và 2018 để thi công và thanh toán hoàn thành công trình, không gây nợ đọng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thành phố quyết định giao kế hoạch đầu tư (bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn đầu tư của huyện, thành phố, vốn xã và các nguồn vốn khác) cho UBND các xã sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định của UBND tỉnh. Quyết định giao kế hoạch đầu tư của huyện, thành phố phải gửi cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các xã khn trương hoàn thành phê duyệt các thủ tục đầu tư (báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình), thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tổ chức bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Đến thời hạn giải ngân theo quy định của Trung ương, nếu dự án nào không giải ngân hết kế hoạch vốn, bị cắt vốn thì địa phương đó (huyện, xã) tự cân đối vốn của địa phương để thanh toán phần vốn bị cắt giảm.

Đối với các xã trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, khuyến khích các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành công trình trong năm 2017 để đủ tiêu chí xét công nhn đạt chuẩn nông thôn mới (phần vốn còn thiếu được bố trí thanh toán trong đầu năm 2018).

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch được giao tại Quyết định này.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo nguồn vốn thanh toán; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo quy định hiện hành.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chịu trách nhiệm kiểm soát, thanh toán nguồn vốn theo quy định hiện hành và theo đúng quy định về cơ cấu nguồn ngân sách trung ương do UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KHĐT, NNPTNT, TC;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT,NN-TN.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Qung Ngãi)

(ĐVT: Triệu đồng)

STT

HUYỆN, XÃ

Danh mục công trình

Quy mô

Tng mức đầu tư

Trong đó

KH vn NSTW năm 2017

Ghi chú

Tổng vn NSTW

Vốn huyện, T.phố, , vốn khác

 

TNG SỐ

 

 

29.012

20.038

8.974

6.280

 

I

H. BÌNH SƠN

 

 

 

 

 

 

 

1

Bình Minh

 

 

3.600

2.160

1.440

650

Đạt chuẩn 2017

 

 

*Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.xã: BTXM tuyến trường học Đức An đi đường Su (giáp Bình An)

1.000 m

1.500

1.050

450

300

 

 

 

Đ.thôn: Tuyến ngã 3 Trà Giang đi suối Bà Hiển (ni dài)

1.000m

1.500

750

750

200

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Đức An

 

600

360

240

150

 

2

Bình Nguyên

 

 

3.330

2.381

949

500

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.: BTXM tuyến QL1A-Bình Lộc-đập Học Dọc nối đường nha Bình Trung

2.097 m

2.030

1.981

849

300

 

 

 

KCH kênh từ máy gạo Nguyn Tài Minh đến cây da Gò Vàng

400m

500

400

100

200

 

II

H. SƠN TỊNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Tịnh Bắc

 

 

800

400

400

200

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa trang nhân dân Đồi ông Luyến

 

800

400

400

200

 

III

H. TƯ NGHĨA

 

 

 

 

 

 

 

1

Nghĩa K

 

 

1.800

1.320

480

450

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

KCH kênh NVC5

900m

1.200

960

240

300

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn An Hội Bắc 1

 

600

360

240

150

 

2

Nghĩa Thuận

 

 

2.400

1.440

960

600

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Phú Thuận Tây

 

600

360

240

150

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Thuận

 

600

360

240

150

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Mỹ Bắc

 

600

360

240

150

 

 

 

Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Mỹ Thạnh Nam

 

600

360

240

150

 

3

Nghĩa Điền

 

 

1.000

500

500

200

 

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.thôn: Tuyến Chùa An Điền - Lưu Danh

653m

1.000

500

500

200

 

IV

H. NGHĨA HÀNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Hành Dũng

 

 

4.580

3.550

1.030

1.090

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.thôn: Tuyến Nguyễn Thanh Hương - đường liên xã, thôn An Sơn

150m

150

75

75

75

 

 

 

Đ.thôn: Tuyến Võ Ngọc Vũ - Bầu Tâu, thôn An Hòa

230 m

230

115

115

115

 

 

 

KCH kênh Bm5

1500m

1.800

1.440

360

300

 

 

 

Kênh VC-24

1000m

1.200

960

240

200

 

 

 

KCH kênh N1 nối dài

500m

600

480

120

200

 

 

 

KCH kênh Hố Cau

500m

600

480

120

200

 

2

Hành Tín Tây

 

 

5.502

4.087

1.415

1.600

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ.: KCH tuyến Gò Làng - Gò Cây Da

500m

750

525

225

200

 

 

 

KCH kênh tưới đập Mã Giá - Đập Su Đâu

360m

432

346

86

200

 

 

 

KCH kênh Nguyễn Thường - Nguyễn Thị Thông

400m

480

384

96

200

 

 

 

KCH kênh đập ruộng Thế - Đoàn Minh

600m

720

576

144

200

 

 

 

KCH kênh đập Sầu Đâu - Thâm đng

400 m

480

384

96

200

 

 

 

KCH kênh Thanh Ba - đập Mã Giá

400m

480

384

96

200

 

 

 

KCH kênh dập Hóc Bắc - ruộng Ông Như - rung Ông Lái

800m

960

768

192

200

 

 

 

Nhà văn hóa kết hợp tránh bão lũ và sân th thao thôn Tân Phú 1

 

1.200

720

480

200

 

V

H. MỘ ĐỨC

 

 

 

 

 

 

 

1

Đức Hòa

 

 

5.000

3.500

1.500

790

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu trên tuyến đường xã Cầu Đá - giáp Hành Thịnh

12m

4.000

2.800

1.200

590

Vốn NTM đã đầu tư đường nhưng chưa có cầu

 

 

Khu thể thao xã

 

1.000

700

300

200

 

VI

H. ĐỨC PH

 

 

 

 

 

 

 

1

Ph Ninh

 

 

1.000

700

300

200

Đạt chuẩn 2017

 

 

* Công trình khởi công mới

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu thể thao xã

 

1.000

700

300

200

 

 

 

 

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2012/QĐ-UBND Ban hành: 22/09/2017 | Cập nhật: 06/10/2017

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Ban hành: 24/11/2016 | Cập nhật: 05/12/2016

Quyết định 44/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND Ban hành: 24/08/2017 | Cập nhật: 04/09/2017