Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản
Số hiệu: 47/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Liêm
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 04/12/2016
Ngày công báo: 01/01/2017 Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo s 8605/BC-STP-KTrVB ngày 24 tháng 10 năm 2016 báo cáo kết quả rà soát, xác định và công bố các văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có nội dung không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014, cụ thể:

- Quyết định số 141/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, đoạn “Đối với các bảng quảng cáo tấm lớn còn lại được xem xét gia hạn với thời hạn không quá 06 tháng cho đến khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố” của Chỉ thị số 25/2014/CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 về tăng cường công tác quản lý về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vì không còn phù hợp với Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản BTP;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Văn phòng ĐĐBQH TP;
- Văn phòng HĐND.TP;
- Các Ban HĐND.TP;
- VP
UB: Các PVP;
- Trung tâm Công báo TP;
- Các Phòng Chuyên viên; City Web;
- L
ưu: VT, (DA-HN) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm