Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữa cơ quan Công an và cơ quan nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 31/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 25/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI GIỮA CƠ QUAN CÔNG AN VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1773/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội giữa cơ quan Công an và cơ quan nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP BẢO ĐẢM AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI GIỮA CƠ QUAN CÔNG AN VÀ CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịchcơ quan Công an nhân dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (sau đây viết gọn là bảo đảm an ninh, trật tự) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và đơn vị được phân cấp quản lý di tích, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan phối hợp).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, có sự phân công trách nhiệm của từng cơ quan trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Hoạt động phối hợp phải được thực hiện chủ động, chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả.

3. Việc phối hợp được thực hiện trên cơ sở gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tuân thủ quy định của pháp luật và nguyên tắc hoạt động của từng ngành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của từng cơ quan, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phối hợp giải quyết.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phối hợp trao đổi thông tin

1. Đối với các thông tin được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải gửi văn bản thông báo nội dung thông tin đến Công an tỉnh để nắm bắt thông tin, chủ động phối hợp xử lý khi cần thiết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh có trách nhiệm xử lý và phản hồi kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Đối với thông tin về tài liệu, vật mang bí mật nhà nước, các cơ quan phối hợp phải đảm bảo việc trao đổi thông tin theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Trường hợp được yêu cầu cung cấp thông tin, cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Nếu từ chối cung cấp thông tin thì cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

4. Việc phối hợp trao đổi thông tin phải được thực hiện thông qua văn bản, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp. Đối với thông tin về tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được trao đổi bằng văn bản giấy, có đóng dấu mức độ mật theo quy định.

Điều 5. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA .

2. Trường hợp nội dung thông tin có yếu tố nước ngoài, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu sự phối hợp của Công an tỉnh để chủ động xây dựng phương án và giải pháp thực hiện. Trường hợp cần thiết, Công an tỉnh cử người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phối hợp.

Điều 6. Phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Các bên tham gia phối hợp xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA .

2. Công an tỉnh chủ trì, tổ chức phát động “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hàng năm và hướng dẫn nội dung và hình thức thực hiện. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng thông qua các hình thức sau:

a) Lồng ghép tuyên truyền vận động Nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

b) Cung cấp thông tin, tài liệu cho đơn vị Công an phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt, mất bí mật nhà nước, các vụ vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

c) Quán triệt, phổ biến các nội dung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu chống phá Nhà nước.

Điều 7. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

1. Để bảo đảm an ninh, trật tự trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức, Công an tỉnh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA .

2. Trường hợp được giao chủ trì tổ chức sự kiện văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phối hợp với cơ quan Công an thống nhất phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại nơi diễn ra sự kiện và tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và văn hóa ứng xử tại nơi diễn ra sự kiện.

Điều 8. Phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch của tỉnh

1. Cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp quản lý di tích, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phải xây dựng nội quy tổ chức hoạt động, nội quy tham quan; lắp đặt biển chỉ dẫn; bố trí điểm đậu xe quy mô phù hợp với lượng khách tham quan; tuyên truyền trong cộng đồng dân cư về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và văn hóa ứng xử tại di tích, khu du lịch, điểm du lịch.

2. Công an tỉnh phân công đơn vị, bộ phận phối hợp với đơn vị được phân cấp quản lý di tích, khu du lịch, điểm du lịch thống nhất phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại nơi có di tích, khu du lịch, điểm du lịch.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí bảo đảm việc triển khai thực hiện Quy chế này do Ngân sách Nhà nước cấp theo Kế hoạch hàng năm, được bố trí trong dự toán kinh phí của các cơ quan phối hợp.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Hàng năm tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

2. Trên cơ sở quy định của Quy chế này, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại địa phương.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ vào ngày 20/11 hàng năm, các cơ quan phối hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch./.