Quyết định 47/2016/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lai Châu quản lý
Số hiệu: 47/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2015/QĐ-UBND NGÀY 30/11/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 248/TTr-STC ngày 25/10/2016; sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 435/HĐND-VP ngày 16/11/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý; cụ thể như sau:

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho Sở Y tế tỉnh Lai Châu. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

BIỂU CHI TIẾT SỐ LƯỢNG, CHỦNG LOẠI XE CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH LAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số: 47/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT

Tên đơn vị

Số lượng

Chủng loại

Mục đích sử dụng

Số Lượng

1

Văn phòng Tỉnh uỷ

Tối đa 02 xe

01 xe 16 chỗ, 01 xe 2 cầu

Xe16 chỗ phục vụ cho các đoàn công tác, xe 2 cầu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị

Tối đa 02 xe

2

Văn phòng HĐND tỉnh

Tối đa 02 xe

01 xe 16 chỗ; 01 xe 2 cầu

Xe 16 chỗ phục vụ chung các chức danh Đại biểu HĐND tỉnh đi giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri; xe 2 cầu phục vụ cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch, chống buôn lậu và phòng chống lụt bão thiên tai trên địa bàn

Tối đa 02 xe

3

Văn phòng UBND tỉnh

Tối đa 01 xe

01 xe 2 cầu

Xe phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, lụt bão

Tối đa 01 xe

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

 

 

 

4.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe phòng chống thiên tai, lụt bão

Tối đa 01 xe

4.2

Chi cục Thủy lợi

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe phòng chống thiên tai, lụt bão

Tối đa 01 xe

4.3

Chi cục Kiểm lâm

Tối đa 02 xe

Xe 2 cầu

Xe phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng

Tối đa 02 xe

4.4

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe phòng chống dịch

Tối đa 01 xe

4.5

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe chương trình nước sạch nông thôn

Tối đa 01 xe

4.6

Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố

Tối đa 01 xe/01 đơn vị

Xe 2 cầu

Xe tuần tra và bảo vệ rừng

Tối đa 01 xe/01 đơn vị

5

Sở Văn hóa Thể thao - Du lịch

 

 

 

 

5.1

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Tối đa 01 xe

Xe tải

Xe phục vụ chiếu phim lưu động

Tối đa 01 xe

5.2

Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Triển lãm

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Xe phục vụ tuyên truyền lưu động

Tối đa 01 xe

5.3

Đoàn nghệ thuật

Tối đa 02 xe

Xe tải, xe khách

Xe chở diễn viên và chở thiết bị lưu diễn

Tối đa 02 xe

5.4

Trung tâm huấn luyện năng khiếu tỉnh

Tối đa 01 xe

Xe 16 chỗ

Xe chở huấn luyện viên, vận động viên đi luyện tập và thi đấu

Tối đa 01 xe

6

Đài Phát thanh -Truyền hình

Tối đa 02 xe

Xe 2 cầu

Xe truyền hình lưu động

Tối đa 02 xe

7

Ban An toàn giao thông

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe phục vụ giao thông

Tối đa 01 xe

8

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

8.1

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Xe lấy mẫu và chuyên chở thiết bị đo lường

Tối đa 01 xe

9

Sở Lao động Thương binh - Xã hội

 

 

 

 

9.1

Trung tâm Đón tiếp thân nhân liệt sĩ, Điều dưỡng người có công

Tối đa 01 xe

Xe khách từ 16, 29 - 35 chỗ ngồi

Xe đưa đón người có công với cách mạng

Tối đa 01 xe

9.2

Trung tâm bảo trợ xã hội

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, xe 2 cầu

Đưa đón trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đi khám chữa bệnh

Tối đa 01 xe

9.3

Trung tâm điều trị cai nghiện bắt buộc

Tối đa 01 xe

Xe bán tải, xe 2 cầu

Truy bắt đối tượng cai nghiện bỏ trốn, khám chữa bệnh cho đối tượng tại cơ sở y tế

Tối đa 01 xe

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

10.1

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe kiểm tra hoạt động sự nghiệp môi trường

Tối đa 01 xe

11

Sở Công thương

 

 

 

 

11.1

Chi cục Quản lý thị trường

Tối đa 02 xe

Xe 2 cầu

Xe phục vụ công tác phòng chống buôn lậu, chống hàng giả

Tối đa 02 xe

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tối đa 01 xe

Xe 2 cầu

Xe phục vụ công tác giáo dục

Tối đa 01 xe

13

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

13.1

Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Xe vận chuyển sách, văn hóa phẩm

Xe bán tải

14

Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông tỉnh Lai Châu

Tối đa 01 xe

Xe bán tải

Xe quản lý các dự án thuộc lĩnh vực giao thông

Xe bán tải

15

Sở Giao thông vận tải

Tối đa 05 xe

Xe bán tải, xe khách 24 chỗ đã hoán cải

Xe thanh tra giao thông, xe phục vụ trạm cân

Xe bán tải

16

Sở Y tế

 

 

 

 

16.1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

06 xe

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

16.2

Bệnh viện loại 3 tuyến huyện

03 xe

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

16.3

Trung tâm truyền thông và GDSK

01 xe

Xe 2 cầu

Phục vụ công tác truyền thông

Xe 2 cầu

16.4

Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

02 xe

Xe cứu thương,

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương,

16.5

Trường Trung cấp Y tế

02 xe

Xe ca từ 24 - 35 chỗ ngồi

Đưa đón giáo viên và học sinh

Xe ca từ 24 - 35 chỗ ngồi

16.6

Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng

01 xe

Xe 2 cầu

Xe phục vụ công tác phòng chống dịch

Xe 2 cầu

16.7

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

02 xe

Xe 2 cầu

Phục vụ công tác phòng chống dịch

Xe 2 cầu

16.8

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mĩ phẩm - Thực phẩm

01 xe

Xe 2 cầu

Phục vụ kiểm tra và lấy mẫu, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, thực phẩm

Xe 2 cầu

16.9

Trung tâm Giám định

01 xe

Xe 2 cầu

Phục vụ khám nghiệm tử thi

Xe 2 cầu

16.10

Trung tâm y tế dự phòng Thành phố Lai Châu

01 xe

Xe bán tải

Bảo quản thuốc và tiêm phòng dịch lưu động

Xe bán tải

16.11

Chi cục an toàn Vệ sinh thực phẩm

01 xe

Xe 2 cầu

Phục vụ công tác kiểm tra an toàn thực phẩm

Xe 2 cầu

16.12

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản

01 xe

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

16.13

Bệnh viện Y học cổ truyền

01 xe

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

16.14

Bệnh viện Lao và bệnh phổi

01 xe

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

16.15

Trung tâm nội tiết tỉnh

01 xe

Xe cứu
thương

Vận chuyển bệnh nhân

Xe cứu thương

16.16

Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

02 xe

Xe bán tải, xe cứu thương

Xét nghiệm lưu động, giám sát dịch, vận chuyển thuốc Methadone

Xe bán tải, xe cứu thương

16.17

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

03 xe/đơn vị

Xe cứu thương

Điều chuyển và cấp cứu bệnh nhân

Xe cứu thương

17

UBND các huyện, thành phố

Tối đa 04 xe/ đơn vị

Xe bán tải

Xe quản lý trật tự đô thị, xe văn hóa thông tin lưu động, xe phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão

Tối đa 04 xe/ đơn vị