Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
Số hiệu: 47/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng:

Thực hiện Kết luận số 228-KL/BCS ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2016 và thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Thườ
ng trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực
HĐND tnh (b/c);
- Đo
àn Đại biểu quốc hội tnh;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- S
Tư pháp;
- S
Nội vụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh;
- Báo Kon Tum;
-
Đài Phát thanh và Truyền hình tnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu tr
tnh;
- Cổng thông tin điện t
tnh;
- Lưu: VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh Kon Tum)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Sy dựng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; qun lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; qun lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung sở hạ tng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sn; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tnh và theo quy định của pháp luật.

2. Sở Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

3. Trụ scủa Sở Xây dựng đóng tại thành phố Kon Tum, tnh Kon Tum.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đc và không quá 03 Phó Giám đc.

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm:

a) Văn phòng (bao gm công tác pháp chế);

b) Thanh tra;

c) Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

d) Phòng Quản lý xây dựng;

đ) Phòng Phát triển đô thị và hạ tng kỹ thuật;

e) Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng;

g) Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản.

Trước mắt, chưa thành lập Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng (nhiệm vụ tạm thời giao về cho Phòng Quản lý xây dựng) và Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (nhiệm vụ tạm thời giao về cho Phòng Phát trin đô thị và hạ tầng kỹ thuật). Khi có đủ điều kiện về biên chế, SXây dựng tham mưu cấp có thẩm quyền thành lp theo quy định.

3. Chi cục trực thuộc: Chi cục Giám định xây dựng.

Chi cục Giám định xây dựng có: Phòng Tng hợp, Phòng Giám định và An toàn xây dựng và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Quy hoạch xây dựng.

Tạm thời chưa thành lập Trung tâm Quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ của Trung tâm tạm thời giao về cho Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng thực hiện. Khi có đủ điều kiện về biên chế, SXây dựng tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thành lập theo quy định.

5. Giám đốc SXây dựng quy định cụ thchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hp và chuyên môn, nghiệp vụ và slượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của SXây dựng được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nm trong tng biên chế công chức, slượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm SXây dựng lập kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghip theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Xây dựng

Việc thành lp, chia tách, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị nêu tại Điều 3 Quy định này thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ chính sách khác

Việc bnhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghhưu và thực hiện chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng thực hiện theo phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở

Giám đốc Sở là người đứng đầu SXây dựng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của SXây dựng; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều 7 Nghị định s24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; đồng thời có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điu 2 của Quy định này bo đảm kịp thời, đạt hiệu quả.

2. Quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sn, vật tư, tài liệu... của cơ quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Thực hiện tt chính sách, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

4. Làm chủ tài khoản của cơ quan.

5. Chỉ đạo các tổ chức tham mưu, giúp việc, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh ban hành các văn bản hướng dẫn, thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản theo thẩm quyền để hướng dn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác được giao theo thẩm quyền.

7. Quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng do các ngành, các cấp ban hành trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

8. Phân công các Phó Giám đốc Sở phụ trách một số lĩnh vực công tác của Sở, ủy quyền giải quyết một số công việc thuộc thm quyn của Giám đc Skhi Giám đốc Svắng mặt.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Giám đốc Sở

1. Phó Giám đốc SXây dựng là người giúp Giám đốc Sphụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của cơ quan, đơn vị trực thuộc SXây dựng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và tham gia ý kiến với Giám đốc Sở về công việc chung của cơ quan. Khi Giám đc S vng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Xây dựng.

2. Được chtài khoản ủy quyền đăng ký chký tại Kho bạc Nhà nước tnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Về xây dựng chương trình, kế hoạch công tác

Trên cơ sở đường lối, chthị, nghị quyết và ch trương chính sách của Đảng và Nhà nước; chương trình công tác của Tnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tnh và của Bộ Xây dựng trong từng thời kỳ, Sở Xây dựng xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác cụ thể, làm cơ sở cho quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thời hạn giải quyết công việc

Nhng công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của S, nếu pháp luật đã quy định thời hạn giải quyết, thì phải giải quyết xong trong thời hạn đó; nếu pháp luật không quy định thời hạn giải quyết, thì trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sphụ trách lĩnh vực được phân công, hoặc được ủy quyền) phải gii quyết xong và trả lời cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp chưa giải quyết hoặc không giải quyết được, phải có văn bản trlời để tchức, cá nhân biết rõ lý do.

3. Chế độ soạn tho, trình ký và ban hành văn bản

Việc soạn tho văn bn thực hiện đúng quy trình, ththức và nội dung văn bn phải rõ ràng, cụ thể, không được trái với quy định của pháp luật; ban hành văn bản phải đến đúng đối tượng thi hành.

a) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, khi trình ký, Giám đốc Sở lập hồ sơ, thủ tục trình ký theo quy định của Ủy ban nhân dân tnh;

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền của S: Việc ký và ban hành văn bản do Giám đốc Schịu trách nhiệm về nội dung và thể thức.

4. Về việc trình các văn bản của Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tnh, Chtịch Ủy ban nhân dân tnh thì Giám đốc Sphải có văn bn trình Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Nếu công việc liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp thì Giám đốc Sở phải chủ trì, trao đổi thống nhất bằng văn bn trước khi trình Ủy ban nhân dân tnh. Chtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Chế độ thông tin báo cáo

a) Giám đc Sthực hiện báo cáo định kỳ tình hình trin khai nhiệm vụ với Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Xây dựng theo đúng thời gian quy định;

b) Khi đi công tác ngoài tỉnh, Giám đốc Sphải báo cáo Thường trực Tnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trước 03 ngày, trường hợp đột xuất thì phải báo cáo ngay trước khi đi công tác để Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tnh cho ý kiến;

c) Khi có vấn đđột xuất nảy sinh vượt quá thẩm quyền thì Giám đốc Sở phải báo cáo Ủy ban nhân dân tnh đề xử lý kịp thời.

6. Công tác lưu tr

Việc lưu trữ phải tiến hành thường xuyên, kịp thời và đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Chế độ hội hp

Việc tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tp huấn, hội nghị phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

1. Với Hội đồng nhân dân tnh, Ủy ban nhân dân tnh và Bộ Xây dựng

a) Chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tnh;

b) Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh về các mt công tác được giao;

c) Chịu sự hướng dn chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

2. Đi với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các Huyện ủy, Thành ủy, Đăng ủy trực thuộc Tnh ủy

Sở phối hợp về công tác quản lý nhà nước của ngành khi có yêu cầu hoặc đề nghị phối hợp.

3. Với các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Trên nguyên tắc phối hợp công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của tnh và nhiệm vụ của từng cơ quan;

b) Là mối quan hệ giữa quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh th trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng.

4. Đối với các đoàn thể, các tổ chức xã hội

Sở phối hợp với các đoàn thtổ chức vận động cán bộ, công chức trong cơ quan tham gia các phong trào thi đua, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn và nhiệm vụ công tác của đoàn th.

5. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước

Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác xây dựng theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum căn cứ vào Quy định này để quy định nhiệm vụ cụ thể và lề lối làm việc của các tổ chức tham mưu, giúp việc và đơn vị trực thuộc Sở theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.