Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2016 tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Số hiệu: 167/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYN CI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐA BÀN TNH THA THIÊN HU NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2016- 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

b) Nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của tt cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã và thành phố Huế.

c) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

a) Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

b) Thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU vviệc đy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tnh, giai đoạn 2016 - 2020 đến cán bộ, công chức viên chức và mọi tng lp nhân dân.

c) Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung và hình thức tuyên truyền

a) Tăng cường tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp v TTHC.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện, cp xã.

- Nội dung:

+ Đưa thông tin về CCHC một cách thích hợp trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong việc tuyên truyền, ph biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.

+ Niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật TTHC mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

+ Thực hiện nghiêm túc việc cập nhật dữ liệu TTHC vào cơ sở dữ liệu thông qua Hệ thng thông tin thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 25/2/2016 của UBND tỉnh.

+ Tổ chức việc tiếp nhận ý kiến nhận xét, đóng góp, kiến nghị của tổ chức công dân về TTHC theo quy định tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

+ Tổ chức các lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Xây dựng chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố:

- Chuyên mục CCHC trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

+ Thời gian thực hiện: Duy trì chuyên mục phát sóng định kỳ vCCHC nhà nước một tuần một lần, thời lượng phát sóng mỗi lần từ 12 đến 15 phút vào khung giờ có nhiều người theo dõi.

+ Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyn hình tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, các cơ quan, địa phương có liên quan.

+ Nội dung: Tuyên truyền, phbiến các nội dung của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh và kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh và của các địa phương, đơn vị, tập trung vào 7 nội dung chủ yếu: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, điu hành CCHC.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về việc đy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU; Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước.

Thực hiện các chương trình có sự tương tác cao giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân, như các cuộc gặp gỡ, đi thoại trực tiếp về các vấn đề liên quan đến CCHC.

- Chuyên trang CCHC trên Báo Thừa Thiên Huế:

+ Thời gian thực hiện: 01 tuần một kỳ.

+ Cơ quan thực hiện: Báo Thừa Thiên Huế.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyn thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các cơ quan, địa phương có liên quan.

+ Nội dung: Thông tin tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là về nâng cao chỉ số CCHC (par index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng đến mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC, các chỉ số PCI, ICT của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước; đng thời, tuyên truyền các vấn đcần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo v.v...

- Tuyên truyền trên 09 đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chương trình tuyên truyền về CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan thực hiện: Đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố Huế.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc.

+ Nội dung: Thông tin, phổ biến về kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh và của địa phương; tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn huyện; tình hình trin khai thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC;

Các đài truyền thanh - truyền hình huyện, thành phố cộng tác tin, phóng sự với Đài Phát thanh - Truyền hình tnh và tổ chức phát sóng các chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp.

c) Xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh website của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp:

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Nội dung: Tăng cường các tin bài về các văn bản chỉ đạo, điu hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020; các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước v CCHC; tuyên truyền nâng cao hiểu biết của người dân v cơ chế một cửa, mt ca liên thông, dịch vụ công trực tuyến đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; tình hình và kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tnh; các hình, cơ chế đang thí điểm trong quá trình thực hiện CCHC, các điển hình tt trong CCHC

d) Duy trì đi thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện ttỉnh theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh:

- Thời gian: Định kỳ 2 tháng/ln.

- Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyn hình tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan.

- Nội dung: Giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cũng như nhân dân hiu rõ hơn tiếp cận các chtrương, chính sách của tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các doanh nghiệp; đồng thời, giúp lãnh đạo tỉnh nm bt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp để có những điều chnh kp thi trong quá trình lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thông qua đối thoại trực tuyến trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quphục vụ doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước. Tạo lập cơ sở hạ tng, thực hiện nn hành chính điện tử trên địa bàn tnh.

đ) In ấn và phát hành tờ roi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền v CCHC:

- Thời gian: Trong năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyn thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

- Ni dung: Tuyên truyền nâng cao hiu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chc trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) đi với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

- Đa điểm và hình thức phát hành: phát hành tới các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh qua đường bưu điện và phát tờ rơi tại các khu vực đông dân cư.

2. Đối tượng

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí cho công tác tuyên truyền CCHC năm 2017 được đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán cụ thể gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ tuyên truyền về CCHC chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên được cp hàng năm đ triển khai thực hiện.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm; định kỳ tng hợp, xây dựng báo cáo về tuyên truyền CCHC gửi UBND tỉnh.

b) Phi hợp và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền CCHC theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền CCHC;

d) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan đy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC, giới thiệu các mô hình, cơ chế đang triển khai, các điển hình tốt về CCHC cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

b) Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các nội dung được phân công trong công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên địa bàn.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về CCHC.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Nội vụ cung cấp thông tin về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách TTHC.

b) Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách TTHC với CCHC và công tác phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan về đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp,

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh, đồng thời bám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền v công tác CCHC.

b) Cơ quan chủ trì được phân công theo Kế hoạch có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền CCHC.

c) Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền vCCHC tại cơ quan, đơn vị.

5. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố

a) Các cơ quan báo chí là những cơ quan truyền thông có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền về CCHC, có trách nhiệm chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, dưới nhiều hình thức, tổ chức các chiến dịch truyền thông rộng khắp trong toàn tỉnh. Không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tui, vùng, miền... nhằm kịp thời phổ biến các quan đim, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống đài truyền thanh - truyn hình cp huyện có kế hoạch cụ thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC và các lĩnh vực liên quan.

c) Các cơ quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đ tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính thống đảm bảo tính chính xác, trung thực, kịp thời đăng tải, phát sóng trên phương tiện của mình.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tha Thiên Huế năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp, gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuyên truyền CCHC về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/11/2017 đbáo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc, phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tnh y;
- Các s, ban, ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT. KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Văn Cao