Quyết định 19/2016/QĐ-UBND Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 19/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định một s biện pháp bảo đảm trật tự công cộng;

Căn cứ Nghị định s 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định địa điểm cm, khu vực cm;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục kiểm
tra văn bn - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CBTH;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI, CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông ngưi, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3. Công dân Việt Nam, người nước ngoài muốn vào khu vực bảo vệ, khu vực cm tập trung đông người hoặc tiến hành việc ghi âm, ghi hình, chụp ảnh ở những nơi đã đặt “Biển cấm” trên địa bàn tỉnh Hải Dương thì phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Khu vực bảo vệ” là khu vực có giới hạn, địa chỉ cụ thể, có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt để bảo đảm an ninh, trật tự. Lực lượng Công an, Quân đội và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ có trách nhiệm không cho ngưi không có nhiệm vụ vào Khu vực bảo vệ.

2. “Khu vực cm tập trung đông người” khu vực mà cơ quan có thẩm quyền không cho phép tập trung từ 05 người trở lên để đưa ra yêu cầu hoặc kiến nghị về những vn đ có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, gia đình, tổ chức hoặc nhằm đưa ra những yêu cầu, kiến ngh về những vấn đ có liên quan chung đến đời sống chính trị - xã hội, đến quyền và li ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc gây rối trật tự công cộng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ TH

Điều 4. Khu vc bảo vệ

1. Trụ sở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, gồm: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh.

2. Các khu vực đang diễn ra các Hội nghị quốc tế, Đại hội Đảng, kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Các khu vực khác:

a) Khu vực đang xảy ra thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm.

b) Khu vực đang xảy ra những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

c) Khu vực đang diễn ra các hội nghị, hội thảo, cuộc họp lớn do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức có yêu cầu bảo vệ.

Điều 5. Khu vực cấm tập trung đông người

1. Các khu vực bảo vệ nêu tại khoản 1 Điều 4 cùng hệ thống vỉa hè, lòng đường bao quanh khu vực bảo vệ.

2. Trụ sở các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Đài Phát thanh cấp huyện; doanh trại Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Trụ sở các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cơ sở kinh tế hoặc nơi công cộng khác xét thấy cần thiết.

Điu 6. Khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, gồm:

a) Khu vực được bảo vệ theo quy định này; khu vực có các vụ việc, tài liệu, số liệu, địa điểm, thời gian, vật, lời nói có nội dung quan trọng thuộc danh mục bí mật Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quy định trong phạm vi tỉnh Hải Dương.

b) Khu vực đang xảy ra các vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề khác cần phải giữ bí mật.

2. Cấm các hành vi ghi âm, ghi hình, chụp ảnh chứa những nội dung thuộc khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này khi đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đặt biển cấm theo quy định.

3. Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép các đối tượng được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và Giám đốc Công an tỉnh cho phép cán bộ, chiến sĩ Công an thuộc quyền quản lý được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh này để phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục hoặc đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

4. Dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại Khu vực quy định tại Khoản 3 Điều này phải được quản lý, bảo vệ chặt chẽ theo quy đnh của pháp luật; nghiêm cm việc tự ý cung cấp tài liệu cho những người không có trách nhiệm khi chưa được phép của người có thẩm quyền.

Điu 7. Bin báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh

1. Biển báo có kích thước 80cm x 60cm, làm bằng vật liệu bền vững; chữ viết màu đen trên nn bin màu trắng; in hoa, kiểu chữ đứng, đậm; viết bng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; dòng viết tiếng Việt chiều cao hàng chữ là 12 cm; dòng viết tiếng Anh chiều cao hàng chữ là 10cm (Phụ lục kèm theo).

2. Đặt biển báo được thực hiện như sau:

a) Biển báo Khu vực bảo vệ” đặt cố định tại các khu vực quy định tại Khoản 1, Điu 4 (trừ Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh); đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Quy định này.

b) Biển báo Khu vực cấm tập trung đông người đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Điều 5 Quy định này.

c) Biển báo Khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đặt tạm thời tại các khu vực quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quy định này

d) Các biển báo được đặt ở vị trí phù hợp, không bị che khuất tầm nhìn và không gây cản trở giao thông.

3. Hiệu lực biển báo được tính từ vị trí đặt biển và theo giới hạn cụ thể được ghi trên bin thuộc khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành “khu vực bảo vệ”, “khu vực cm tập trung đông người”, “cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” và thời đim, thời gian đặt biển tạm thời của khu vực đó theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

Chương III

T CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

1. Công an tỉnh có trách nhiệm

a) Chủ trì, tổ chức các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình chụp ảnh theo quy định.

b) Chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh đ kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm biển báo theo mẫu quy định; phối hợp đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các vị trí theo quy định.

2. Cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 4, Điều 5; Khoản 1, Điều 6 Quy định này có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức đặt biển báo khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh theo quy định tại Điều 7 Quy định này; có lực lượng bảo vệ chuyên trách đảm bảo việc thực hiện nội quy trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý, phối hp với cơ quan chức năng giải quyết những hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh xung quanh trụ sở cơ quan, đơn vị mình.

Điều 9. Xử lý vi phạm

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thi tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Việc xử lý các hành vi vi phạm tại quy định này do lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương và tập thể, cá nhân có liên quan phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC MẪU BIỂN

“KHU VỰC BẢO VỆ”, “KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI” “CẤM GHI ÂM, GHI HÌNH, CHỤP ẢNH”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hi Dương)