Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2016 công tác thanh tra năm 2017
Số hiệu: 219/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 219/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2017

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010;

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007, 2012;

Thực hiện Luật Khiếu nại năm 2011;

Thực hiện Luật Tố cáo năm 2011;

Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Văn bản số 2886/TTCP- KHTCTH ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017;

Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Trin khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, phát triển Kinh tế - Xã hội của Thủ đô để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020. Đy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; quyết định xử lý tố cáo đnâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Trung ương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp tục rà soát và giải quyết dt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài. Tăng cường tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chthị, chương trình của các cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác phòng ngừa tham nhũng; gắn với thực hiện Chiến lược Quc gia phòng, chng tham nhũng đến năm 2020, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình 07- CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chng lãng phí giai đoạn 2016-2020".

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ tại tt cả các cấp, các ngành Thành phố; xác định giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm để góp phn n định an ninh chính tr, phát triển Kinh tế - Xã hi ca Th đô.

- Triển khai toàn diện công tác thanh tra, từ thanh tra hành chính đến thanh tra chuyên ngành, thanh tra theo kế hoạch đến thanh tra đột xuất đphát hiện xử lý vi phạm. Việc triển khai công tác thanh tra gắn với việc thực hiện các chđạo của UBND Thành phố tại các Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng với công tác cp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch s192/KH-UBND ngày 12/10/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết s08-NQ/TU ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 bám sát hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ của Thành phố, có trọng tâm, trọng đim.

II. NỘI DUNG

1. Công tác thanh tra

- Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các đơn vị trong công tác qun lý Nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung vào: công tác quản lý quy hoạch, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội địa phương; việc thực hiện pháp luật v thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản, c phn hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành ph.

- Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Các sở ban, ngành tăng cường thanh tra, kim tra vic chp hành pháp luật chuyên ngành, quy định vchuyên môn, kỹ thuật, quy tc qun lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của các Bộ, Ngành Trung ương, tập trung vào các lĩnh vc mà dư luận quan tâm như: thanh tra việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý đê điều; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; khám, chữa bệnh, dược phẩm, bảo him y tế, bảo him xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ thực vật; an toàn giao thông; chính sách lao động; chính sách ưu đãi người có công; giáo dục đào tạo; việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; việc chp hành pháp luật vbưu chính viễn thông; thương mại điện tử; hoạt động xuất bản; thuế, kinh doanh điện, xăng dầu...

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ đnâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra và phòng ngừa tham nhũng.

- Kiểm tra việc xây dng và trin khai thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật; quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở, UBND các quận, huyện, thị xã tiến hành và kết luận nhưng phát hiện có du hiệu vi phạm pháp luật; các nhiệm vụ khác do Chủ tch UBND Thanh ph giao.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của B Chính trvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp lut trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường v Thành y và Kế hoạch s167/KH-UBND ngày 15/9/2014 của UBND Thành ph về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính ph. Thực hiện tt công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; tiếp nhận và xử lý các đơn khiếu nại, t cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nht là các vụ đông người, phức tạp.

- Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo có cht lượng, đúng quy đnh v trình t thtục, thi hạn; phấn đấu giải quyết trên 85% các vụ khiếu nại, tcáo thuộc thẩm quyn mới phát sinh; tổ chức thực hiện trên 80% các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chđạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2014 của UBND Thành phố. Giải quyết dứt điểm các vụ việc tn đọng theo Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 11/12/2009 của HĐND Thành phố.

- Triển khai thanh tra công vụ đối với các đơn vị không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các kết luận, thông báo giải quyết tố cáo để phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự.

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo tại đơn vị.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo và công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tcáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, trin khai phn mm và hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo của Thành phố.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chng tham nhũng; tiếp tục thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chthị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kim soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng, nht là các quy định vcông khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đu tư công, tài chính doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, gắn với việc giáo dục chính trị tư tưng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Chthị s10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chng tham nhũng vào ging dạy tại các cơ s giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Tăng cường phi hp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cp thông tin cho các cơ quan báo chí đm bo thông tin khách quan, chính xác, đúng sự thật để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tập trung thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách, mua sắm công, công tác cán bộ... Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời giải quyết đơn tố cáo tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đng đầu khi đxảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

- Nâng cao năng lực hoạt động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc Thành phố triển khai thanh tra, kim tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Các đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 29/4/2014 của Thành ủy, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/7/2014 của UBND Thành phố; thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận T quc các cp và các đoàn th trong công tác phòng, chng tham nhũng; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

4. Công tác xây dựng lực lượng ngành thanh tra

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra, Thông tư liên tịch số 03/TTLT-TTCP-BNV ngày 18/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của UBND Thành phố về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo, phòng, chng tham nhũng.

- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyn hóa" trong nội bộ”, xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn vi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cn, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND Thành phố, căn cứ định hướng phát triển Kinh tế-Xã hội của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố chỉ đạo vic xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 theo quy định của pháp luật; chủ động, phi hợp rà soát đxây dựng Kế hoạch tránh chồng chéo, trùng lắp; phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra theo quy định và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2016 (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp chung).

2. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra của các đơn vị, báo cáo UBND Thành phố.

3. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với SNội vụ, Sở Tài chính đề xuất, trình UBND Thành phố và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác: kiện toàn tổ chức; nâng cao cht lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra các chính sách, chế độ cho cán bộ làm công tác thanh tra.

Trên đây là Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của UBND Thành phố. Yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã, các s, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; Để b/c
- Ban Nội chính TW; Để b/c
- Văn phòng Chính phủ; Để b/c
- Thanh tra Chính phủ: Để b/c
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; Để b/c
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban Nội chính Thành y;
- VP: Thành ủy, HĐNDTP,
- VP UBND TP: C/PCVP, NC, TH, BTCD; TKBT:
- Các s, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT. NCn(3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 Ban hành: 09/01/2020 | Cập nhật: 21/02/2020

Kế hoạch 15/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 Ban hành: 30/01/2019 | Cập nhật: 27/02/2019

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân Ban hành: 26/06/2014 | Cập nhật: 30/06/2014

Kế hoạch 04/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2022 Ban hành: 06/01/2022 | Cập nhật: 07/01/2022