Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Số hiệu: 191/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHHÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 191/KH-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thtướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 được ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phấn đấu đến năm 2021 nhằm đạt được mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn trọng điểm của Thành phố. Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Mục tiêu cụ thể:

- 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm của Thành phố (được xác định trong giai đoạn 2017-2021) được phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trong đó tập trung vào những nội dung pháp luật liên quan đến tình hình vi phạm pháp luật, phù hợp đặc thù ở từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm của Thành phố được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế và làm giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm của Thành phố.

- Đảm bảo 100% các tài liệu biên soạn phục vụ triển khai Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình ph biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và nhiệm vụ chính trị của Thành phố; quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

3. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi:

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

- Các lĩnh vực pháp luật xác định tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng.

b) Đối tượng:

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm;

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

II. NỘI DUNG

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017 - 2021

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.

2. Tiếp tục lựa chọn, mở rộng phạm vi xác định địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Công an Thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.

3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, viễn thông, tăng cường đối thoại chính sách pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn là địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm được triển khai thực hiện.

4. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

5. Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để phát hành hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật khai thác, sử dụng, gồm: Sách nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, sách hệ thống hóa, sách hỏi đáp pháp luật ngắn gọn, sách tranh minh họa các văn bản pháp luật về một số lĩnh vực cụ thể; tờ gấp pháp luật, băng đĩa tiểu phẩm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các sách, tờ gấp, đĩa... tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải.

6. Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đạo điểm được tổ chức tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

7. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở bằng hình thức phù hợp

- Đơn vị chủ trì: UBND các quận, huyện, thị xã nơi có địa bàn trọng điểm;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo, tọa đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức.

8. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật: Xây dựng, củng cố, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được xây dựng, kiện toàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại địa bàn; các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật của cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm được tổ chức.

9. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2017 - 2021

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành Thành phố:

a) Sở Tư pháp: là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Công an Thành phố: Lập danh sách các địa bàn trọng điểm, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn địa bàn trọng điểm thực hiện chỉ đạo điểm; phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội cho các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.

c) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình như: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

d) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện, thị xã và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa bàn trọng điểm của Thành phố.

đ) Sở Tài chính: Hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể Thành phố có liên quan dự toán kinh phí phục vụ triển khai Đề án hàng năm.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên.

a) Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường việc tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hình sự; ma túy và tệ nạn xã hội.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên: Tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật.

3. Đề nghị TAND Thành phố: Chỉ đạo xét xử lưu động các vụ án điểm tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

4. Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn và hàng năm cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của địa phương mình; Phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đoàn thể Thành phố triển khai PBGDPL, chỉ đạo điểm tại địa bàn trọng điểm.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn là địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật tại địa bàn cho nhân dân, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nghiện ma túy tại cộng đồng nhằm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

- Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; lập dự toán kinh phí và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện Đề án cho đơn vị.

Cơ quan Tư pháp các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện Đán cho đơn vị.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp (trước ngày 20 tháng 11) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- Các sở, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, TKBT, TH;

- Lưu VT, NC(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn