Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ
Số hiệu: 3376/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Lưu
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: 01/01/2017 Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3376/QĐ-UBND

Nhà Bè, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè tại Công văn số 252/PTP ngày 29 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Thủ trưởng các phòng - ban, ngành thuộc Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- S Tư pháp;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- TT. Huyện ủy;
- TT. UBND huyện: CT, các PCT;
- Lưu: VT, PTP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2016

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

Số 262/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bnh vin huyện Nhà Bè.

Đã được thay thế bi Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè.

13/10/2016

02

Quyết định

số 01/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tchức và hoạt động của Bnh viện huyện Nhà Bè.

03

Quyết định

số 136/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyn Nhà Bè.

Đã được thay thế bi Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè.

16/11/2015

04

Quyết định

số 02/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

05

Quyết định

số 625/2009/QĐ-UBND ngày 03/12/2009

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè.

08/10/2016

06

Quyết định

số 280/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011

quy định chế độ trợ cp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Huyện

Bãi btheo Quyết đnh số /2016/QĐ-UBND ngày của UBND huyện Nhà Bè.

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

01

Quyết định

số 05/2011/QĐ-UBND ngày 21/9/2011

Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Đã được thay thế bi Quyết định số 842/QĐ-TNMT-VP ngày 30/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM về thành lập Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các Quận, Huyện trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.

Bãi btheo Quyết định số /2016/QĐ-UBND ngày của UBND huyện Nhà Bè.

 

02

Quyết định

số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quy chế Tchức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè.

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè

19/3/2014

 

Quyết định 02/2014/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nghĩa trang Ban hành: 21/02/2014 | Cập nhật: 22/03/2014

Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về Quy chế Giải Báo chí Nghệ An Ban hành: 08/01/2016 | Cập nhật: 25/01/2016

Quyết định 02/2012/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản của quận 3 Ban hành: 14/12/2012 | Cập nhật: 22/03/2013