Báo cáo 246/BC-UBND tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Số hiệu: 246/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/BC-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1. Về công tác triển khai, chỉ đạo điều hành

Thực hiện chủ trương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) của Đảng và Nhà nước, ngay trong năm đầu tiên của giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tăng cường các hoạt động kiểm soát TTHC, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời đề ra một số hoạt động trọng tâm nhằm tạo động lực chuyển biến mới trong cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh, như: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; rà soát chuẩn hóa nội dung công bố, công khai TTHC; kiểm soát quá trình giải quyết TTHC gắn với tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC; rà soát kiện toàn các Bộ phận một cửa, một cửa liên thông và việc áp dụng quy trình ISO trong giải quyết TTHC; rà soát các văn bản quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo tinh thần của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là QPPL) và các Luật chuyên ngành; tăng cường các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp và người dân về TTHC ở cả ba cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã…

Theo đó, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh Quảng Bình năm 2016, trong đó bao gồm cả Kế hoạch rà soát TTHC trọng tâm và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm soát TTHC của tỉnh Quảng Bình ngày 09/01/2016 với gần 100 đại biểu. UBND tỉnh cũng đã ban hành nội dung kế hoạch cải cách TTHC trong Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016); chỉnh sửa, hoàn thiện các tiêu chí chấm điểm về cải cách TTHC trong Bộ chỉ số theo dõi đánh giá Cải cách hành chính cho phù hợp với giai đoạn mới. Ngoài ra, trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành và giao Sở Tư pháp ban hành  45 văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong từng lĩnh vực, từng đơn vị.

Định kỳ hàng quý, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về TTHC; chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức việc đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về TTHC theo Công văn số 790/UBND-NC ngày 14/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg 1.

Về công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC của tỉnh cho hơn 120 cán bộ công chức từ ngày 15/8 đến 17/8 năm 2016. Đồng thời, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai tập huấn về công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC.

2. Về đánh giá tác động, tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định về TTHC trong văn bản QPPL

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ  và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp, năm 2016, các cơ quan được phân công soạn thảo đã thực hiện việc đánh giá tác động đối với 15 dự thảo văn bản QPPL có quy định về 143 TTHC, thực hiện đúng quy trình lấy ý kiến và thẩm định đối với quy định về TTHC trước khi trình UBND tỉnh ban hành, trên các lĩnh vực như: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Thuế… (có Biểu số 1b, 2b, 3c kèm theo).

Qua đánh giá tác động đối với TTHC trong các dự thảo văn bản QPPL, đã kịp thời bãi bỏ 29 TTHC tại 07 dự thảo do không cần thiết ban hành, không đảm bảo tính hợp lý hoặc không được luật giao (các văn bản tại Biểu số 1b kèm theo).

Đối với các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền được luật giao, qua đánh giá tác động đã được chỉnh sửa, hoàn thiện để đảm bảo tính cần thiết, hợp lý hợp pháp trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

3. Về công bố, công khai, quản lý, nhập dữ liệu TTHC trên website

a) Về công bố TTHC

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức cập nhật kịp thời các TTHC đã được các Bộ, ngành công bố chuẩn hóa để trình UBND tỉnh công bố mới hoặc công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chuẩn hóa 100% các TTHC được UBND tỉnh công bố với các TTHC được các Bộ, ngành công bố.

Đối với các TTHC đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được các Bộ, ngành công bố, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chủ động cập nhật từ văn bản QPPL mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để kịp thời trình UBND tỉnh công bố, đáp ứng yêu cầu cập nhật kịp thời các TTHC phù hợp với các văn bản QPPL có hiệu lực thi hành để phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức.

Tính đến ngày 30/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành 58 Quyết định công bố 727 TTHC, trong đó có 459 TTHC được công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và 268 TTHC được công bố bãi bỏ. Việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC của các sở, ban, ngành có tiến bộ về mặt thời gian và chất lượng. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành đã tích cực phối hợp với Cục kiểm soát TTHC để tham gia góp ý đối với nội dung các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của các Bộ, ngành; kịp thời kiến nghị các Bộ, ngành và Cục Kiểm soát TTHC công bố sửa đổi, bổ sung nội dung các TTHC chưa được thống kê "chính xác, đầy đủ" theo quy định tại các văn bản QPPL đang có hiệu lực thi hành (Cụ thể như: Công văn số 439/STP-KSTT ngày 08/3/2016 và Công văn số 1373/STP-KSTT ngày 27/7/2016 gửi Bộ Tư pháp; Công văn số 1043/STP-KSTT ngày 09/6/2016 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1278/STP-KSTT ngày 12/7/2016 gửi Bộ Xây dựng...).

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ban, ngành trình công bố TTHC chậm thời gian so với Trung ương công bố và hiệu lực thi hành của các văn bản QPPL.

b) Về công khai và quản lý, nhập dữ liệu TTHC trên website

Ngay sau khi các TTHC được công bố, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương niêm yết công khai theo đúng quy định. Tính đến nay, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố, công khai là 1.783 thủ tục, trong đó cấp tỉnh 1.351 thủ tục, cấp huyện 271 thủ tục và cấp xã 161 thủ tục.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thiết lập trên Trang thông tin điện tử chuyên mục đăng tải công khai các Quy hoạch, Kế hoạch, Chính sách và tài liệu pháp lý khác của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý (Công văn số 1267/UBND-NC ngày ngày 12/8/2016).

Nhìn chung công tác công khai TTHC được triển khai khá nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều đơn vị, địa phương đã áp dụng nhiều hình thức công khai TTHC phù hợp, 100% các  sở, ban, ngành chuyên môn, UBND cấp huyện đã kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh để đăng tải các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, 100% các cơ quan, đơn vị địa phương đã tổ chức niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết dưới 02 hình thức bắt buộc: Trên bảng niêm yết đặt tại trụ sở làm việc và đóng thành Bộ TTHC theo từng lĩnh vực đặt tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC

Để triển khai Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 30/12/2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng danh mục và tiến hành rà soát TTHC trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý. Đến nay, nhiều sở, ban, ngành đã có kết quả Phương án đơn giản hóa hoặc Dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh thông qua, bao gồm: 02 Phương án kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và 07 Quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; đang tiếp tục soạn thảo 01 Phương án kiến nghị các bộ, ngành Trung ương và 01 Quy định về thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Tổng số TTHC được rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành theo thẩm quyền của UBND tỉnh là 112 TTHC (Có Biểu số 5b kèm theo).

Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở, ngành địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát đơn lẻ một số TTHC để kiến nghị các Bộ, ngành thực hiện việc đơn giản hóa TTHC.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh cải cách quá trình giải quyết TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC được giải quyết trên thực tế so với trình tự, thời gian thực hiện TTHC được quy định tại các văn bản QPPL của Trung ương ban hành.

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm tập trung nguồn lực cho công tác rà soát TTHC, bố trí cán bộ thực hiện chưa phù hợp dẫn đến kết quả thực hiện chưa đạt tiến độ theo yêu cầu đã đề ra.

5. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC

Nhìn chung, tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các đơn vị, địa phương đã bám sát theo đúng quy định của pháp luật. Ước tính năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận 1.594.495 hồ sơ TTHC; trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 98,7% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 0,7%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ có 0,6% (có biểu số 7đ kèm theo).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã tăng cường trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện TTHC, như có văn bản/mẫu phiếu nêu rõ lý do gửi cho đối tượng thực hiện TTHC trong trường hợp xin gia hạn thời gian giải quyết, đề nghị bổ sung, hoàn thiện hoặc từ chối giải quyết hồ sơ…; tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bằng các biện pháp như sử dụng đầy đủ các mẫu phiếu theo dõi quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh…

Nhiều đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình ISO, áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC. Nhiều đơn vị áp dụng việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua đường bưu chính hoặc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 nhằm cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện TTHC 2.

Những hoạt động trên đã góp phần tạo chuyển biến đáng kể trong cải cách quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng giải quyết công việc, bảo đảm sự công khai, minh bạch và gắn liền với trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, địa phương vẫn còn một số trường hợp thu thừa thành phần hồ sơ, giải quyết hồ sơ chậm trễ nhưng không lập phiếu/văn bản giải thích lý do, không áp dụng quy trình theo dõi quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo quy định3.

6. Về tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Thông tư số 05/2014/TT-BTP và Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh; ban hành Công văn số 1267/UBND-NC ngày 12/8/2016 chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thiết lập Chuyên mục hướng dẫn, giải đáp, xử lý các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và hành vi hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương.

Các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc niêm yết nội dung hướng dẫn và địa chỉ cơ quan Tư pháp giúp UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Sử dụng hòm thư góp ý và hướng dẫn đối tượng thực hiện phản ánh, kiến nghị cho lãnh đạo đơn vị, địa phương; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng để kịp thời hướng dẫn việc thực hiện TTHC, giải đáp những vướng mắc của cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, số lượng phản ánh, kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn ít. Từ đầu năm đến nay, chỉ phát sinh 39 trường hợp. Vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đối thoại về TTHC để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh; một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện công khai đúng Mẫu hướng dẫn phản ánh, kiến nghị theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP .

7. Về công tác truyền thông

Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2016 được các đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng phóng sự phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các bài viết trên các báo, tạp chí, bản tin của cơ quan Trung ương và địa phương; trên website của tỉnh và của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; trên Bản tin Tư pháp; thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm, các lớp tập huấn, bồi dưỡng quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng ghép thông tin về cải cách TTHC thông qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước…

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư của UBND tỉnh và hoạt động đối thoại về TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã theo định kỳ đã tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp, các ngành gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

8. Về công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

Nhằm đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát hơn trong công tác kiểm soát TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trong năm 2016; giao Sở Tư pháp thành lập Đoàn kiểm tra để triển khai tại 08 sở, ngành và 04 huyện, thành phố. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo đúng tiến độ và nội dung quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BT, thông báo kết quả kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra để khắc phục những tồn tại, thiếu sót. Bên cạnh đó, một số đơn vị, địa phương ngoài việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra của UBND tỉnh đã chủ động bổ sung công tác tự kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC tại đơn vị, địa phương mình4.

Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp UBND tỉnh kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nhằm đề ra những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra còn giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ biến, áp dụng rộng rãi, có hiệu quả đối với tất cả các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.      

9. Về chế độ thông tin, báo cáo

Công tác thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định. Tỉnh Quảng Bình là một trong số các địa phương đầu tiên đã thực hiện thành công việc báo cáo qua Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát TTHC - M&E (qldg.thutuchanhchinh.vn) theo quy định tại Quyết định số 1654/QĐ-BTP ngày 15/9/2015 của Bộ Tư pháp.

II. ÐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trên cơ sở bám sát quy định pháp luật hiện hành. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, liên tục, lâu dài nên trong những năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh luôn trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời, tại hầu hết các sở, ngành, địa phương đều được thủ trưởng đơn vị trực tiếp phụ trách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Nhờ đó, hoạt động kiểm soát TTHC trong năm qua tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả đạt được trong hoạt động cải cách TTHC đã và đang góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội phát triển. Nổi bật là những kết quả sau:

- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, nhiều hoạt động trọng tâm đã được xây dựng và triển khai, tạo ra nhiều động lực chuyển biến mới cho hoạt động cải cách TTHC trong giai đoạn 2016-2020 như báo cáo đã nêu ở phần trên.

- Việc cải cách quá trình giải quyết TTHC được các đơn vị, địa phương áp dụng nhiều giải pháp tích cực và đem đến những chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn ngày càng giảm. Tính công khai, minh bạch không ngừng được cải thiện. Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết TTHC trong việc giải trình, giải thích việc thực thi pháp luật cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết và thực hiện ngày càng được chú trọng. Việc phối hợp thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng được tăng cường.

- Việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC được triển khai kịp thời và có chất lượng. Các sở, ban, ngành đã tích cực, chủ động trong việc chuẩn hóa nội dung công bố TTHC, kịp thời phát hiện và kiến nghị các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc công bố TTHC đầy đủ, chính xác theo Quyết định 08/QĐ-TTg.

- Việc ban hành các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015. Thông qua việc đánh giá tác động các quy định về TTHC, nhiều văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó có những TTHC không cần thiết đã dừng ban hành hoặc được bãi bỏ.

2. Một số tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân

a) Tồn tại, vướng mắc  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC vẫn còn gặp một số tồn tại, vướng mắc như:

- Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa đảm bảo đúng quy trình; một số nơi, lĩnh vực vẫn còn yêu cầu người dân phải cung cấp những hồ sơ ngoài thủ tục quy định nhưng không nêu rõ lý do bằng văn bản/ mẫu phiếu; vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn; việc phối hợp giải quyết một số TTHC liên thông của một số sở, ban, ngành và UBND các cấp ở một số lĩnh vực chưa tốt; quy định về thành phần hồ sơ trong nhiều thủ tục vẫn còn rườm rà.5

- Các văn bản QPPL có quy định về TTHC thường xuyên bị thay đổi (bị thay thế, sửa đổi, bổ sung bởi văn bản QPPL mới) tạo áp lực lớn khiến các sở, ban, ngành phải liên tục dự thảo Quyết định công bố TTHC mới, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và tiến độ công bố, công khai TTHC. Một số TTHC do các Bộ, ngành Trung ương công bố có nội dung chưa "đầy đủ, chính xác" hoặc chưa kịp thời chuẩn hóa; chưa thực hiện đúng các hình thức gửi Quyết định công bố cho Sở Tư pháp và Sở chuyên ngành theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP , dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi, đôn đốc công bố TTHC.

- Việc thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC để cắt bỏ, giảm bớt các quy định về TTHC còn rườm rà, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân tại một số sở, ban, ngành, UBND cấp huyện còn hạn chế.

- Việc thực hiện quy trình đánh giá tác động đối với các quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL của một số sở, ngành còn thiếu tính chủ động, phần lớn chưa thực hiện đồng thời việc đánh giá tác động về TTHC ngay trong giai đoạn soạn thảo văn bản QPPL mà chỉ thực hiện sau khi gửi lấy ý kiến, thẩm định và được Sở Tư pháp yêu cầu bổ sung; đồng thời việc đánh giá tác động về TTHC của một số cơ quan soạn thảo còn sơ sài, mang tính hình thức, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng văn bản trình UBND tỉnh.

b) Nguyên nhân

- Việc bố trí công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo kinh nghiệm và năng lực; bên cạnh đó do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên bị thay đổi nên chất lượng, hiệu quả chưa cao.  

- Công tác kiểm soát việc thực hiện giải quyết TTHC trong một số trường hợp chưa thực sự nghiêm túc, mặc dù không nhiều nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về quy trình giải quyết TTHC, chưa kịp thời thực hiện việc niêm yết các TTHC mới được công bố. Thái độ và kỹ năng phục vụ của một số cán bộ công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC vẫn còn bất cập.

- Hoạt động theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý của một số sở, ban, ngành ở cấp huyện và cấp xã còn hạn chế, chưa thường xuyên.

- Hiệu quả của công tác tuyên truyền cải cách TTHC chưa cao. Chưa huy động được đông đảo người dân tham gia vào công tác kiểm soát TTHC thông qua kênh phản ánh, kiến nghị; vai trò của người dân trong góp ý, hiến kế và giám sát về TTHC chưa được phát huy cao.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2017

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trong năm 2017, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai toàn diện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Bên cạnh việc tiếp tục phát huy kết quả hoạt động kiểm soát TTHC năm 2016, cần kịp thời triển khai các nhiệm vụ mới về cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Bổ sung trong kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC hàng năm của tỉnh một số nhiệm vụ về kiểm soát quá trình thực hiện giải quyết TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện chính quyền điện tử…

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tăng cường các giải pháp về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan giải quyết TTHC. Thường xuyên, liên tục chuẩn hóa kịp thời nội dung công bố TTHC nhằm công khai, minh bạch tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền.

- Thực hiện có chất lượng quy trình đánh giá tác động đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL, chỉ ban hành các TTHC được luật giao và đảm bảo sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp.

- Đẩy mạnh công tác rà soát, đánh giá TTHC và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập hoặc không còn phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm  của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách TTHC.

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực cho hệ thống cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC thông qua việc tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kiểm soát TTHC. Tăng cường công tác truyền thông, nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia hoạt động giám sát về TTHC. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về công tác cải cách TTHC. Khuyến khích người dân tham gia góp ý, hiến kế và giám sát các quy định hành chính và hành vi hành chính.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, không chỉ phải tăng cường kiểm soát việc quy định về TTHC trong các văn bản QPPL, mà còn phải đẩy mạnh cải cách trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC, nhất là đối với các cấp địa phương. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng Bình kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ-CP hoặc ban hành thêm Nghị định quy định về yêu cầu cải cách trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC. Trong đó, quy định một số nội dung như về công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, về các hình thức nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan giải quyết TTHC, về kiểm soát, theo dõi quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC, về thực hiện cơ chế liên thông, cơ chế một cửa, về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử trong giải quyết TTHC, về thực hiện đối thoại định kỳ về TTHC và một số nội dung khác nhằm đẩy mạnh cải cách trong quá trình thực hiện giải quyết TTHC.

(Ghi chú: Các Biểu mẫu số liệu chỉ gửi báo cáo cho Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ. Đề nghị các cơ quan, đơn vị còn lại tải Biểu mẫu số liệu kèm theo Báo cáo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh).

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Cục KSTTHC;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các bộ phận tham mưu về các lĩnh vực CCHC thuộc các sở: NV, KH-CN, TT-TT, TC, TP;
- Lưu: VT, NC, TTTHCB.

CHỦ TỊCH

 

Biểu số 01b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày     /     /2016   của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

Đơn vị tính: TTHC, Văn bản

TT

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên văn bản QPPL

Phân loại về nội dung

Quyết định của UBND

VBQPPL khác

Số TTHC dự kiến/được quy định mới

Số  TTHC dự kiến/ được sửa đổi, bổ sung

Số  TTHC dự kiến/ được bãi bỏ, hủy bỏ

Số TTHC

Số  VBQPPL

Số  TTHC

Số VBQPPL

Số   TTHC

Số  VBQPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Kết quả đánh giá tác động TTHC trong Dự thảo văn bản QPPL

(Số liệu chính thức 10 tháng)

143

15

143

15

0

0

11

103

29

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

3

35

0

0

0

32

3

2

Cục thuế Quảng Bình

1

1

1

1

0

0

1

0

0

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

82

4

82

4

0

0

0

65

17

4

Sở Thông tin và Truyền thông

2

1

2

1

0

0

0

0

2

5

Sở Xây dựng

10

2

10

2

0

0

6

0

4

6

Sở Ngoại vụ

6

1

6

1

0

0

4

2

0

7

Sở Lao động, Thương binh và XH

2

1

2

1

0

0

0

2

0

8

Sở Công Thương

2

1

2

1

0

0

0

2

0

9

Vườn quốc gia PN-KB

3

1

3

1

0

0

0

0

3

II

Văn bản QPPL có quy định về TTHC được ban hành

(Số liệu chính thức 10 tháng)

9

3

9

3

0

0

7

2

0

1

Cục thuế Quảng Bình

1

1

1

1

0

0

1

0

0

2

Sở Xây dựng

6

1

6

1

0

0

6

0

0

3

Sở Công Thương

2

1

2

1

0

0

0

2

0

 

Tổng số (I+II)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2016) trong kỳ báo cáo:

Mục I:              Cột 1: 6                          Cột 2: 105

Mục II:             Cột 1: 6                          Cột 2: 105

Ghi chú: Các dự thảo gồm Quy định ưu đãi tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 01 thủ tục); Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 03 thủ tục); Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Thực hiện liên thông 30 TTHC liên quan); Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thầm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 35 thủ tục); Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 32 thủ tục); Quy định về quản lý cấp phép xây dựng đối với trạm BTS (Gồm 02 thủ tục); Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng, giới thiệu địa điểm xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 06 thủ tục); Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 02 thủ tục); Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 13 thủ tục); Quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của các cơ quan thuộc hệ thống UBND tỉnh (Gồm 06 thủ tục); Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 02 thủ tục); Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển Công nghiệp - Thhương mại tỉnh Quảng Bình (Gồm 02 thủ tục); Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 03 thủ tục); Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có liên quan đến quốc phòng - an ninh (Gồm 04 thủ tục); Quy định về Chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư (Gồm 02 thủ tục).

Sau khi đánh giá tác động đã bãi bỏ 29 TTHC tại 07 dự thảo VBQPPL, cụ thể: Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 03 thủ tục); Quy định về quản lý cấp phép xây dựng đối với trạm BTS (02 thủ tục); Quy định về hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (02 thủ tục); Quy chế bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (13 thủ tục); Quy chế cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (03 thủ tục); Quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có liên quan đến quốc phòng - an ninh (Gồm 04 thủ tục); Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thầm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Gồm 02 thủ tục).

 

Biểu số 02b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

 

KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2016                        của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

Đơn vị tính: TTHC, văn bản

STT

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên VBQPPL

Quyết định của UBND

VBQPPL khác

Số TTHC

Số VBQPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)

143

15

143

15

0

0

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

3

35

3

0

0

2

Cục thuế Quảng Bình

1

1

1

1

0

0

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

82

4

82

4

0

0

4

Sở Thông tin và Truyền thông

2

1

2

1

0

0

5

Sở Xây dựng

10

2

10

2

0

0

6

Sở Ngoại vụ

6

1

6

1

0

0

7

Sở Lao động, Thương binh và XH

2

1

2

1

0

0

8

Sở Công Thương

2

1

2

1

0

0

9

Vườn quốc gia PN-KB

3

1

3

1

0

0

Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2016) trong kỳ báo cáo:

Cột 1: 0;           Cột 2: 0

 

Biểu số 03c/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2016                        của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

Đơn vị tính: TTHC, văn bản

STT

Đơn vị thực hiện

Tổng số

Phân loại theo tên VBQPPL

Dự thảo Quyết định

VBQPPL khác

Số TTHC

Số VB QPPL

Số TTHC

Số VB QPPL

Số  TTHC

Số VB QPPL

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)

143

15

143

15

0

0

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

35

3

35

3

0

0

2

Cục thuế Quảng Bình

1

1

1

1

0

0

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

82

4

82

4

0

0

4

Sở Thông tin và Truyền thông

2

1

2

1

0

0

5

Sở Xây dựng

10

2

10

2

0

0

6

Sở Ngoại vụ

6

1

6

1

0

0

7

Sở Lao động, Thương binh và XH

2

1

2

1

0

0

8

Sở Công Thương

2

1

2

1

0

0

9

Vườn quốc gia PN-KB

3

1

3

1

0

0

Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2016) trong kỳ báo cáo:

Cột 1: 0;           Cột 2: 0

 

Biểu số 04b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

 

SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ,

CÔNG KHAI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2016                        của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

Đơn vị tính: TTHC, văn bản

STT

Đơn vị thực hiện

Số lượng quyết định công bố đã ban hành

Số VBQPPL, TTHC được công bố

Số lượng văn bản đề nghị mở công khai/

không công khai

Số VBQPPL, TTHC đề nghị công khai/không công khai

Số VBQPPL

Số TTHC

VBQPPL

TTHC

Tổng số

Chia ra

Ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung (Công khai)

Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)

Quy định mới; được sửa đổi bổ sung (Công khai)

Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)

Số TTHC quy định mới

Số TTHC được sửa đổi, bổ sung

Số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)

58

0

727

402

57

268

22

0

0

459

268

1

Sở Y tế

5

 

68

35

24

9

3

0

0

59

9

2

Sở Tư pháp

13

 

173

91

26

56

2

0

0

117

56

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

 

48

32

0

16

1

0

0

32

16

4

Sở Kế hoạch và Đ.tư

7

 

232

97

0

135

4

0

0

97

135

5

BQL Khu kinh tế

6

 

92

68

0

24

2

0

0

68

24

6

Sở Nông nghiệp và PTNT

3

 

11

7

0

4

1

0

0

7

4

7

Sở Ngoại vụ

1

 

2

0

0

2

1

0

0

0

2

8

Sở Nội vụ

4

 

34

24

0

10

1

0

0

24

10

9

Sở Xây dựng

5

 

30

20

0

10

1

0

0

20

10

10

Ban Dân tộc

2

 

4

3

1

0

1

0

0

4

0

11

Khoa học và Công nghệ

1

 

4

4

0

0

1

0

0

4

0

12

Sở Thông tin và Truyền thông

1

 

2

0

2

0

1

0

0

2

0

13

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

4

 

11

9

0

2

1

0

0

9

2

14

Văn phòng UBND tỉnh

1

 

2

2

0

0

1

0

0

2

0

15

Sở Văn hóa và Thể thao

1

 

14

10

4

0

1

0

0

14

0

Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2016) trong kỳ báo cáo:

Cột 1: 15           Cột 3: 116

(SCThg: 4 QĐ, 35 TTHC; SNN-PTNT: 3 QĐ, 27 TTHC; SXD: 4 QĐ, 16 TTHC; Ttra: 2 QĐ; 12 TTHC; SDL: 2 QĐ, 26 TTHC). 

 

Biểu số 05b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2016                       của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản

STT

Tên TTHC hoặc tên nhóm TTHC trong Kế hoạch rà soát

Phương án rà soát thuộc thẩm quyền

Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị

Đạt tỉ lệ đơn giản hóa (%)

Số lượng VB

Số TTHC

Số lượng VB

Số TTHC

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số TTHC sửa đổi

Số TTHC quy định mới

Số TTHC cắt giảm

Số TTHC sửa đổi

Số TTHC quy định mới

Số TTHC cắt giảm

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng số

7

82

73

4

5

2

8

8

0

0

 

I

Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của UBND cấp tỉnh

(Số liệu chính thức 10 tháng)

7

72

73

4

5

2

8

8

0

0

 

1

Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát các TTHC trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, lao động, thương mại

(QĐ số 1632/QĐ-UBND ngày 01/6/2016)

 

 

 

 

 

1

5

5

0

0

 

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư

(QĐ số 04/2014/QĐ-UBND và QĐ số 38/2014/QĐ-UBND)

1

2

2

0

0

 

 

 

 

 

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát TTHC quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 

(QĐ số 19/2015/QĐ-UBND)

1

3

0

0

3

 

 

 

 

 

 

4

Sở Công Thương rà soát các thủ tục về cấp/cấp lại/ cấp sửa đổi giấy phép sử dụng VLNCN

 

 

 

 

 

1

3

3

0

0

 

5

Sở Công Thương rà soát cácquy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển CN-TM

(QĐ số 08/2012/QĐ-UBND)

1

2

2

0

0

 

 

 

 

 

 

6

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định TTHC về lĩnh vực đất đai đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất

(QĐ số 14/2015/QĐ-UBND)

1

35

33

0

2

 

 

 

 

 

 

7

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định TTHC về lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng d.cư

(QĐ số 15/2015/QĐ-UBND)

1

32

32

0

0

 

 

 

 

 

 

8

Sở Ngoại vụ rà soát các quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của các cơ quan thuộc hệ thống UBND tỉnh

(QĐ số 24/2012/QĐ-UBND)

1

6

2

4

0

 

 

 

 

 

 

9

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát các quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy

(QĐ số 25/2013/QĐ-UBND)

1

2

2

0

0

 

 

 

 

 

 

II

Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của TTgCP (Quảng Bình không được giao Kế hoạch)

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo: Mục I:   Cột 1: 02

Sở Tư pháp rà soát các thủ tục trong các lĩnh vực Công chứng, Luật sư, Lý lịch tư pháp và Nuôi con nuôi (05 TTHC); Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các TTHC trong lĩnh vực thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất (30 TTHC).

 

Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2016                        của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

  

I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN PAKN

Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Phân loại PAKN

PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

Thông tin nhận được về kết quả xử lý PAKN

Đăng tải công khai kết quả xử lý

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Số PAKN về hành vi hành chính

Số PAKN về nội dung QĐHC

Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC

Đang kiểm tra, phân loại

Đã chuyển xử lý

Đã có thông tin báo cáo về kết quả xử lý

Chưa có thông tin báo cáo về kết quả xử lý

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)

39

22

17

0

39

0

39

39

39

0

39

I. PAKN gửi Sở Tư pháp

5

5

0

0

5

0

5

5

5

0

5

1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN đã hướng dẫn cho đối tượng gửi Đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền và 01PAKN chuyển UBND huyện Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền)

2

2

 

 

2

 

2

2

2

 

2

2. Lĩnh vực Nội vụ (đã chuyển UBND TP. Đồng Hới và UBND xã xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

3. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi (đã chuyển BHXH tỉnh xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

4. Lĩnh vực chế độ chính sách (đã chuyển Sở Lao động, TB&XH xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương

34

17

17

0

34

0

34

34

34

0

34

1. Lĩnh vực Tiếp công dân (Đồng Hới 01; QN 02)

3

1

2

 

3

 

3

3

3

 

3

2. Lĩnh vực Đất đai (B.Trạch 06; Lệ Thủy 03; ĐHới 08; QN 07)

24

12

12

 

24

 

24

24

24

 

24

3. Lĩnh vực Môi trường (Q.Trạch 02)

2

2

 

 

2

 

2

2

2

 

2

4. Lĩnh vực LĐ,TB&XH (Q.Trạch 01)

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Lệ Thủy 01)

1

1

 

 

1

 

1

1

1

 

1

6. Lĩnh vực Công Thương (Q.Trạch 02)

2

 

2

 

2

 

2

2

2

 

2

7. Lĩnh vực Xử lý đơn thư (QN 01)

1

 

1

 

1

 

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ XỬ LÝ PAKN

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Phân loại PAKN

PAKN kỳ trước chuyển qua

PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

Tổng số

Chia ra

Thuộc thẩm quyền

Kết quả xử lý

Số PAKN về hành vi hành chính

Số PAKN về nội dung quy định HC

Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Đang xử lý

Đã xử lý xong

Đang xử lý

Đã xử lý xong

Không thuộc thẩm quyền

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)

39

22

17

0

0

0

0

39

0

38

1

I. PAKN gửi Sở Tư pháp

5

5

0

0

0

0

0

5

0

4

1

1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN đã hướng dẫn cho đối tượng gửi Đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền và 01PAKN chuyển UBND huyện Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền)

2

2

 

 

0

 

 

2

 

1

1

2. Lĩnh vực Nội vụ (đã chuyển UBND TP. Đồng Hới và UBND xã xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

0

 

 

1

 

1

 

3. Thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi (đã chuyển BHXH tỉnh xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

0

 

 

1

 

1

 

4. Lĩnh vực chế độ chính sách (đã chuyển Sở Lao động, TB&XH xử lý theo thẩm quyền)

1

1

 

 

0

 

 

1

 

1

 

II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương

34

17

17

0

0

0

0

34

0

34

 

1. Lĩnh vực Tiếp công dân (Đồng Hới 01; QN 02)

3

1

2

 

 

 

 

3

 

3

 

2. Lĩnh vực Đất đai (B.Trạch 06; Lệ Thủy 03; ĐHới 08; QN 07)

24

12

12

 

 

 

 

24

 

24

 

3. Lĩnh vực Môi trường (Q.Trạch 02)

2

2

 

 

 

 

 

2

 

2

 

4. Lĩnh vực LĐ,TB&XH (Q.Trạch 01)

1

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (Lệ Thủy 01)

1

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

6. Lĩnh vực Công Thương (Q.Trạch 02)

2

 

2

 

 

 

 

2

 

2

 

7. Lĩnh vực Xử lý đơn thư (QN 01)

1

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo:

Mục I:              Cột 1: 0            Cột 5: 0             Cột 8: 0            Cột 11: 0

Mục II:             Cột 1: 0            Cột 5: 0             Cột 8: 0            Cột 11: 0

 

Biểu số 07đ/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2016

 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2016 (lần 1)

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2016                        của UBND tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC)

 Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

A

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Số liệu chính thức 10 tháng)

415.708

834

414.874

414.966

414.452

514

742

645

97

 

I

Ban dân tộc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1

Dân tộc

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

II

Ban Quản lý Khu kinh tế

46

0

46

46

46

0

0

0

0

 

1

Kế hoạch, đầu tư

18

0

18

18

18

0

0

0

0

 

2

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

3

Môi trường

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

4

Đất đai

7

0

7

7

7

0

0

0

0

 

5

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

11

0

11

11

11

0

0

0

0

 

III

Sở Công Thương

257

0

257

257

257

0

0

0

0

 

1

An toàn thực phẩm

35

0

35

35

35

0

0

0

0

 

2

Công nghiệp địa phương

31

0

31

31

31

0

0

0

0

 

3

Dịch vụ thương mại

18

0

18

18

18

0

0

0

0

 

4

Dầu khí

150

0

150

150

150

0

0

0

0

 

5

Hóa chất

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

6

Khí dầu mỏ hóa lỏng

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

7

Vật liệu nổ công nghiệp

20

0

20

20

20

0

0

0

0

 

IV

Sở Du lịch

88

0

88

77

77

0

11

11

0

 

1

Du lịch

88

 

88

77

77

 

11

11

 

 

V

Sở Giáo dục và Đào tạo

339

0

339

339

339

0

0

0

0

 

1

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

66

0

66

66

66

0

0

0

0

 

2

Tiêu chuẩn nhà giáo

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

273

0

273

273

273

0

0

0

0

 

VI

Sở Giao thông vận tải

51.303

0

51.303

51.291

51.291

0

12

12

0

 

1

Đường bộ

50.310

0

50.310

50.298

50.298

0

12

12

0

 

2

Đường thủy nội địa

987

0

987

987

987

0

0

0

0

 

3

Lĩnh vực khác

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

VII

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.919

0

2.919

2.842

2.842

0

77

77

0

 

1

Đăng ký kinh doanh

1.675

0

1.675

1.675

1.675

0

0

 

0

 

2

Đấu thầu

726

0

726

686

686

0

40

40

0

 

3

Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

20

0

20

20

20

0

0

0

0

 

4

Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

10

0

10

7

7

0

3

3

0

 

5

Đầu tư tại Việt Nam

488

0

488

454

454

0

34

34

0

 

VIII

Sở Khoa học và Công nghệ

69

16

53

41

41

0

28

28

0

 

1

Khoa học và Công nghệ

53

16

37

25

25

0

28

28

0

 

2

An toàn bức xạ và hạt nhân

12

0

12

12

12

0

0

0

0

 

3

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

IX

Sở Lao động, Thương binh &XH

3.551

489

3.062

3.551

3.551

0

0

0

0

 

1

Phòng chống tệ nạn xã hội

44

0

44

44

44

0

0

0

0

 

2

Giáo dục nghề nghiệp

15

0

15

15

15

0

0

0

0

 

3

Lao động - tiền lương

66

0

66

66

66

0

0

0

0

 

4

Người có công

3.412

489

2.923

3.412

3.412

0

0

0

0

 

5

Bảo trợ xã hội

14

0

14

14

14

0

0

0

0

 

X

Sở Ngoại vụ

142

0

142

140

140

0

2

2

0

 

1

Công tác lãnh sự

142

0

142

140

140

 

2

2

0

 

XI

Sở Nội vụ

2.311

0

2.311

2.310

2.310

0

1

1

0

 

1

Quản lý Công chức, viên chức

834

0

834

834

834

0

0

0

0

 

2

Tổ chức, biên chế

11

0

11

10

10

0

1

1

0

 

3

Chính quyền địa phương

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Thi đua, khen thưởng

1.466

0

1.466

1.466

1.466

0

0

0

0

 

5

Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6

Tôn giáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

XII

Sở Nông nghiệp và PTNT

13.243

2

13.241

13.222

13.222

0

21

21

0

 

1

Bảo vệ thực vật

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

2

Thú y

6.471

0

6.471

6.471

6.471

0

0

0

0

 

3

Kinh tế hợp tác và PTNT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Lâm nghiệp

1.460

2

1.458

1.439

1.439

0

21

21

0

 

5

Thủy sản

5.270

0

5.270

5.270

5.270

0

0

0

0

 

6

Thủy lợi

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

7

Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

34

0

34

34

34

0

0

0

0

 

XIII

Sở Tài chính

1.299

10

1.289

1.294

1.294

0

5

5

0

 

1

Kế toán, kiểm toán

1.012

0

1.012

1.012

1.012

0

0

0

0

 

2

Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại DN

10

0

10

10

10

0

0

0

0

 

3

Lĩnh vực giá

114

0

114

114

114

0

0

0

0

 

4

Lĩnh vực khác

163

10

153

158

158

0

5

5

0

 

XIV

Sở Tài nguyên và Môi trường

497

0

497

443

443

0

54

54

0

 

1

Tài nguyên nước

12

0

12

10

10

0

2

2

0

 

2

Môi trường

66

0

66

43

43

0

23

23

0

 

3

Đo đạc bản đồ

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

4

Địa chất, khoáng sản

39

0

39

29

29

0

10

10

0

 

5

Đất đai

379

0

379

360

360

0

19

19

0

 

XV

Sở Thông tin và Truyền thông

117

0

117

117

117

0

0

0

0

 

1

Báo chí

10

0

10

10

10

0

0

0

0

 

2

Xuất bản

98

0

98

98

98

0

0

0

0

 

3

Phát Thanh truyền hình và Thông tin điện tử

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

4

Giải quyết khiếu nại

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

XVI

Sở Tư pháp

19.861

231

19.630

19.559

19.505

54

302

289

13

 

1

Hộ tịch

35

9

26

35

35

0

0

0

0

 

2

Nuôi con nuôi

5

3

2

5

5

0

0

0

0

 

3

Trợ giúp pháp lý

792

111

681

692

692

0

100

100

0

 

4

Lý lịch tư pháp

3.715

81

3.634

3.570

3.516

54

145

132

13

 

5

Công chứng

4.327

0

4.327

4.324

4.324

0

3

3

0

 

6

Luật sư

4

0

4

4

4

0

0

0

0

 

7

Giám định tư pháp

2

0

2

2

2

0

0

0

0

 

8

Bán đấu giá tài sản

2.438

27

2.411

2.384

2.384

0

54

54

0

 

9

Chứng thực

8.543

0

8.543

8.543

8.543

0

0

0

0

 

XVII

Sở Văn hóa và Thể thao

202

0

202

190

190

0

12

12

0

 

1

Karaoke, Vũ trường

41

0

41

38

38

0

3

3

0

 

2

Thể dục thể thao

19

0

19

16

16

0

3

3

0

 

3

Quảng cáo

102

0

102

97

97

0

5

5

0

 

4

Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

8

0

8

8

8

0

0

0

0

 

5

Nghệ thuật biểu diễn

32

0

32

31

31

0

1

1

0

 

XVIII

Sở Xây dựng

600

0

600

588

588

0

12

12

0

 

1

Vật liệu xây dựng

22

0

22

22

22

0

0

0

0

 

2

Kinh doanh bất động sản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Phát triển đô thị

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, KCN, KKT, KCN cao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

129

0

129

127

127

0

2

2

0

 

6

Xây dựng

449

0

449

439

439

0

10

10

0

 

7

Nhà ở và công sở

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

XIX

Sở Y tế

318.079

86

317.993

317.881

317.646

235

198

114

84

 

1

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

1.596

0

1.596

1.596

1.596

0

0

0

0

 

2

Giám định y khoa

533

0

533

493

493

0

0

0

0

 

3

Y tế dự phòng

287.923

3

287.920

287.923

287.920

3

0

0

0

 

4

Khám bệnh, chữa bệnh

27.720

83

27.637

27.562

27.351

211

0

0

84

 

5

Dược phẩm

307

0

307

307

286

21

0

0

0

 

XX

Thanh tra

84

0

84

84

84

0

0

0

0

 

1

Khiếu nại tố cáo

84

0

84

84

84

0

0

0

0

 

XXI

Văn phòng UBND tỉnh

701

0

701

694

469

225

7

7

0

 

1

Địa chất, khoáng sản

25

0

25

24

12

12

1

1

0

 

2

Đất đai

293

0

293

290

198

92

3

3

0

 

3

Hộ tịch

10

0

10

10

8

2

0

0

0

 

4

Xây dựng

373

0

373

370

251

119

3

3

0

 

B

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (8 đơn vị)

(Số liệu chính thức 10 tháng)

121.296

2.701

118.595

116.679

112.077

4.602

4.617

3.002

1.615

 

1

Chính sách

93

0

93

93

93

0

0

0

0

 

2

Công Thương

17

0

17

17

17

0

0

0

0

 

3

Giáo dục

128

0

128

123

123

0

5

5

0

 

4

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

16

0

16

16

16

0

0

0

0

 

5

Đấu thầu

282

0

282

274

274

0

8

8

0

 

6

Thành lập và hoạt động của HTX

98

0

98

98

98

0

0

0

0

 

7

Đăng ký kinh doanh

1.623

1

1.622

1.618

1.576

42

5

4

1

 

8

Kế hoạch, đầu tư

1.706

0

1.706

1.666

1.666

0

40

40

0

 

9

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

307

0

307

307

307

0

0

0

0

 

10

Lao động, thương binh và xã hội

3.874

289

3.585

3.683

3.648

35

191

171

20

 

11

Người có công

1.228

0

1.228

1.044

1.044

0

184

184

0

 

12

Bảo trợ xã hội

3.434

0

3.434

3.373

3.373

0

61

61

0

 

13

Xây dựng chính quyền

4

0

4

3

3

0

1

1

0

 

14

Tôn giáo

6

0

6

6

6

0

0

0

0

 

15

Thi đua, khen thưởng

2.853

0

2.853

2.853

2.853

0

0

0

0

 

16

Kinh tế hợp tác và PTNT

32

0

32

31

31

0

1

1

0

 

17

Thủy sản

385

0

385

385

385

0

0

0

0

 

18

Lâm nghiệp

1

0

1

1

1

0

0

0

0

 

19

Nông nghiệp

34

0

34

28

28

0

6

6

0

 

20

Quản lý Chất lượng NLS và thuỷ sản

23

0

23

23

23

0

0

0

0

 

21

Quản lý internet

9

0

9

7

7

0

2

2

0

 

22

Tài chính

243

15

228

193

193

0

50

35

15

 

23

Lĩnh vực giá

107

0

107

107

107

0

0

0

0

 

24

Lĩnh vực khác

393

69

324

181

181

0

212

68

144

 

25

Môi trường

110

0

110

107

107

0

3

3

0

 

26

Đất đai

38.003

1.442

36.561

35.809

32.731

3.078

2.194

1.006

1.188

 

27

Tài nguyên - môi trường

22.009

731

21.278

20.699

19.361

1.338

1.310

1.073

237

 

28

Xuất bản

30

0

30

30

30

0

0

0

0

 

29

Viễn thông và Internet

45

5

40

45

45

0

0

0

0

 

30

Tiếp công dân

676

0

676

674

674

0

2

2

0

 

31

Xử lý đơn thư

290

0

290

283

283

0

7

7

0

 

32

Phòng chống tham nhũng

19

19

0

19

19

0

0

0

0

 

33

Giải quyết tố cáo

45

5

40

36

35

1

9

9

0

 

34

Giải quyết khiếu nại

144

12

132

129

122

7

15

13

2

 

35

Hộ tịch

12.436

1

12.435

12.428

12.402

26

8

6

2

 

36

Chứng thực

27.707

0

27.707

27.707

27.707

0

0

0

0

 

37

Văn hóa cơ sở

17

0

17

17

17

0

0

0

0

 

38

Karaoke, Vũ trường

23

0

23

22

22

0

1

1

0

 

39

Thể dục thể thao

4

0

4

4

4