Quyết định 3574/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án "Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương"
Số hiệu: 3574/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CÔNG TÁC PCI TỈNH HẢI DƯƠNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác PCI tỉnh Hải Dương thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Tổ phó:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

3. Các thành viên:

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Chánh Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Cục trưởng Cục thuế tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;

- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;

- Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ công tác:

1. Giúp UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp, xây dựng và cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” và cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Hải Dương. Đồng thời đề xuất giải quyết những vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình thực hiện với UBND tỉnh để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” có hiệu quả.

3. Thực hiện báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất về kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” với Tỉnh ủy, UĐND tỉnh, UBND tỉnh.

4. Tổ chức các cuộc họp đột xuất, thường kỳ, sơ kết, tổng kết, tham quan học tập, rút kinh nghiệm để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hải Dương.

5. Nắm bắt, tổng hợp tình hình, đôn đốc, giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp.

6. Thực hiện chỉ đạo, phối hợp triển khai biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh và Chương trình hành động số 1889/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh; tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp, xử lý những trường hợp thanh, kiểm tra trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; điều phối các hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến.

7. Kiến nghị UBND tỉnh có hình thức, biện pháp xử lý đối với các đơn vị đầu mối chủ trì, các cơ quan phối hợp thực hiện chỉ số thành phần khi chưa bảo đảm mục tiêu phấn đấu hoặc khi đánh giá chất lượng quản lý điều hành liên quan đến doanh  nghiệp nhất là thực hiện các thủ tục hành chính không có cải thiện, suy giảm; biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị đạt và vượt mục tiêu, được doanh nghiệp đánh giá cải thiện tốt.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên Tổ công tác và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KHTH, CV. Hùng (65b)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về trích nộp kinh phí công đoàn Ban hành: 18/10/2018 | Cập nhật: 13/12/2018

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2017 về tăng cường tiết kiện điện Ban hành: 01/09/2017 | Cập nhật: 12/09/2017

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2015 triển khai nộp thuế điện tử Ban hành: 18/06/2015 | Cập nhật: 26/06/2015