Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2012 về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 21/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Lao động, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 05 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là những chính sách lớn, có vai trò quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đã được thể chế hóa trong Luật BHXH, Luật BHYT. Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư TW Đảng, Thủ Tướng Chính phủ, Bộ LĐTBXH, BHXH Việt nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 26/5/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH và Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, đã quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Trên địa bàn tỉnh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT vẫn còn một số hạn chế như: công tác tuyên truyền chính sách chưa sâu rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm chậm; tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT ở một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình trạng lạm dụng trong quản lý, sử dụng quỹ BHYT; việc phối hợp giữa các ngành có liên quan chưa được thường xuyên, chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; việc xử lý các vi phạm về BHXH, BHYT chưa nghiêm...Những hạn chế trên không chỉ gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT mà còn tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. BHXH tỉnh chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, các đoàn thể, cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đến mọi người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh rà soát, thống kê các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn để xác định chính xác số lượng đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị tham gia đầy đủ đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và BHXH tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời; có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện các vi phạm nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xử lý nghiêm các sai phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Tài chính trình UBND tỉnh cân đối ngân sách mua BHYT người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để BHXH tỉnh đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT cho các đối tượng theo quy định.

5. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao y đức đội ngũ thầy thuốc, tăng cường chất lượng khám chữa bệnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh và quản lý BHYT; tạo điều kiện cho công tác xã hội hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghiên cứu xây dựng chuẩn các tiêu chí, thẩm định năng lực khám chữa bệnh ban đầu đối với các cơ sở KCB, đặc biệt đối với khám chữa bệnh BHYT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và khuyến khích các đối tượng tham gia BHYT; hướng dẫn các đối tượng đăng ký nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu theo quy định của Luật BHYT.

Sở Y tế và BHXH tỉnh lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, rà soát các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đánh giá rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp ngăn ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý các vi phạm, tiêu cực trong quản lý quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tự chủ về quản lý quỹ BHYT; dự kiến năng lực KCB ban đầu của các cơ sở khám chữa bệnh cho năm sau trước quý 4 hàng năm, để chủ động giải quyết theo thẩm quyền trong việc phân thẻ khám chữa bệnh ban đầu BHYT cho các cơ sở khám chữa bệnh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế; Nghị định số 96/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

7. Đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể, tổ chức xã hội vận động các hội viên tham gia và đôn đốc các chủ doanh nghiệp thực hiện các quy định về chính sách BHXH, BHYT cho người lao động, quan tâm đến quyền lợi của người lao động theo chính sách của Đảng và Nhà nước đã quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- BHXH Việt Nam; (để báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND các huyện thị thành phố;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền