Quyết định 872/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi khoản 1, Điều 2 Quyết định 169/QĐ-UBND quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 872/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 872/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH 169/QĐ-UBND NGÀY 09/4/2013 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định s 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bo trì đường bộ Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của y ban nhân dân tỉnh về bãi bỏ Quyết định s 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 sửa đổi Điểm c, khoản 4, Điều 2 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của y ban nhân dân tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tại Tờ trình số 26/TTr-HĐ ngày 25/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đi khoản 1, Điều 2 Quyết định s 169/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 ca UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai như sau:

1. Hội đồng quản lý Quỹ:

a) Thành phần Hội đồng quản lý Quỹ:

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng;

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Các Phó chủ tịch Hội đồng:

+ Phó Giám đốc Sở Tài chính;

+ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ Phó Giám đc Kho bạc Nhà nước;

- Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Vận tải, Sở Giao thông Vận tải làm y viên thường trực Hội đồng kiêm Chánh Văn phòng Quỹ;

- Các ủy viên Hội đồng:

+ Trưởng phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng Giao thông, Sở Giao thông Vận tải;

+ Trưởng phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính.

b) Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của y ban nhân dân tnh về việc kiện toàn thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tnh Gia Lai.

- Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh quy định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- T/T Tnh y (b/c);
- T/T HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các PCVP UBND tnh;
- Website tnh;
- Lưu: VT, CNXD, NC, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ Ban hành: 13/03/2012 | Cập nhật: 15/03/2012