Quyết định 35/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
Số hiệu: 35/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 15 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 352/TTr-SNV ngày 08/7/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1454/TTr-STC ngày 02/6/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016 và thay thế Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính; Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2. Sở Tài chính có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Tài chính thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

đ) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng các Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố;

e) Dự thảo phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

g) Dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; các phương án cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

h) Lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và tài sản khác thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

4. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực tài chính; công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, phương án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

5. Về quản lý ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước:

a) Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh báo cáo UBND tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định:

Hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới.

b) Về quản lý tài chính đối với đất đai:

Chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tổ chức thẩm định bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; chủ trì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, tổ chức thẩm định giá đất cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật đất đai;

Chủ trì xác định và trình UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ (%) để tính thu tiền thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước; đơn giá thuê mặt nước của từng dự án cụ thể (trừ các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam); xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp;

Xác nhận quyết toán và ghi thu, ghi chi kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất đối với dự án, tiểu dự án do UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm cả trường hợp được ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá.

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

d) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước (KBNN) tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

đ) Thẩm định quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn huyện, quyết toán thu, chi ngân sách huyện; thẩm định hoặc duyệt và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh theo quy định;

Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.

e) Quản lý vốn đầu tư phát triển:

Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu với UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, trung và dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư, danh mục dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương.

Tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý.

Tham gia với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện, thị xã, thành phố.

Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương theo quy định.

Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định.

g) Quản lý quỹ dự trữ tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật;

h) Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính nhà nước đối với các nguồn viện trợ nước ngoài trực tiếp cho địa phương thuộc nguồn thu của ngân sách địa phương; giúp UBND tỉnh triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

k) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

l) Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh;

m) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài chính công theo quy định của pháp luật.

6. Về quản lý tài sản nhà nước tại địa phương:

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước theo thẩm quyền của địa phương;

c) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nhà nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

d) Quản lý, tham mưu và xử lý tiền bán tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tiền bán hoặc thuê, cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng thuộc địa phương quản lý; các nguồn tài chính phát sinh trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước, tài sản của các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho chính quyền địa phương;

g) Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

h) Tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

i) Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

7. Quản lý nhà nước về tài chính đối với các quỹ do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập theo quy định của pháp luật (Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ phát triển đất, Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo vệ phát triển rừng, Quỹ phát triển nhà ở, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ…);

a) Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ định kỳ theo chế độ, quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh;

c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước…) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định.

8. Về quản lý tài chính doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

b) Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo phân công của UBND tỉnh;

d) Kiểm tra việc quản lý sử dụng vốn và tài sản nhà nước, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

e) Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

g) Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

h) Là đầu mối tiếp nhận và báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

9. Về quản lý giá và thẩm định giá:

a) Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành, bình ổn giá hàng năm, 5 năm, 10 năm các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá và phân cấp quyết định giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh;

b) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

c) Thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

g) Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

h) Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

10. Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ tài chính thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của Sở đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

12. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.

13. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Sở (nếu có); phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ và theo quy định của UBND tỉnh.

14. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, cho từ chức, kỷ luật, miễn nhiệm, cho thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài chính theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

16. Tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính, tài sản và chuyên môn nghiệp vụ được giao; vận hành hệ thống hạ tầng truyền thông từ tỉnh đến huyện; chủ trì công bố số liệu tài chính, cung cấp thông tin thống kê tài chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

17. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính được giao theo quy định và theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh.

18. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Tài chính có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Tài chính là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác chuyên môn của ngành trước Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn và nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Quản lý ngân sách;

d) Phòng Tài chính đầu tư;

đ) Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp;

e) Phòng Tài chính doanh nghiệp;

g) Phòng Quản lý giá và công sản;

h) Phòng Tin học và Thống kê.

Điều 4. Biên chế

Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

Điều 5. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở

1. Văn phòng Sở:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, quản trị, công tác đối nội, đối ngoại: củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy;công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, quản lý biên chế, tiền lương, hồ sơ công chức và người lao động; tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng các Đề án có liên quan đến việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với công chức….

- Đôn đốc, duy trì, giám sát, lập kế hoạch, chương trình kiểm tra định kỳ, báo cáo kết quả việc xem xét của lãnh đạo về triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong công tác quản lý của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở;

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo Sở phân công và tổng hợp các ý kiến kết luận trong các cuộc họp;

- Thực hiện công tác pháp chế của Sở: Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở lập kế hoạch đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành hàng năm, thẩm định hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các phòng thuộc Sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực công tác của cơ quan tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh; tham gia góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác soạn thảo trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định; phối hợp với các phòng rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xem xét về thể thức, nội dung các văn bản hành chính do các phòng thuộc Sở soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Sở ký ban hành; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

- Theo dõi và tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác kế toán, công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, lái xe, tạp vụ và bảo vệ cơ quan.

b) Cơ cấu tổ chức: Văn phòng có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nhân viên giúp việc.

2. Thanh tra:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

- Thanh tra việc quản lý tài chính tại các cấp ngân sách: các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp; huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước; lĩnh vực tài chính đầu tư và các tổ chức có thụ hưởng ngân sách nhà nước;

- Thanh tra các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước;

- Thanh tra tình hình và kết quả thực hiện Luật giá, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giá theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra việc quản lý tài chính đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Thanh tra Bộ Tài chính; thực hiện các cuộc thanh tra phối hợp, thanh tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ giám định viên tư pháp về lĩnh vực tài chính - kế toán trong phạm vi quyền hạn được UBND tỉnh giao;

- Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài chính - kế toán theo quy định của pháp luật;

- Thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

b) Cơ cấu tổ chức: Thanh tra có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên.

3. Phòng Quản lý ngân sách:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Dự thảo trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực tài chính ngân sách ở địa phương, chương trình kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm;

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân sách, lập phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách ở địa phương báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn;

- Trình UBND tỉnh quy định nhiệm vụ, các biện pháp quản lý, điều hành và điều chỉnh ngân sách địa phương hàng năm. Thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố, theo dõi chi ngân sách khối quốc phòng an ninh;

- Quản lý kinh phí ủy quyền của Trung ương, quỹ dự trữ tài chính, các khoản tạm thu, tạm giữ. Kiểm tra giám sát việc cho vay lại, hỗ trợ phát triển từ các nguồn ngân sách địa phương;

- Phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn; quản lý quỹ dự trữ tài chính của tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính;

- Thống nhất quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp xây dựng Đề án thành lập và hoạt động các quỹ báo cáo UBND tỉnh phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu giúp UBND tỉnh quyết định các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay; lãi suất; cấp vốn điều lệ; giải thể các quỹ theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các quỹ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Phối hợp với Phòng Tài chính đầu tư kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

- Phối hợp với Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp hàng năm cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Tổng hợp kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở có liên quan tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách báo cáo UBND tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Quản lý ngân sách gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Tài chính đầu tư:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển ODA;

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập kế hoạch danh mục vốn đầu tư có sử dụng vốn ngân sách; kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hoà vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương; về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn.

- Tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án do tỉnh quản lý;

- Giúp lãnh đạo Sở hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các chủ đầu tư triển khai kế hoạch đầu tư, hoàn trả vốn đầu tư;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng, tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước đúng chế độ quy định;

- Tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý hoạt động của các Ban quản lý dự án thuộc tỉnh quản lý;

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho các tổ chức nhận ủy thác (các quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước, ...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực đầu tư từ nguồn ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh chuyển cho Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Đầu tư có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách hướng dẫn cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh xây dựng dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh;

- Thẩm tra thông báo phân bổ dự toán đầu năm; dự toán bổ sung; dự toán điều chỉnh của các cơ quan hành chính thuộc khối tỉnh quản lý;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khối tỉnh; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo theo quy định;

- Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác thuộc khối tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước;

- Thẩm định và thông báo quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị khối tỉnh;

- Phối hợp với phòng Quản lý ngân sách tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm thuộc khối tỉnh theo quy định;

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo phân cấp quản lý;

- Thẩm định phương án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh trình UBND tỉnh quyết định. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính của các cơ quan hành chính khối tỉnh; phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh hàng năm cho UBND tỉnh và Bộ Tài chính;

- Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách tài chính có liên quan về định mức chi của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách hàng năm thuộc khối tỉnh theo quy định và báo cáo kết quả tình hình thực hiện cho UBND tỉnh;

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh chuyển cho Phòng Quản lý ngân sách tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các Quyết định, văn bản hành chính có liên quan đến tài chính ngân sách thuộc khối hành chính sự nghiệp trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

6. Phòng Tài chính doanh nghiệp:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp; tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp; cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý;

- Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Quản lý phần vốn và tài sản nhà nước thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của công ty nhà nước; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

- Giúp UBND tỉnh quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp do địa phương thành lập hoặc góp vốn theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ chính sách phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham gia ý kiến với các ngành về chủ trương đầu tư các dự án của các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh;

- Tiếp nhận và báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ tài chính, kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tài chính doanh nghiệp gồm có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

7. Phòng Quản lý Giá và Công sản:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành định hướng quản lý, điều hành các mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; dự thảo văn bản hướng dẫn pháp luật về giá và thẩm định giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; quy định trình tự, quy trình thẩm định phương án giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh; thẩm định phương án giá theo đề nghị của Sở quản lý ngành, lĩnh vực, đơn vị sản xuất kinh doanh, trình UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định của pháp luật; tổ chức hiệp thương giá theo quy định của pháp luật, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về giá trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình UBND tỉnh quyết định biện pháp bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc phân công và tổ chức thực hiện thẩm định giá tài sản nhà nước thuộc địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu trên địa bàn về giá theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho Lãnh đạo sở xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ quản lý tài sản nhà nước; đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước tại địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh quyết định việc mua sắm, cho thuê, sửa chữa, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chế độ công khai tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì cùng các cơ quan chuyên môn thẩm định giá sàn làm cơ sở cho việc bán đấu giá đối với tài sản như: Nhà thuộc sở hữu nhà nước, các phương tiện giao thông do địa phương quản lý, tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng định giá đất cụ thể, phối hợp cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, xác định giá sàn đưa ra bán đấu giá và chi trả cho các đối tượng có đất bị thu hồi để thực hiện dự án;

- Chủ trì xây dựng bảng hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất;

- Tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm định phương án tài chính đối với các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu, tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

- Tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; tham mưu giúp lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về sắp xếp nhà, đất của các cơ quan Trung ương quản lý trên địa bàn;

- Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp với các ngành có liên quan báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành hoặc bãi bỏ các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ;

- Thẩm định dự thảo quyết định ban hành Bảng giá các loại Đất hàng năm để Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của Chính phủ;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh về mức thu phí khu vực biển.

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực quản lý giá và công sản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Quản lý giá và công sản có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

8. Phòng Tin học và Thống kê:

a) Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở và thực hiện công tác thống kê của Sở nói riêng và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh nói chung; hướng dẫn cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được duyệt; tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của Sở;

- Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý các thiết bị tin học của Sở và vận hành mạng máy tính của Sở; trình lãnh đạo Sở ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thực hiện bao gồm chuẩn tin học, chế độ bảo mật và an toàn thông tin, trình tự xây dựng triển khai; quản lý và nghiệm thu các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;

- Thực hiện quản lý công tác nối mạng trong toàn ngành, thực hiện công tác thống kê và bảo mật về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước trên mạng theo quy định của pháp luật; phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách khai thác các thông tin, số liệu, dữ liệu qua mạng giữa Sở Tài chính với Kho bạc nhà nước, Cục Thuế tỉnh; khai thác các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác của Sở qua mạng và cung cấp cho lãnh đạo Sở và các phòng chức năng thuộc Sở;

- Quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông (nút mạng này thuộc hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính đặt tại KBNN tỉnh);

- Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị tin học có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng;

- Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng cho các đơn vị tài chính huyện, xã; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Sở, của Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và công chức kế toán xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

- Đầu mối thực hiện công tác báo cáo thống kê tài chính về thu, chi ngân sách, phân tích, dự báo tại các đơn vị tài chính trên cùng địa bàn tỉnh;

- Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.

b) Cơ cấu tổ chức: Phòng Tin học và Thống kê có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí, sử dụng công chức, viên chức của Sở Tài chính phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Nhà nước.

Việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài chính (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thì Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phù hợp./.

 

- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:

1. Bãi bỏ quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 3

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:
...
2. Điểm a Khoản 1 được bổ sung như sau:

“Định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở; hướng dẫn cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở và Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo

kế hoạch đã được duyệt; tổ chức nghiên cứu, phân tích dự báo các vấn đề có liên quan phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho yêu cầu quản lý của Sở;

Đầu mối quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý các thiết bị tin học của Sở và vận hành mạng máy tính của Sở; trình Lãnh đạo Sở ban hành các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng thực hiện bao gồm chuẩn tin học, chế độ bảo mật và an toàn thông tin, trình tự xây dựng triển khai; quản lý và nghiệm thu các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Sở;

Thực hiện quản lý công tác nối mạng trong toàn ngành, thực hiện công tác bảo mật về số liệu thu, chi ngân sách nhà nước trên mạng theo quy định của pháp luật; khai thác các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác của Sở qua mạng và cung cấp cho Lãnh đạo Sở và các phòng chức năng thuộc Sở;

Quản lý, vận hành và theo dõi hoạt động của nút mạng hạ tầng truyền thông (nút mạng này thuộc hệ thống hạ tầng truyền thông của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc nhà nước tỉnh);

Tiếp nhận, quản lý và duy trì hoạt động của các sản phẩm, thiết bị tin học có được từ việc hỗ trợ, triển khai của Bộ Tài chính; quản trị hạ tầng mạng máy tính; quản trị cơ sở dữ liệu và các chương trình ứng dụng;

Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, chuyển giao các ứng dụng cho các đơn vị tài chính huyện, xã; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, công chức của Sở, của Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố và công chức Tài chính-Kế toán xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:
...
3. Điểm a, Khoản 2 được bổ sung như sau:

“Tổng hợp kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính.”

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:
...
4. Điểm a, Khoản 3 được bổ sung như sau:

“Thực hiện công tác thống kê của Sở nói riêng và các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh nói chung;

Khai thác các thông tin, số liệu, dữ liệu qua mạng giữa Sở Tài chính với Kho bạc nhà nước, Cục Thuế tỉnh;

Đầu mối thực hiện công tác báo cáo thống kê tài chính về thu, chi ngân sách, phân tích, dự báo tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh.”

Xem nội dung VB
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:
...
2. Bãi bỏ nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ 12, Điểm a, Khoản 3 ... Điều 5.

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:
...
5. Điểm a, Khoản 4 được bổ sung như sau:

“Tham gia về chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đầu tư; tham gia ý kiến các dự án đầu tư do tỉnh quản lý. Thực hiện thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn nhà nước;

Tổ chức thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành từ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.”

Xem nội dung VB
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:
...
2. Bãi bỏ nội dung quy định ... tại gạch đầu dòng thứ 3, Điểm a, Khoản 4 ... Điều 5.

Xem nội dung VB
- Nội dung này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 5, Điểm a, Khoản 4 như sau:

“Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng, hiệu quả sử dụng, thẩm định, quyết toán vốn hàng năm.”

Xem nội dung VB
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:
...
2. Bãi bỏ nội dung quy định ... tại gạch đầu dòng thứ 6 ... Điểm a, Khoản 5 Điều 5

Xem nội dung VB
- Nội dung này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:
...
2. Bãi bỏ nội dung quy định ... tại gạch đầu dòng thứ 8 Điểm a, Khoản 5 Điều 5

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh, như sau:
...
6. Điểm a, Khoản 7 được bổ sung như sau:

“Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo phân cấp quản lý”.

Xem nội dung VB
- Khoản này bị bãi bỏ bởi Khoản 1 Điều 2 Quyết định 19/2017/QĐ-UBND

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm thuộc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh:

1. Bãi bỏ quy định tại ... Khoản 8, Điều 5

Xem nội dung VB