Quyết định 35/2016/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng
Số hiệu: 35/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 05/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 20/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2016/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DƯỚI 05 TỶ ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định giao phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình (gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp) có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng (công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách), thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và gửi kết quả phê duyệt về Sở Xây dựng để kiểm tra, giám sát theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2016 và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 30 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống