Nghị quyết 26/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2016
Số hiệu: 26/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG VÀ THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐỢT 1 NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 07/02/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4376/TTr-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 60/BC-HĐND ngày 21/7/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đợt 1 năm 2016, gồm:

- Danh mục 150 dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó: 134 dự án cần sử dụng 201,64 ha đất trồng lúa, 15 dự án cần sử dụng 55,28 ha đất rừng phòng hộ, 06 dự án cần sử dụng 23,75 ha đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 (có Biểu số 1 kèm theo).

- Danh mục 289 dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 với tổng diện tích 3.120,40 ha (có Biểu số 2 kèm theo).

- Danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo sự ủy quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh (có Biểu số 3, 4 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và hoàn chỉnh các thủ tục liên quan về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất để thực hiện công trình, dự án đã được thông qua đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

- Trong thời gian giữa hai kỳ họp, nếu phát sinh các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục pháp lý, thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường)

Diện tích sử dụng vào các loại đất (ha)

Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng (LUA)

Trong đó

Đất chuyên trồng lúa nước (LUC)

Đất lúa khác (LUK)

I

Thành phố Uông Bí (20 công trình, dự án)

41.01

17.06

23.95

0.00

18.12

 

 

1

Khu Trung tâm hành chính - chính trị phường Nam Khê

Phường Nam Khê

1.68

 

1.68

 

 

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

2

Khu vui chơi tại khu 7, phường Vàng Danh

Phường Vàng Danh

0.55

0.55

 

 

 

Quyết định số 5429/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt tổng mặt bằng sử dụng đất

 

3

Dự án tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng và khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử

Xã Thượng Yên Công

 

 

 

 

1.51

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

 

4

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử, đoạn từ Dốc Đỏ đến ngã tư Nam Mẫu (giai đoạn 1)

Phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công

 

 

 

 

10.80

Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp

 

5

Khu trung tâm Văn hóa thể thao xã Thượng Yên Công

Xã Thượng Yên Công

3.68

3.68

 

 

 

Quyết định số 6703/QĐ-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND thành phố Uông Bí về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

6

Khu dân cư thôn 3 xã Điền Công

Xã Điền Công

9.39

 

9.39

 

 

Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt QH chi tiết

 

7

Khu dân cư và nhà ở cho cán bộ sỹ quan các lực lượng vũ trang tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

Phường Nam Khê

3.80

 

3.80

 

 

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch

 

8

Khu dân cư xen kẽ khu 9

Phường Thanh Sơn

0.53

 

0.53

 

 

Quyết định 8830/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Quy hoạch cấp đất ở nhỏ lẻ

 

9

Khu dân cư phía Tây kênh làm mát

Phường Quang Trung

1.20

 

1.20

 

 

QĐ 3149/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND TP Uông Bí về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng

 

10

Bến xe phía Tây thành phố

P. Phương Đông

2.10

 

2.10

 

 

Quyết định số 5036/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND thành phố về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

11

Đường liên phường Phương Đông - Thanh Sơn (thuộc địa phận P. Phương Đông)

Phường Phương Đông

2.69

 

2.69

 

 

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 1

 

12

Bổ sung cống hộp tại đoạn rẽ Trạm y tế xã Thượng Yên Công trên tuyến đường vào Yên Tử, thành phố Uông Bí

Xã Thượng Yên Công

0.06

 

0.06

 

 

Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

13

Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải khu đô thị, thị xã Uông Bí (khu vực phía Bắc và phía Nam QL 18A ) đoạn từ cầu sông Sinh đến cầu Sến

P. Yên Thanh

4.20

4.20

 

 

 

Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

 

14

QH nhà để xe gom rác và điểm thu tiền điện

Phường Yên Thanh

0.03

 

0.03

 

 

Quyết định 6691/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt mặt bằng Quy hoạch

 

15

Trụ sở đội quản lý thị trường số 6

Phường Phương Nam

0.42

0.42

 

 

 

Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

 

16

Khu đô thị Đông Yên Thanh.

P. Yên Thanh

1.77

 

1.77

 

 

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

17

Khu tái định cư, dân cư khu 5, phường Quang Trung

P. Quang Trung

0.70

 

0.70

 

 

Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 24/9 2012 của UBND TP.Uông Bí về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

18

Căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ thành phố Uông Bí

Phường Thanh Sơn, phường Phương Đông

0.81

0.81

 

 

 

Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 27/9/2014 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

19

Vườn ươm cây phục vụ công tác phục hồi sinh thái cảnh quan

Xã Thượng Yên Công

 

 

 

 

5.81

Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

20

Kho than dự trữ (kho than Khe Thần)

Xã Thượng Yên Công, phường Vàng Danh

7.40

7.40

 

 

 

Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 1/11/2013 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

II

Thị xã Đông Triều (23 công trình, dự án)

47.88

43.96

3.92

3.10

0.00

 

 

21

Khu Đô thị Đông Hải

Phường Kim Sơn

5.49

5.49

 

 

 

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch

 

22

Điểm dân cư xen kẹp phía sau đô thị Đông Hải

Phường Kim Sơn

1.46

1.46

 

 

 

Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh quy hoạch

 

23

Khu chăn nuôi tập trung Quảng Mản (giai đoạn 2)

Xã Bình Khê

3.92

 

3.92

 

 

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

 

24

Xây dựng Trụ sở phường Đức Chính

Phường Đức Chính

1.20

1.20

 

 

 

Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

25

Điểm dân cư trung tâm

Xã Hoàng Quế

1.00

1.00

 

 

 

Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

26

Đất dân cư thôn Vĩnh Thái

Xã Hồng Thái Đông

0.05

0.05

 

 

 

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

27

Khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Hồng Thái Tây

Xã Hồng Thái Tây

0.49

0.49

 

 

 

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

28

Di tích nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên

Phường Mạo Khê

0.06

0.06

 

 

 

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

29

Đất dân cư khu Vĩnh Hồng

Phường Mạo Khê

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

30

Mở rộng khu dân cư Vĩnh Tuy 1

Phường Mạo Khê

8.42

8.42

 

 

 

Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

31

Khu dân cư Vĩnh Hồng

Phường Mạo Khê

0.99

0.99

 

 

 

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

32

Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường)

Phường Mạo Khê

0.96

0.96

 

 

 

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND huyện Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

33

Mở rộng trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Phường Mạo Khê

0.46

0.46

 

 

 

Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

34

Trường THCS xã Nguyễn Huệ

Xã Nguyễn Huệ

1.62

1.62

 

 

 

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

35

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Đông Triều (giai đoạn 2)

Phường Đông Triều

5.13

5.13

 

 

 

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Đã chuyển MĐ SDĐ giai đoạn 1 tại Nghị quyết 200/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 với diện tích 5.54ha

36

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND phường Đông Triều

Phường Đông Triều

0.81

0.81

 

 

 

Văn bản số 790/UBND ngày 27/5/2016 của UBND thị xã Đông Triều về đề nghị cho phép chuyển mục đích SDĐ; Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết;

 

37

Điểm xen cư thôn 4

Phường Xuân Sơn

0.36

0.36

 

 

 

Quyết định số 1502 ngày 31/8/2009 của UBND thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

38

Trường mầm non xã Yên Thọ

Xã Yên Thọ

0.56

0.56

 

 

 

Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

39

Điểm dân cư tại thôn Nội Hoàng Tây

Xã Hoàng Quế

1.85

1.85

 

 

 

Văn bản số 787/UBND ngày 27/5/2016 của UBND thị xã Đông Triều về đề nghị cho phép chuyển mục đích SDĐ; Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

40

Xây dựng Trung cấp nghề lái xe

Phường Đức Chính

8.30

8.30

 

 

 

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

41

Mặt bằng cửa lò +71 và kho mìn

Xã Hồng Thái Đông

 

 

 

3.10

 

Văn bản số 1531/SNN&PTNT ngày 30/5/2016 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về xác nhận chuyển kinh phí cho trồng rừng thay thế

Khu đất đã được sử dụng để HĐKS từ năm 2004 và hiện do Cty than Hồng Thái đang QL

42

Nhà ở cho công nhân Công ty Clinker Viglacera

Phường Kim Sơn

3.58

3.58

 

 

 

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

43

Dự án công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu các xã phía Đông thị xã Đông Triều

Mạo Khê, Bình Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Tây

1.15

1.15

 

 

 

Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

III

Huyện Hoành Bồ (11 công trình, dự án)

7.20

5.83

1.37

0.39

0.00

 

 

44

Nhánh rẽ đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với thành phố Cẩm Phả

Vũ Oai

1.20

1.00

0.20

 

 

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Mặt bằng hướng tuyến

 

45

Tuyến đường đấu nối đường tỉnh 328 với đường tỉnh 326

Lê Lợi

0.50

0.35

0.15

 

 

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

46

Đường nối từ tỉnh lộ 328 khu vực cầu Sông Mằn - TL 326 khu vực đập tràn Đá Trắng

Thống Nhất

0.08

 

0.08

 

 

Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

47

Tuyến đường ống cấp nước thô cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Lê Lợi

0.30

 

0.30

 

 

Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

48

Điểm dân cư tự xây tại thôn An Biên II

Lê Lợi

0.05

0.03

0.02

 

 

Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

49

Tái định cư thôn Đá Trắng

Thống Nhất

1.30

1.27

0.03

 

 

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh QH chi tiết

 

50

Tái định cư thôn Khe Khoai

Thống Nhất

1.71

1.71

 

 

 

Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

51

Khai thác đá phục vụ sản xuất vôi hóa Công ty TNHH Hương Hải

Sơn Dương

0.70

0.60

0.10

 

 

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

52

Cửa hàng xăng dầu

Xã Sơn Dương

0.54

0.54

 

 

 

Văn bản số 16/CV-HB ngày 18/5/2016 của Công ty TNHH Hưng Bình về đề nghị cho phép chuyển mục đích SDĐ;

Quyết định số 3115/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

53

Trụ sở làm việc và trung tâm chỉ huy điều hành công tác đảm bảo an ninh trật tự - Công an huyện Hoành Bồ

Xã Thống Nhất

0.82

0.33

0.49

 

 

Văn bản số 1016/CAT-PH41 ngày 18/5/2016 của Công an tỉnh Quảng Ninh về đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

54

Dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Xã Thống Nhất

 

 

 

0.39

 

Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

IV

Thị xã Quảng Yên (18 công trình, dự án)

43.27

39.76

3.51

0.00

0.00

 

 

55

Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

P. Yên Giang

7.80

7.80

 

 

 

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

56

Khu dân cư Khe Cát

Phường Minh Thành

5.54

3.68

1.86

 

 

Quyết định số 1680b/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về quy hoạch chi tiết

 

57

Quy hoạch dân cư khu 4, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên

P. Nam Hòa

2.15

2.15

 

 

 

Quyết định số 7018/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

58

Điểm xen cư khu 5, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Nam Hòa

0.21

0.21

 

 

 

Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

59

Khu dân cư tự xây đường chống bão tại khu 4, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên (Cánh Buồm)

P. Yên Hải

1.88

1.88

 

 

 

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

60

Khu dân cư tự xây khu 11, phường Hà An

Phường Hà An

3.37

3.37

 

 

 

Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

61

Xen cư tự xây thôn 7, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Xã Sông Khoai

0.60

0.60

 

 

 

Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

62

Xen cư số 2 tại thôn 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Xã Sông Khoai

0.02

0.02

 

 

 

Quy hoạch xen cư do UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt

 

63

Khu dân cư xóm Máng thôn 3, xã Hoàng Tân

Xã Hoàng Tân

1.65

 

1.65

 

 

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

64

Trụ sở HĐND và UBND phường Phong Cốc

P. Phong Cốc

0.44

0.44

 

 

 

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

 

65

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Tân

Xã Hoàng Tân

1.52

1.52

 

 

 

Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

66

Quy hoạch nghĩa trang nhân dân phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Nam Hòa

2.69

2.69

 

 

 

Quyết định số 5708b/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

67

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Liên Hòa

3.47

3.47

 

 

 

Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

68

Nhà văn hóa xóm Hàn, xã Liên Vị

Xã Liên Vị

0.03

0.03

 

 

 

Quyết định số 6126/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

69

Trường mầm non trung tâm xã Liên Hòa tại xóm 4

Xã Liên Hòa

0.52

0.52

 

 

 

Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

70

Hồ chứa, khu xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh)

Xã Liên Vị

2.55

2.55

 

 

 

Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

71

Nhà máy sản xuất giầy da xuất khẩu

Xã Liên Hòa

7.63

7.63

 

 

 

Văn bản số 464/UBND-QH3 ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh;

Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết; Văn bản số 17/CT-TN- MT ngày 28/5/2016 của Công ty TNHH GOLDEN VICTORY Việt Nam về đề nghị cho phép chuyển mục đích SDĐ

 

72

Xây dựng bãi đỗ xe máy công trình và sản xuất bê tông thương phẩm khu Hải Hòa

Phường Đông Mai

1.20

1.20

 

 

 

Quyết định số 3894/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

V

Huyện Tiên Yên (04 công trình, dự án)

3.31

0.00

3.31

0.00

0.00

 

 

73

Đầu tư nâng cấp mở rộng điểm trường mầm non Hà Tràng Đông

Xã Đông Hải

0.05

 

0.05

 

 

Quyết định số 24542/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND huyện Tiên Yên “Vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Đông Hải, xã Đông Hải, Hạng Mục: Xây dựng lớp học mầm non Hà Tràng Đông”.

 

74

Quy hoạch đất ở nông thôn di dời hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, bão, lũ quét (thôn Đồng Mộc)

Xã Đông Ngũ

0.05

 

0.05

 

 

Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

75

Xây dựng hồ chứa nước Khe Cát

Xã Hải Lạng

3.00

 

3.00

 

 

Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

 

76

Công trình xây dựng trường THPT Tiên yên

Xã Tiên Lãng

0.21

 

0.21

 

 

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

VI

Huyện Ba Chẽ (07 công trình, dự án)

5.71

0.00

5.71

8.20

0.00

 

 

77

Quy hoạch điểm dân cư khu 6 thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.15

 

0.15

 

 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

 

78

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330

TT Ba Chẽ, xã Nam Sơn, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Lương Mông

0.66

 

0.66

 

 

Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Hồ sơ, bản đồ GPMB

 

79

Khu Văn hóa các dân tộc huyện Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.20

 

0.20

 

 

Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

80

Đường Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long

Xã Đồn Đạc

 

 

 

8.20

 

Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Bình đồ tuyến

 

81

Xây dựng mới tuyến đường Khe Pụt - Thác Lào

Xã Thanh Sơn

0.20

 

0.20

 

 

Quyết định số 624a/UBND-TCKH ngày 15/9/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc lập danh mục dự án, công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Chẽ; Bình đồ tuyến

 

82

Xây dựng dự án hồ chứa nước Khe Mười xã Đồn Đạc

Xã Đồn Đạc

3.00

 

3.00

 

 

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Bản đồ mặt bằng tổng thể

 

83

Xây dựng Đập dâng nước Lang Cang

Xã Đồn Đạc

1.50

 

1.50

 

 

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư công trình; Bình đồ tổng thể

 

VII

Huyện Hải Hà (02 công trình, dự án)

4.41

1.70

2.71

0.00

0.00

 

 

84

Dự án trồng cây dược liệu

Xã Quảng Thịnh

4.30

1.70

2.60

 

 

Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 1828/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND huyện Hải Hà về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

85

Nhà sơ chế rau sạch thuộc Dự án đầu tư xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Xã Quảng Minh

0.11

 

0.11

 

 

Quyết định số 572A/QĐ-UBND ngày 12/6/2013 của UBND huyện Hải Hà về phê duyệt quy hoạch chi tiết; Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND huyện Hải Hà về phê duyệt báo cáo KTKT và tổng dự toán công trình

 

VIII

Huyện Cô Tô (04 công trình, dự án)

0.40

0.40

0.00

9.37

0.00

 

 

86

Dự án Đầu tư xây dựng công trình Mở rộng, nâng cấp đường nhựa xuyên đảo Cô Tô, huyện Cô Tô

Xã Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô

0.25

0.25

 

0.32

 

Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

87

Cải tạo, nâng cấp 04 hồ chứa nước huyện Cô Tô

Thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến

 

 

 

4.00

 

Văn bản số 131/HĐND-KTNS ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án

 

88

Công trình Nghĩa trang nhân dân huyện Cô Tô

Xã Đồng Tiến

 

 

 

5.05

 

Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND huyện Cô Tô về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

89

Xây mới trụ sở Hạt Kiểm lâm Cô Tô

Thị trấn Cô Tô

0.15

0.15

 

 

 

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Cô Tô về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

IX

Huyện Vân Đồn (05 công trình, dự án)

7.55

3.50

4.05

7.77

2.30

 

 

90

Hồ chứa nước Đồng Dọng

Xã Bình Dân và Vạn Yên

7.41

3.50

3.91

 

 

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch xây dựng; Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

 

91

Trại sản xuất giống và ươm nuôi trai nguyên liệu

Xã Bản Sen, Minh Châu

 

 

 

2.45

 

Quyết định số 195/QĐ-KKT ngày 31/10/2014 của Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

93

Khu dân cư tự xây thôn 11

Xã Hạ Long

0.14

 

0.14

 

 

Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND huyện Vân Đồn về phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng

 

94

Xây dựng công trình trường THPT Quan Lạn Vân Đồn (giai đoạn 1)

Xã Quan Lạn

 

 

 

 

2.30

Quyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình

 

X

Huyện Đầm Hà (34 công trình, dự án)

19.72

18.35

1.37

0.25

0.00

 

 

95

Cải tạo, nâng cấp mở rộng các tuyến đường nội thị trấn

Thị trấn Đầm Hà

0.60

0.35

0.25

 

 

Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh QN về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

96

Đường TT. Đầm Hà - Đầm Buôn

Thị trấn Đầm Hà

0.10

0.07

0.03

 

 

Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 của UBND tỉnh QN vv phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội thị thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà

 

97

Mở rộng nâng cấp 9 tuyến đường giao thông nông thôn

Xã Quảng An

1.06

0.76

0.30

 

 

Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND huyện Đầm Hà về phê duyệt lại báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường liên thôn Nà Pá - Mào Sán Cáu

 

98

Đường liên thôn

Xã Dực Yên

0.40

0.30

0.10

 

 

Quyết định số 10/QĐ-UBND của UBND xã Dực Yên ngày 02/3/2016 phê duyệt hồ sơ dự toán thiết kế xây dựng đường giao thông nội thôn Đông xã Dực Yên

 

99

Đường giao thông, điện nước trung tâm xã ra khu nuôi trồng thủy sản Việt Úc

Tân Lập

2.50

2.50

 

 

 

Quyết định số 3306/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 29/10/2015 phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông, điện, nước từ trung tâm xã Tân Lập ra khu nuôi trồng tập trung Việt - Úc, xã Tân Lập, Đầm Hà, Quảng Ninh.

 

100

Quy hoạch đất ở thôn Thái lập

Xã Tân Lập

1.35

0.90

0.45

 

 

Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt quy hoạch chia lô dân cư xã Tân Lập

 

101

Quy hoạch đất ở thôn Phúc Tiến

Xã Tân Lập

0.12

0.07

0.05

 

 

 

102

Quy hoạch khu dân cư xen cư (thôn Nà Pá, thôn Làng Ngang, thôn Chúc Tùng, thôn Hải An 1 + 2)

Xã Quảng An

3.60

3.60

 

 

 

Quyết định số 2125/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND huyện Đầm Hà về phê duyệt quy hoạch điểm dân cư bổ sung lần 2 xã Quảng An

 

103

Quy hoạch chia lô điểm dân cư (thôn Nà Thủng, thôn An Sơn, thôn Đông Thành)

Xã Quảng An

5.67

5.67

 

 

 

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND huyện Đầm Hà về phê duyệt quy hoạch điểm dân cư bổ sung lần 2 xã Quảng An

 

104

Điểm đất ở thôn An Lợi

Xã Quảng Lợi

0.10

0.07

0.03

 

 

Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND huyện Đầm Hà về quy hoạch chia lô

 

105

Đường giao thông nội thôn Đồng Tâm (đoạn từ cầu Năm Gian đến nhà Lỷ Chăn Lỷ)

Xã Dực Yên

0.03

0.03

 

 

 

Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND huyện Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

106

Đường giao thông liên thôn (đoạn từ QL 18A đi khu lâm nghiệp cũ)

Xã Dực Yên

0.10

0.10

 

 

 

Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của UBND huyện Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

107

Đường giao thông nội đồng thôn Châu Hà (đoạn từ nhà ông Phạm Văn Thìn đến Kênh N4)

Xã Quảng Lợi

0.35

0.32

0.03

 

 

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND xã Quảng Lợi về phê duyệt dự toán công trình

 

108

Đường giao thông ngõ xóm thôn Lập Tân (đoạn từ nhà Chu Ninh đến Phạm Đàn)

Xã Tân Lập

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 35C/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

109

Đường giao thông ngõ xóm thôn Lập Tân (đoạn từ nhà Mản Nhị đến Phạm Đàn)

Xã Tân Lập

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 123b/QĐ-UBND ngày 15/11/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

110

Đường giao thông ngõ xóm thôn Lập Tân (đoạn từ nhà Chu Ninh đến Hoàng Cảnh và đoạn từ nhà Đoàn Ngân đến Lê Bình)

Xã Tân Lập

0.02

0.01

0.01

 

 

Quyết định số 123c/QĐ-UBND ngày 15/11/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

111

Đường giao thông ngõ xóm thôn Hà Lai (đoạn từ nhà bà Hiển đến Dung Kiệm)

Xã Tân Lập

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 83B/QĐ-UBND ngày 15/11/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

112

Đường giao thông ngõ xóm thôn Hà Lai (đoạn từ nhà Đặng Vường đến Hồng Tới)

Xã Tân Lập

0.04

0.02

0.02

 

 

Quyết định số 60c/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

113

Đường giao thông ngõ xóm thôn Tân Mai (đoạn từ nhà Cao Phượng đến Đinh Viết Tô)

Xã Tân Lập

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 83A/QĐ-UBND ngày 5/9/2015 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

114

Đường giao thông ngõ xóm thôn Tân Phú (đoạn từ nhà Nguyễn Cường đến Đinh Ký, Nguyễn Khiêm)

Xã Tân Lập

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 123f/QĐ-UBND ngày 15/11/2014 của UBND xã Tân Lập về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

115

Đường ngõ xóm thôn Làng Ruộng (đoạn từ Đinh Thượng đến nhà Đinh Hoàng)

Xã Đại Bình

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

116

Đường ngõ xóm thôn Đồng Mương (đoạn từ nhà Lê Hòa đến nhà Nguyễn Thị Tống)

Xã Đại Bình

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

117

Đường ngõ xóm thôn Đồng Mương (đoạn từ nhà Đinh Phúc đến nhà Vũ Huệ)

Xã Đại Bình

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

118

Đường ngõ xóm thôn Đồng Mương (đoạn từ nhà Tô Phi đến nhà Tô Lưu)

Xã Đại Bình

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

119

Đường ngõ xóm thôn Làng Ruộng (đoạn từ Bê tông đến nhà Dường Cắm Dảu)

Xã Đại Bình

0.04

 

0.04

 

 

Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 3/12/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

120

Đường ngõ xóm thôn Nhâm Cao (đoạn từ bê tông đến nhà Tô Thân)

Xã Đại Bình

0.01

0.01

 

 

 

Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 5/10/2015 của UBND xã Đại Bình về phê duyệt dự toán công trình

 

121

Đường ngõ xóm thôn Nhâm Cao (đoạn từ bê tông đến nhà ông Lỷ A Cao)

Xã Đầm Hà

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

122

Đường nội đồng thôn Xóm Giáo (đoạn từ nhà thờ đến nghĩa địa)

Xã Đầm Hà

0.09

0.06

0.03

 

 

Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

123

Đường nội đồng thôn Yên Định (đoạn từ nhà ông Thêu đến đồng bà Thằm)

Xã Đầm Hà

0.05

0.05

 

 

 

Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

124

Đường nội đồng thôn Trại Cao (đoạn từ nhà ông Trương Nhà đến đồng Chu Vân)

Xã Đầm Hà

0.05

0.03

0.02

 

 

Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình; Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

125

Đường nội ngõ xóm thôn Yên Định

Xã Đầm Hà

0.04

0.03

0.01

 

 

Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND xã Đầm Hà về phê duyệt dự toán công trình

 

126

Đập và kênh nước Đông Thành

Xã Quảng An

1.00

1.00

 

 

 

Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

127

Đập và kênh nước Cấu Pí

Xã Quảng Lâm

2.00

2.00

 

 

 

Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

128

Cửa hàng bán lẻ xăng dầu (thôn Xóm Giáo)

Xã Đầm Hà

0.25

0.25

 

0.25

 

Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

XI

Thành phố Móng Cái (07 công trình, dự án)

7.71

6.91

0.80

0.00

0.00

 

 

129

Mở rộng trường THPT Lý Thường Kiệt

Xã Hải Tiến

0.34

0.34

 

 

 

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND thành phố Móng Cái về phê duyệt QH chi tiết xây dựng

 

130

Nâng cấp đường ngã ba Trà Cổ đi Mũi Ngọc

Bình Ngọc

2.80

2.00

0.80

 

 

Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

 

131

Đất ở khu cầu số 4 đi Xí nghiệp ngói điểm số 1 thôn Bắc

Xã Vạn Ninh

1.20

1.20

 

 

 

Đã được UBND thành phố Móng Cái phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 năm 2011

 

132

Điểm dân cư thôn 6

Xã Hải Tiến

1.19

1.19

 

 

 

Đã được UBND thị xã Móng Cái phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 ngày 30/12/2003

 

133

Điểm dân cư thôn 7

Xã Hải Tiến

0.66

0.66

 

 

 

Đã được UBND thị xã Móng Cái phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 ngày 30/12/2003

 

134

Điểm dân cư số 12 thôn 4

Xã Hải Xuân

1.20

1.20

 

 

 

Đã được UBND thị xã Móng Cái phê duyệt QH tỷ lệ 1/500 ngày 23/10/2007

 

135

Nhà Thờ Họ Giáo Móng Cái

Xã Hải Xuân

0.32

0.32

 

 

 

Quyết định số 4458/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND TPMC về phê duyệt Bản vẽ tổng mặt bằng chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

XII

Huyện Bình Liêu (05 công trình, dự án)

4.43

0.00

4.43

1.20

0.00

 

 

136

Xây dựng tường kè bảo vệ khu vực cột Mốc số 1319(1) đến cột mốc số 1320(2), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Xã Hoành Mô

0.40

 

0.40

 

 

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

137

Xây dựng tường kè bảo vệ khu vực cột Mốc số 1324(3), huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Xã Đồng Văn

0.42

 

0.42

 

 

Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

138

Cải tạo, nâng cấp đường Nà Ếch - Khe Vằn, xã Húc Động, huyện Bình Liêu

Xã Húc Động

0.31

 

0.31

1.20

 

Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án

 

139

Đường giao thông liên xã Đại Thành - Húc Động (Giai đoạn II), huyện Bình Liêu

Xã Húc Động

2.02

 

2.02

 

 

Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh dự án

 

140

Đường giao thông Quốc lộ 18C- Co Nhan - Khe Bốc

Xã Tình Húc

1.28

 

1.28

 

 

Quyết định số 3328/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

XIII

Thành phố Hạ Long (10 công trình, dự án)

9.04

6.37

2.67

25.00

3.33

 

 

141

Dự án đầu nối đường Hậu Cần với đường Hạ Long (khu nghỉ dưỡng đồi 368)

Phường Bãi Cháy

 

 

 

 

1.44

Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 14/2/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy hoạch chi tiết; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND thành phố Hạ Long về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch

 

142

Dự án khu đô thị đồi Ngân Hàng

Phường Cao Thắng; Hồng Hải

 

 

 

3.12

 

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt quy hoạch

 

143

Dự án mở rộng Bệnh viện Sản Nhi (giai đoạn 2)

Phường Đại Yên

2.51

 

2.51

 

 

Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UNBD tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

144

Dự án Bến đò sang chùa Lôi Âm và các công trình phục vụ

Phường Đại Yên

 

 

 

0.20

 

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

145

Dự án khu dân cư tại phường Hà Khẩu

Phường Hà Khẩu

0.16

 

0.16

9.93

1.89

Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

146

Dự án khu dân cư, tái định cư, bến xe liên tỉnh Nam ga Hạ Long

Phường Hùng Thắng

 

 

 

3.70

 

Quyết định số 3293/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

147

Dự án đất ở khu 4

Phường Tuần Châu

0.60

0.60

 

 

 

Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

148

Dự án khu dân cư, khu tái định cư phường Việt Hưng phục vụ GPMB đường QL 279 đoạn đi qua thành phố Hạ Long

Phường Việt Hưng

2.36

2.36

 

 

 

Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

149

Dự án khu dân cư xen kẹp tại tờ bản đồ địa chính số 70, 84 khu 7

Phường Việt Hưng

3.41

3.41

 

 

 

Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

150

Kho than tập trung +30

Phường Hà Khánh

 

 

 

8.05

 

Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.276 do UBND tỉnh cấp ngày 02/3/2012; Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch; Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Đã hoàn thành GPMB từ năm 2010

Tổng

201.64

143.84

57.80

55.28

23.75

 

 

 

Biểu số 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH (ĐỢT I - NĂM 2016)

(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện dự án (xã, phường)

Diện tích thực hiện dự án (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý thực hiện dự án

Ghi chú

Đất trồng lúa LUA

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Các loại đất NN còn lại

Đất phi nông nghiệp

I

Thành phố Uông Bí (30 công trình, dự án)

228.67

32.80

0.00

18.12

155.94

21.81

 

 

1

Vườn ươm cây phục vụ công tác phục hồi sinh thái, cảnh quan

Xã Thượng Yên Công

5.81

 

 

5.81

 

 

Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

2

Khu Trung tâm hành chính - chính trị phường Nam Khê

Phường Nam Khê

1.84

1.68

 

 

 

0.16

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

3

Khu vui chơi tại khu 7, phường Vàng Danh

Phường Vàng Danh

1.54

0.55

 

 

0.99

 

Quyết định số 5429/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt tổng mặt bằng sử dụng đất

 

4

Dự án tuyến đường tuần tra, bảo vệ rừng và khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử

Xã Thượng Yên Công

4.60

 

 

1.51

3.00

0.09

Văn bản số 130/HĐND-KTNS ngày 30/3/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

 

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 18 vào khu di tích Yên Tử, đoạn từ Dốc Đỏ đến ngã tư Nam Mẫu (giai đoạn 1)

Phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công

84.90

 

 

10.80

73.60

0.50

Quyết định số 3333/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt DA cải tạo, nâng cấp

 

6

Khu trung tâm Văn hóa thể thao xã Thượng Yên Công

Xã Thượng Yên Công

3.81

3.68

 

 

0.13

 

Quyết định số 6703/QĐ-UBND, ngày 16/10/2015 của UBND TP Uông Bí phê duyệt QH chi tiết

 

7

Khu dân cư thôn 3 xã Điền Công

Xã Điền Công

19.82

9.39

 

 

9.93

0.50

Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 về phê duyệt QH chi tiết

 

8

Khu dân cư và nhà ở cho cán bộ sỹ quan các lực lượng vũ trang tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

Phường Nam Khê

4.54

3.80

 

 

0.54

0.20

Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch

 

9

Khu dân cư xen kẽ khu 9

Phường Thanh Sơn

0.53

0.53

 

 

 

 

Quyết định 8830/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Quy hoạch cấp đất ở nhỏ lẻ

 

10

Bến xe phía Tây thành phố

P. Phương Đông

2.10

2.10

 

 

 

 

Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

11

Đường liên phường Phương Đông - Thanh Sơn (thuộc địa phận P. Phương Đông)

Phường Phương Đông

8.96

2.69

 

 

5.77

0.50

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình giai đoạn 1; số 7079/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng…

 

12

Bổ sung cống hộp tại đoạn rẽ Trạm y tế xã Thượng Yên Công trên tuyến đường vào Yên Tử, thành phố Uông Bí

Xã Thượng Yên Công

0.06

0.06

 

 

 

 

Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

13

Hệ thống thoát nước thải và xử lý nước thải khu đô thị, thị xã Uông Bí (khu vực phía Bắc và phía Nam QL 18A) đoạn từ cầu sông Sinh đến cầu Sến

Phường Yên Thanh

4.20

4.20

 

 

 

 

Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 12/11/2009 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư

 

14

Xây dựng Nhà để xe gom rác và điểm thu tiền điện

Phường Yên Thanh

0.05

0.03

 

 

0.02

 

Quyết định 6691/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt mặt bằng Quy hoạch

 

15

Trụ sở đội quản lý thị trường số 6

Phường Phương Nam

0.42

0.42

 

 

 

 

Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

 

16

Khu dân cư phía Tây kênh làm mát

Phường Quang Trung

10.04

1.20

 

 

8.84

 

QĐ 3149/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND TP Uông Bí về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng; QĐ số 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 

17

Khu đô thị Đông Yên Thanh

P. Yên Thanh

9.00

1.77

 

 

7.23

 

Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

18

Mở rộng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển

P. Thanh Sơn

18.84

 

 

 

13.84

5.00

Quyết định 6690/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND thành phố Uông Bí về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

19

Sửa chữa, nâng cấp đập bãi Dâu

Xã Thượng Yên Công

0.17

 

 

 

0.17

 

Quyết định số 6940/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

 

20

Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Miếu Bòng

Thôn Miếu Bòng - xã Thượng Yên Công

1.13

 

 

 

1.13

 

Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tổng mặt bằng

 

21

Mở rộng nghĩa trang, nghĩa địa thôn Đồng Chanh

Thôn Đồng Chanh - xã Thượng Yên Công

1.00

 

 

 

1.00

 

Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tổng mặt bằng

 

22

Khu xử lý và chôn lấp chất thải rắn tại xóm Khe Giang (giai đoạn 2)

Xã Thượng Yên Công

20.00

 

 

 

20.00

 

Quyết định số 3873/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND TP Uông Bí phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

23

QH khu biệt thự phường Nam Khê

P. Nam Khê

0.88

 

 

 

0.88

 

Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND TP Uông Bí phê duyệt quy hoạch

 

24

Khu dân cư khu 3, phường Thanh Sơn

P. Thanh Sơn

1.68

 

 

 

 

1.68

Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND TP Uông Bí về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cấp đất ở

 

25

Quy hoạch xây dựng hồ công viên

P. Quang Trung và P. Thanh Sơn

14.30

 

 

 

1.92

12.38

Quyết định số 6358/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND thành phố Uông Bí về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch

 

26

Khu dân cư phía Tây Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Uông Bí

P. Quang Trung

1.22

 

 

 

1.22

 

Quyết định số 6782/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND thành phố Uông Bí về phê duyệt quy hoạch

 

27

Kè chống xói mòn, sạt nở bờ sông Sinh

P. Thanh Sơn, Yên Thanh

2.60

 

 

 

2.60

 

QĐ số 4149/QĐ-UBND thị xã Uông Bí ngày 11 tháng 10 năm 2011 V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán xây dựng công trình: Nạo vét lòng sông, xây kè chống xói lở dòng sông Sinh, đoạn từ cầu sông Sinh 3 đến tổ 3, khu 9, phường Thanh Sơn, thị xã Uông Bí

 

28

Kè chống xói lở sông Vàng Danh đoạn qua khu dân cư tổ 8, khu 2, phường Bắc Sơn

P. Bắc Sơn

1.10

 

 

 

1.10

 

QĐ số 842/QĐ-UBND thành phố Uông Bí ngày 25 tháng 3 năm 2016 V/v phê duyệt dự án đầu tư Kè chống xói lở sông Vàng Danh đoạn qua khu dân cư tổ 8, khu 2, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí

 

29

Nạo vét, xây kè bảo vệ 2 bên bờ suối thượng lưu cầu Lán Tháp, P. Vàng Danh

P. Vàng Danh

0.71

 

 

 

0.71

 

Quyết định số 3420/QĐ-UBND thành phố Uông Bí ngày 16/11/2010 về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

 

30

Khu tái định cư, dân cư khu 5, phường Quang Trung

P. Quang Trung

2.82

0.70

 

 

1.32

0.80

Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND TP.Uông Bí về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

II

Thị xã Đông Triều (38 công trình, dự án)

554.03

42.97

0.00

0.00

299.30

211.76

 

 

31

Khu Đô thị Đông Hải

Phường Kim Sơn

8.22

5.49

 

 

 

2.73

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/11/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch

 

32

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Kim Thành

Phường Kim Sơn

0.13

 

 

 

 

0.13

Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND thị xã Đông Triều phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

33

Điểm dân cư xen kẹp phía sau đô thị Đông Hải

Phường Kim Sơn

1.86

1.46

 

 

0.40

 

Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều về việc điều chỉnh quy hoạch

 

34

Trạm xử lý nước sạch khu vực hồ Khe Chè

Xã An Sinh

1.18

 

 

 

1.18

 

Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

35

Bảo tồn tôn tạo khu di tích Đền Thái thuộc khu di tích lịch sử Nhà Trần Đông Triều (Bãi đỗ xe đền Thái và khu cây xanh); Hiện trạng đã có 1,32 ha không phải GPMB

Xã An Sinh

2.75

1.62

 

 

1.13

 

Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Đã được chuyển mục đích đất trồng lúa tại Nghị quyết 175/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

36

Khu chăn nuôi tập trung Quảng Mản (giai đoạn 2)

Xã Bình Khê

5.00

3.92

 

 

0.90

0.18

Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

 

37

Điểm dân cư ao Bấc khu 3

Phường Đức Chính

7.23

 

 

 

7.23

 

Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 25/4/2012 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

38

Xây dựng Trụ sở phường Đức Chính

Phường Đức Chính

1.69

1.20

 

 

0.49

 

Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

39

Điểm dân cư trung tâm

Xã Hoàng Quế

1.00

1.00

 

 

 

 

Quyết định số 3442/QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

40

Dự án khai thác lộ thiên và các giải pháp gắn khai thác than với bảo vệ môi trường khu vực mỏ Nam Tràng Bạch

Xã Hồng Thái Tây, Hoàng Quế

258.33

 

 

 

202.33

56.00

Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

41

Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên mỏ Đông Tràng Bạch

Xã Hồng Thái Đông

14.42

 

 

 

14.42

 

Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

42

Đất dân cư thôn Vĩnh Thái (điểm phía Bắc đường sắt)

Xã Hồng Thái Đông

0.05

0.05

 

 

 

 

Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

43

Mở rộng nghĩa trang xã Hồng Thái Tây

Xã Hồng Thái Tây

1.61

 

 

 

1.61

 

Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

44

Khu Đông Nam thuộc dự án mở rộng, nâng công suất khu Tràng Khê, Hồng Thái (Mỏ Tràng Bạch)

Xã Hồng Thái Tây

5.80

 

 

 

5.80

 

Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều phê duyệt quy hoạch

 

45

Khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án trên địa bàn xã Hồng Thái Tây

Xã Hồng Thái Tây

0.49

0.49

 

 

 

 

Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

46

Đất ở Khu La Dương

Phường Hưng Đạo

1.22

1.22

 

 

 

 

Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

Đã được chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Công văn số 811/TTg-KTN ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ

47

Di tích nơi thành lập Chi bộ đảng đầu tiên

Phường Mạo Khê

0.06

0.06

 

 

 

 

Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 13/02/2014 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

48

Tu bổ Đình Vĩnh Tuy

Phường Mạo Khê

0.10

 

 

 

 

0.10

Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 21/9/2011 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

49

Đất dân cư khu Vĩnh Hồng

Phường Mạo Khê

0.02

0.02

 

 

 

 

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thị xã Đông Triều V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

50

Mở rộng khu dân cư Vĩnh Tuy 1

Phường Mạo Khê

9.26

8.42

 

 

0.84

 

Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

51

Khu dân cư Vĩnh Hồng

Phường Mạo Khê

19.81

0.99

 

 

18.82

 

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch

 

52

Đất dân cư khu Vĩnh Thông (phía Tây UBND phường)

Phường Mạo Khê

0.96

0.96

 

 

 

 

Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND huyện Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

53

Mở rộng trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Phường Mạo Khê

0.46

0.46

 

 

 

 

Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

54

Khu tái định cư phục vụ hoạt động khai thác than của Công ty than Mạo Khê tại khu Vĩnh Trung thị trấn Mạo Khê (Khu tái định cư dự án tuyến đường sắt Phả Lại - Hạ Long tại phường Mạo Khê)

Phường Mạo Khê

1.00

 

 

 

1.00

 

Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

 

55

Trường THCS xã Nguyễn Huệ

Xã Nguyễn Huệ

1.62

1.62

 

 

 

 

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

56

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Đông Triều (giai đoạn 2)

Phường Đông Triều

5.13

5.13

 

 

 

 

Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Giai đoạn 1 đã được thông qua tại Nghị quyết 200/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 với diện tích 7,92ha

57

Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND phường Đông Triều

Phường Đông Triều

0.81

0.81

 

 

 

 

QĐ số 1584/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

58

Mở rộng đường từ UBND phường ra đường tránh

Phường Đông Triều

0.55

0.55

 

 

 

 

Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu vực dọc hai bên đường tránh thị trấn Đông Triều

Đã được chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại Nghị quyết 229/NQ-HĐND ngày 12/12/2015

59

Đất ở thôn Tràng Bảng 1 (Điểm sân bóng cũ)

Xã Thủy An

0.50

 

 

 

 

0.50

Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

60

Dự án mặt bằng lộ vỉa +24 tuyến XIV- XV Tràng Khê III

Xã Tràng Lương

8.50

 

 

 

8.50

 

Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

61

Khu dân cư thôn Năm Giai

Xã Tràng Lương

0.50

 

 

 

0.50

 

Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

62

Nhà máy xử lý rác thải (giai đoạn 2)

Xã Tràng Lương

9.13

 

 

 

9.13

 

Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

63

Điểm xen cư thôn 4

Phường Xuân Sơn

0.36

0.36

 

 

 

 

Quyết định số 1502 ngày 31/8/2009 của UBND thị xã Đông Triều phê duyệt QH chi tiết xây dựng

 

64

Trường mầm non xã Yên Thọ

Xã Yên Thọ

0.56

0.56

 

 

 

 

Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND thị xã phê duyệt QH chi tiết xây dựng

 

65

Điểm dân cư tại thôn Nội Hoàng Tây

Xã Hoàng Quế

1.85

1.85

 

 

 

 

Quyết định số 953/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của UBND huyện Đông Triều phê duyệt QH chi tiết

 

66

Khu di tích đền thượng (Miếu mỏ)

Xã Yên Thọ

4.76

 

 

 

4.76

 

Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt DA bảo quản, tu bổ Khu di tích lịch sử địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều - giai đoạn 1

 

67

Nhà ở cho công nhân Công ty Clinker Viglacera

Phường Kim Sơn

3.58

3.58

 

 

 

 

Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND thị xã Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

68

Dự án công trình đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu các xã phía Đông thị xã Đông Triều

Mạo Khê, Bình Khê, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Tây

173.53

1.15

 

 

20.26

152.12

Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 

III

Huyện Hoành Bồ (24 công trình, dự án)

158.98

5.84

0.00

0.00

147.71

5.43

 

 

69

Đường công vụ thi công đường cao tốc tại thôn Khe Khoai

Thống Nhất

0.13

 

 

 

0.13

 

Công văn 1016/UBND- QLĐĐ1 ngày 2/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấn chỉnh việc thực hiện tiến độ GPMB dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại huyện Hoành Bồ

 

70

Nhánh rẽ đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn với thành phố Cẩm Phả

Vũ Oai

3.78

1.20

0.00

0.00

2.28

0.30

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Mặt bằng hướng tuyến

 

71

Tuyến đường đấu nối đường tỉnh 328 với đường tỉnh 326

Lê Lợi

7.80

0.50

 

 

3.88

3.42

Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

 

72

Đường nối từ tỉnh lộ

328 khu vực cầu Sông Mằn - TL 326 khu vực đập tràn Đá Trắng

Thống Nhất

2.25

0.08

 

 

2.17

 

Quyết định số 3300/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

 

73

Cụm công nghiệp Hoành Bồ

Thống Nhất

55.36

 

 

 

55.36

 

Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

74

Trạm điện 110KV Hoành Bồ

Thống Nhất

0.40

 

 

 

0.40

 

Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc chấp thuận hướng tuyến đường dây 110kV, vị trí Trạm biến áp 110kV Hoành Bồ

 

75

Tuyến đường ống cấp nước thô cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Lê Lợi

1.10

0.30

 

 

0.30

0.50

Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

76

Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn II tại xã Vũ Oai

Vũ Oai

4.79

 

 

 

4.67

0.12

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

77

Điểm lẻ xen cư thôn Tân Tiến

Lê Lợi

0.17

 

 

 

 

0.17

Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

78

Điểm dân cư tự xây tại thôn An Biên II

Lê Lợi

0.05

0.05

 

 

 

 

Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Đông Triều về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

79

Tái định cư thôn Đồng Lá

Hòa Bình

0.97

 

 

 

0.50

0.47

Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

80

Điểm dân cư tập trung tại thôn Thác Cát

Hòa Bình

0.33

 

 

 

0.33

 

Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết

 

81

Tái định cư thôn Trại Me

Sơn Dương

0.99

 

 

 

0.99

 

Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 06/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

82

Điểm lẻ tái định cư thôn Trại Me

Sơn Dương

0.08

 

 

 

0.08

 

Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

83

Điểm lẻ tái định cư thôn Đồng Vang

Sơn Dương

0.08

 

 

 

0.08

 

Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

84

Điểm lẻ tái định cư thôn Hà Lùng

Sơn Dương

0.06

 

 

 

0.06

 

Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết

 

85

Tái định cư thôn Đá Trắng

Thống Nhất

1.75

1.30

 

 

 

0.45

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết

 

86

Tái định cư thôn Khe Khoai

Thống Nhất

2.11

1.71

 

 

0.40

 

Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

87

Tái định cư thôn Đồng Cao

Thống Nhất

3.88

 

 

 

3.88

 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

88

Tái định cư thôn Đồng Sang (đường cao tốc)

Vũ Oai

3.46

 

 

 

3.46

 

Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết

 

89

Mở rộng Chùa Khe Chùa (Chùa Vân Phong)

Thị trấn Trới

4.10

 

 

 

4.10

 

QĐ số 2194/QĐ-UBND ngày 9/10/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

90

Nghĩa trang nhân dân

Vũ Oai

0.29

 

 

 

0.29

 

QĐ số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

91

Nghĩa trang nhân dân thôn Đồng Vải

Thống Nhất

1.50

 

 

 

1.50

 

QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

92

Khai thác đá phục vụ sản xuất vôi hóa Công ty TNHH Hương Hải

Sơn Dương

63.55

0.70

 

 

62.85

 

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND huyện Hoành Bồ về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

IV

Thị xã Quảng Yên (28 công trình, dự án)

125.62

34.78

0.00

0.00

68.40

22.44

 

 

93

Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

P. Yên Giang

72.53

7.80

 

 

59.94

4.79

Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 nhưng có sự thay đổi diện tích

94

Khu dân cư Khe Cát

Phường Minh Thành

11.25

5.54

 

 

2.10

3.61

Quyết định số 1680b/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về quy hoạch chi tiết

 

95

Khu dân cư tự xây tại khu Cát Thành, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (đối diện khu di tích Bác dừng chân)

P. Minh Thành

2.13

 

 

 

 

2.13

Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

96

Quy hoạch xen cư số 3, khu Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (giáp cổng trường tiểu học)

P. Minh Thành

0.37

 

 

 

0.37

 

Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

97

Quy hoạch xen cư số 1- khu Trại Cọ, phường Đông Mai

P. Đông Mai

0.03

 

 

 

0.03

 

Quy hoạch xen cư do UBND thị xã Quảng Yên duyệt ngày 04/1/2011

 

98

Quy hoạch xen cư số 2- khu Trại Cọ, phường Đông Mai

P.Đông Mai

0.04

 

 

 

0.04

 

Quy hoạch xen cư do UBND thị xã Quảng Yên duyệt ngày 04/1/2011

 

99

Khu ở cán bộ Lữ đoàn 147 Quân chủng Hải Quân tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Cộng Hòa

1.88

 

 

 

1.88

 

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

100

Khu dân cư tự xây khu I, phường Yên Giang

P. Yên Giang

0.59

 

 

 

0.59

 

Quyết định số 4727/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

101

Quy hoạch dân cư khu 4, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên

P. Nam Hòa

2.15

2.15

 

 

 

 

Quyết định số 7018/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

102

Điểm xen cư khu 5, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Nam Hòa

0.21

0.21

 

 

 

 

Quyết định số 5743/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

103

Khu dân cư tự xây đường chống bão tại khu 4, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên (Cánh Buồm)

P. Yên Hải

1.88

1.88

 

 

 

 

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 (diện tích 0.18ha) nhưng có sự thay đổi diện tích

104

Khu dân cư tự xây khu 11, phường Hà An

Phường Hà An

3.37

3.37

 

 

 

 

Quyết định số 4958/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

105

Xen cư tự xây thôn 7, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Xã Sông Khoai

0.60

0.60

 

 

 

 

Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

106

Xen cư số 2 tại thôn 9, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên

Xã Sông Khoai

0.02

0.02

 

 

 

 

Quy hoạch xen cư do UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt

 

107

Quy hoạch xen cư xóm 4, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên (Cống Quỳnh)

Xã Liên Hòa

0.28

 

 

 

 

0.28

Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

108

Quy hoạch xen cư xóm 3, xã Liên Hòa (Kho Ván Đông)

Xã Liên Hòa

0.08

 

 

 

0.08

 

Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 8/5/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

109

Khu dân cư xóm Máng thôn 3, xã Hoàng Tân

Xã Hoàng Tân

1.65

1.65

 

 

 

 

Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

110

Quy hoạch xen cư thôn Vị Khê (đường liên thôn) xã Liên Vị

Xã Liên Vị

0.01

 

 

 

0.01

 

Quy hoạch xen cư do UBND thị xã Quảng Yên phê duyệt

 

111

Khu dân cư tự xây xóm Bãi thôn 2, xã Hiệp Hòa (cạnh UBND xã mới)

Xã Hiệp Hòa

0.86

0.86

 

 

 

 

Quyết định số 5909/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

Đã được chuyển MĐSDĐ tại 811/TTg-KTN ngày 30/5/2014

112

Trụ sở HĐND và UBND phường Phong Cốc

P. Phong Cốc

0.53

0.44

 

 

 

0.09

Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

 

113

Quy hoạch chùa Hang tại khu Động Linh

Phường Minh Thành

11.25

 

 

 

 

11.25

Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

114

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Hoàng Tân

Xã Hoàng Tân

1.52

1.52

 

 

 

 

Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

115

Quy hoạch nghĩa trang nhân dân phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Nam Hòa

2.69

2.69

 

 

 

 

Quyết định số 5708b/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

116

Cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xã Liên Hòa

3.47

3.47

 

 

 

 

Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

117

Nhà văn hóa xóm Hàn, xã Liên Vị

Xã Liên Vị

0.03

0.03

 

 

 

 

Quyết định số 6126/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

118

Trường mầm non tại khu 6, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

P. Quảng Yên

0.29

 

 

 

 

0.29

Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

119

Hồ chứa, khu xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh)

Xã Liên Vị

2.55

2.55

 

 

 

 

Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

120

Hồ chứa, khu xử lý nước thải sinh hoạt tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh)

Xã Cẩm La

3.36

 

 

 

3.36

 

Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 8/7/2015 của UBND thị xã Quảng Yên về phê duyệt quy hoạch

 

V

Huyện Tiên Yên (9 công trình, dự án)

18.95

3.31

0.00

0.00

14.85

0.79

 

 

121

Đầu tư nâng cấp mở rộng điểm trường mầm non Hà Tràng Tây

Xã Đông Hải

0.23

 

 

 

0.23

 

Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

 

122

Đầu tư nâng cấp mở rộng điểm trường mầm non Hà Tràng Đông

Xã Đông Hải

0.05

0.05

 

 

 

 

Quyết định số 24542/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND huyện Tiên Yên “Vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Đông Hải, xã Đông Hải, Hạng Mục: Xây dựng lớp học mầm non Hà Tràng Đông”

 

123

Dự án di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất (thôn Khe Lẹ)

Xã Hà Lâu

8.70

 

 

 

8.70

 

Công văn số 1020/UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Tiên Yên về xây dựng đề án di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm trên địa bàn

 

124

Quy hoạch đất ở nông thôn di dời hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, bão, lũ quét (thôn Đồng Mộc)

Xã Đông Ngũ

2.11

0.05

 

 

2.06

 

Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

125

Xây dựng hồ chứa nước Khe Cát

Xã Hải Lạng

3.00

3.00

 

 

 

 

Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 11/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

 

126

Dự án đầu tư hạ tầng đấu nối ngoài hàng rào Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên kết hợp làm khu tái định cư

Thị trấn Tiên Yên

0.35

 

 

 

0.33

0.02

Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

 

127

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Yên

Thị trấn Tiên Yên

0.52

 

 

 

0.52

 

Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 25/9/2015 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

 

128

Công trình xây dựng trường THPT Tiên Lãng

Xã Tiên Lãng

1.53

 

 

 

1.53

 

Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

129

Công trình xây dựng trường THPT Tiên Yên

Xã Tiên Lãng

2.46

0.21

 

 

1.48

0.77

Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND huyện Tiên Yên về phê duyệt quy hoạch chi tiết

 

VI

Huyện Ba Chẽ (33 công trình, dự án)

213.20

5.71

8.20

0.00

161.77

37.52

 

 

130

Xây dựng chùa Ba Chẽ trong khu di tích Miếu Ông - Miếu Bà

Xã Nam Sơn

5.48

 

 

 

5.48

 

Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Dự án; Bản đồ quy hoạch chi tiết

 

131

Quy hoạch điểm dân cư khu 7 thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

5.50

 

 

 

5.10

0.40

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500

 

132

Quy hoạch điểm dân cư khu 6 thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.55

0.15

 

 

0.40

 

Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

 

133

Quy hoạch điểm xen cư khu 1 thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.30

 

 

 

0.30

 

Quyết định 606/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

 

134

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330

Thị trấn Ba Chẽ, xã Nam Sơn, Thanh Sơn, Thanh Lâm, Đạp Thanh, Lương Mông

6.90

0.66

 

 

4.49

1.75

Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Hồ sơ, bản đồ GPMB

 

135

Khu Văn hóa các dân tộc huyện Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

3.00

0.20

 

 

2.00

0.80

Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

136

Mở rộng trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Đồn Đạc

Xã Đồn Đạc

0.20

 

 

 

0.20

 

Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

137

Mở rộng trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đồn Đạc II

Xã Đồn Đạc

0.07

 

 

 

0.07

 

Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

138

Mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.41

 

 

 

0.41

 

Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

139

Mở rộng Trường Trung học phổ thông huyện Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.36

 

 

 

0.36

 

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500

 

140

Trung tâm văn hóa thể thao xã Lương Mông

Xã Lương Mông

1.70

 

 

 

1.70

 

Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng

 

141

Trung tâm Hành chính xã Minh Cầm

Xã Minh Cầm

3.68

 

 

 

3.68

 

Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

142

Xây dựng Cầu thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn

0.50

 

 

 

0.05

0.45

Kết luận số 08-KL/TU ngày 25/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XIV và nhiệm vụ công tác năm 2016 của Đảng bộ huyện Ba Chẽ

 

143

Xây dựng Bến xe tại thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

1.50

 

 

 

1.30

0.20

Quyết định 606/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh; Bản đồ QH chi tiết tỷ lệ 1/500

 

144

Trung tâm hành chính xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ (bao gồm trụ sở Quản lý thị trường, trường Tiểu học và THCS Nam Sơn, khu dân cư)

Xã Nam Sơn

7.00

 

 

 

7.00

 

Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ QH chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

145

Đường từ Tỉnh lộ 330 đi Khe Tâm (giai đoạn 2)

Xã Nam Sơn

0.30

 

 

 

0.30

 

Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; Bình đồ tuyến

 

146

Xây dựng Cầu Nam Sơn

Xã Nam Sơn

0.50

 

 

 

0.10

0.40

Quyết định số 6528/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

147

Đường Ba Chẽ - Hạ Long, đoạn từ trung tâm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long

Xã Đồn Đạc

12.63

 

8.20

 

4.37

0.06

Quyết định 2747/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 3385/ QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Bình đồ tuyến

 

148

Mở mới đường Hồng Tiến - Đồng Khoang

Đạp Thanh

0.85

 

 

 

0.50

0.35

Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông liên xã Đạp Thanh - Minh Cầm, huyện Ba Chẽ

 

149

Đường liên thôn Bắc Tập - Nà Lim

Xã Đạp Thanh

1.80

 

 

 

1.80

 

Quyết định số 624a/UBND- TCKH ngày 15/9/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về lập danh mục DA, CT chuẩn bị đầu tư năm 2016 trên địa bàn huyện; Tổng mặt bằng tuyến

 

150

Xây dựng mới tuyến đường Khe Pụt - Thác Lào

Xã Thanh Sơn

2.10

0.20

 

 

1.40

0.50

Quyết định số 624a/UBND- TCKH ngày 15/9/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc lập danh mục dự án, công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016 trên địa bàn huyện Ba Chẽ; Bình đồ tuyến

 

151

Tuyến đường Đồng Tán (Minh Cầm) - Đồng Sơn (Hoành Bồ)

Xã Minh Cầm

2.20

 

 

 

1.70

0.50

Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chỉ định thầu và gói thầu thi công xây lắp gói thầu công trình: Đường giao thông liên xã Minh Cầm (huyện Ba Chẽ) - Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ) đoạn Đồng Tán - Đồng Quánh hạng mục: Mặt đường bê tông + lề từ Km1 + 471,31 - Km2 + 49,89; Hồ sơ kỹ thuật

 

152

Nâng cấp tràn Bắc Tập

Xã Đạp Thanh

0.80

 

 

 

0.80

 

Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Ba Chẽ về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

 

153

Xây dựng dự án hồ chứa nước Khe Mười xã Đồn Đạc

Xã Đồn Đạc

75.00

3.00

 

 

57.50

14.50

Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Bản đồ mặt bằng tổng thể

 

154

Xây dựng Đập dâng nước Lang Cang

Xã Đồn Đạc

35.00

1.50

 

 

28.00

5.50

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 04/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư công trình; Bình đồ tổng thể

 

155

Xây dựng dự án hồ chứa nước Khe Lọng Trong (giai đoạn 2)

Xã Thanh Sơn

26.00

 

 

 

22.00

4.00

Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Bản đồ GPMB

 

156

Kè chống sạt lở tuyến đường trục chính và khu dân cư thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ (giai đoạn 2)

Thị trấn Ba Chẽ

3.00

 

 

 

0.10

2.90

Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Bình đồ tuyến

 

157

Kè chống sạt lở tuyến đường trục chính Trung tâm huyện và khu dân cư bờ sông phía Bắc thị trấn Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

6.00

 

 

 

0.90

5.10

Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình; Bình đồ tuyến

 

158

Mở rộng chợ Ba Chẽ

Thị trấn Ba Chẽ

0.21

 

 

 

0.10

0.11

Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hồ sơ báo cáo KTKT công trình: Khắc phục bão lũ chợ trung tâm huyện Ba Chẽ; Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

 

159

Khu xử lý rác thải, bãi thải tại thôn Khe Hố

Xã Nam Sơn

0.56

 

 

 

0.56

 

Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng; Bản đồ QH chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

160

Quy hoạch khu dân cư tự xây tại trung tâm xã

Xã Đồn Đạc

1.10

 

 

 

1.10

 

Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng; Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500

 

161

Khu dân cư tự xây thôn Đồng Giảng B

Xã Lương Mông

1.00

 

 

 

1.00

 

Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng

 

162

Nghĩa trang nhân dân tập trung của huyện tại thôn Khe Hố xã Nam Sơn

Xã Nam Sơn

7.00

 

 

 

7.00