Quyết định 6168/QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Số hiệu: 6168/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: 01/01/2017 Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6168/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy định v trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân các cấp tại thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện Công văn số 2204/UBND-PCNC ngày 21 tháng 5 năm 2014 của y ban nhân dân thành phố về việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xây dựng và thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 9276/STP-VB ngày 09 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Điều chỉnh, đưa 21 văn bản ra khỏi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của y ban nhân dân thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2016 (gọi tắt là Chương trình lập quy năm 2016) ban hành kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2016 của y ban nhân dân thành phố (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt kinh phí cấp cho Sở Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định điều chỉnh Chương trình lập quy 2016 là 7.200.000 đồng (Bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Pháp chế HĐND.TP;
- VPUB: Các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (PC-TNH) Ha150

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VÀ CHUẨN BỊ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 6168/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của y ban nhân dân thành ph)

Stt

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì son thảo

S thứ tự tại CTLQ năm 2016

1

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 242/2004/QĐ-UB ngày 22/10/2004 của UBND Thành phố)

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố

04-PL1

2

Quyết định

Ban hành Quy định hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi (hầm biogas) tại khu vực ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

06-PL1

3

Quyết định

Ban hành Quy định vquy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 76/2010/QĐ- UBND ngày 08/10/2010 của UBND Thành phố)

Thanh tra Thành phố

12-PL1

4

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hp liên ngành trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.
(Thay thế Quyết định 16/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND Thành phố)

Sở Y tế

16-PL1

5

Quyết định

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

18-PL1

6

Quyết định

Ban hành Quy chế tchức và hoạt động của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND Thành phố).

Sở Xây dựng

19-PL1

7

Quyết định

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Xây dựng

20-PL1

8

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Sở Nội vụ

23-PL1

9

Quyết định

Ban hành Quy định vthu phí, lệ phí đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

27-PL1

10

Quyết định

Ban hành Quy định vthu phí vệ sinh đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định s 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND Thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

28-PL1

11

Quyết định

Ban hành Quy định hạn chế và cấm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngay 03/5/2007 của UBND Thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

30-PL1

12

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý chất thải rn thông thường trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(Thay thế Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 15/10/1998 và Quyết định s 130/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của UBND Thành phố)

Sở Tài nguyên và Môi trường

31-PL1

13

Quyết định

Về thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thay thế Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND Thành phố).

Sở Tài nguyên và Môi trường

32-PL1

14

Quyết định

Ban hành đơn giá công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

33-PL1

15

Quyết định

Ban hành đơn giá lưu trữ tài liệu đt đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

34-PL1

16

Quyết định

Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.H Chí Minh

Sở Tài nguyên và Môi trường

35-PL1

17

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công an Thành phố

37-PL1

18

Quyết định

Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

45-PL1

19

Nghị quyết

V/v thu phí, lệ phí về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Tài nguyên và Môi trường

01-PL2

20

Nghị quyết

V/v thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

02-PL2

21

Nghị quyết

V/v thu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường

03-PL2

 

Quyết định 130/2002/QĐ-UB Quy định khám chữa bệnh miễn phí Ban hành: 16/09/2002 | Cập nhật: 07/12/2015