Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục văn bản hành chính do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp
Số hiệu: 1890/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: 22/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ DANH MỤC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 16 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và Danh mục văn bản hành chính do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử;
- Công báo tỉnh;
- CVP
, PCVP và các CV;
-
Lưu VT, TP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP(1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Ngày có hiệu lực thi hành

Nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp

Ghi chú

I. Các văn bản điu chỉnh việc tiếp cận khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp

1.

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2013

Toàn bộ văn bản

 

2.

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

Toàn bộ văn bản

 

3.

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

01/01/2015

Toàn bộ văn bản

 

4.

Quyết định

93/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

10/01/2017

Toàn bộ văn bản

 

5.

Quyết định

83/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh Tha Thiên Huế

01/01/2017

Toàn bộ văn bản

 

6.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8/2013

Toàn bộ văn bản

 

7.

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2017

Toàn bộ văn bản

 

8.

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh

19/8/2016

Toàn bộ văn bản

 

9.

Quyết định

45/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2016

Toàn bộ văn bn

 

10.

Quyết định

43/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và bổ sung vào Bảng giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2017

Toàn bộ văn bản

 

11.

Quyết định

14/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/3/2017

Toàn bộ văn bản

 

12.

Quyết định

75/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015 - 2019)

01/01/2015

Toàn bộ văn bản

Hết hiệu lực một phần

13.

Quyết định

37/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.

11/6/2016

Toàn bộ văn bản

 

14.

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh v quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đt đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/12/2016

Toàn bộ văn bản

 

15.

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/02/2015

Toàn bộ văn bản

Hết hiệu lực một phần

16.

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mđường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

19/01/2016

Toàn bộ văn bản

 

II. Lĩnh vực Xây dựng

17.

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/4/2017

Toàn bộ văn bản

 

18.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/5/2016

Toàn bộ văn bản

 

19.

Quyết định

27/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/5/2016

Toàn bộ văn bản

 

20.

Quyết định

49/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2017 của y ban nhân dân tỉnh ban hành khung giá bán nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh

10/7/2017

Toàn bộ văn bản

 

21.

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

20/7/2017

Toàn bộ văn bản

 

22.

Quyết định

52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2016

Toàn bộ văn bản

 

III. Lĩnh vực Nông nghiệp

23.

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án “Xây dựng một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020”

18/4/2016

Toàn bộ văn bản

 

24.

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tnh Thừa Thiên Huế giai đon 2016 - 2020

02/6/2016

Toàn bộ văn bản

 

III. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

25.

Quyết định

63/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/9/2014

Toàn bộ văn bản

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP (*)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Ngày có hiệu lực thi hành

Nội dung liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp

Ghi chú

I

Những văn bn điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác các ngun lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động liên quan của doanh nghiệp khởi nghiệp

1.

Kế hoạch

147/KH-UBND ngày 23/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018,

23/09/2016

Toàn bộ văn bản

 

2.

Kế hoạch

177/KH-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

05/12/2016

Toàn bộ văn bản

 

3.

Kế hoạch

114/KH-UBND ngày 29/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

29/07/2016

Toàn bộ văn bản

 

4.

Quyết định

59/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

13/01/2015

Toàn bộ văn bản

 

5.

Kế hoạch

45/KH-UBND ngày 10/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghquyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và định hướng đến năm 2020.

10/03/2017

Toàn bộ văn bản

 

6.

Quyết định

2420/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình;

11/10/2016

Toàn bộ văn bản

 

7.

Kế hoạch

875/QĐ-UBND ngày 03/05/2017 của UBND tỉnh Ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

03/05/2017

Toàn bộ văn bản

 

8.

Quyết định

2185/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định công khai các thông tin liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/10/2016

Toàn bộ văn bản

 

9.

Quyết định

940/QĐ-UBND ngày 09/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế

09/05/2016

Toàn bộ văn bản

 

10.

Quyết định

596/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế

25/03/2016

Toàn bộ văn bản

 

11

Quyết định.

1091/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2015-2020.

16/06/2015

Toàn bộ văn bản

 

12.

Kế hoạch

177/KH-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

05/12/2016

Toàn bộ văn bản

 

13.

Kế hoạch

35/KH-UBND ngày 28/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020”

28/02/2017

Toàn bộ văn bản

 

14.

Quyết định

1102/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tnh ban hành danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Xây dựng

25/5/2017

Toàn bộ văn bản

 

15.

Quyết định

1542/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay 2020

10/7/2017

Toàn bộ văn bản

 

16.

Quyết định

1540/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

10/7/2017

Toàn bộ văn bản

 

17.

Quyết định

382/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bthủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

14/12/2015

Toàn bộ văn bản

 

18.

Quyết định

1091/QĐ-UBND ngày 16/06/2015 của UBND tỉnh V/v phê duyệt danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tng kinh tế - xã hội Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đầu tư và trực tiếp cho vay giai đoạn 2015-2020.

16/06/2015

Toàn bộ văn bản

 

 (1) Hệ dữ liệu chi bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 01/7/2017 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)

(*) Hệ dữ liệu chi bao gồm các văn bản tính đến ngày 01/7/2017 và sẽ được tiếp tục bổ sung, cập nhật trong thời gian tới (nếu có)

Quyết định 45/2016/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên Ban hành: 07/07/2016 | Cập nhật: 22/07/2016

Nghị định 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật Ban hành: 23/07/2012 | Cập nhật: 25/07/2012