Kế hoạch 261/BC-UBND năm 2016 kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
Số hiệu: 261/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/BC-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là QPPL) theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Công văn số 4990/BGDĐT-PC ngày 06/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý các văn bản QPPL như sau:

1. Số lượng văn bản được kiểm tra

Năm 2016 (tính từ ngày 01/10/2015 đến 30/9/2016), UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành 01 loại văn bản QPPL đang còn hiệu lực pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình (thay thế Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình).

2. Đánh giá chung

a) Về thẩm quyền ban hành

Văn bản QPPL được kiểm tra đảm bảo thẩm quyền về hình thức và thẩm quyền về nội dung ban hành do Pháp luật quy định, cụ thể:

- Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BGDĐT-BNV của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

b) Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Các văn bản được kiểm tra ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

c) Về nội dung văn bản

Các văn bản được kiểm tra có nội dung phù hợp với Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan cấp trên, phù hợp với Nghị quyết của HĐND, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Trên đây là kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2016, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo để Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng