Quyết định 26/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 kèm theo Quyết định 48/2011/QĐ-UBND
Số hiệu: 26/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 03/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/09/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2012.

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2012 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2011/QĐ-UBND , NGÀY 21/12/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP , ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP , ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP , ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC , ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP , ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP , ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC , ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Liên bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND , ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 260/TTr-STNMT, ngày 20 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND , ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Tại điểm 2.4 Bảng II.2 “Bảng giá đất ở đô thị và giá đất các trục đường giao thông chính ngoài khu vực đô thị huyện Châu Thành”:

- Đường Hoàng Lê Kha: Bổ sung đoạn “Từ Ranh Thái Bình - Thị Trấn đến ngã 4 huyện”, giá đất 870.000 đồng/m2.

2. Tại điểm 2.6 Bảng II.2 “Bảng giá đất ở đô thị và giá đất các trục đường giao thông chính ngoài khu vực đô thị huyện Hòa Thành”:

- Đường Đỗ Thị Tặng: Điều chỉnh nội dung ghi chú trong ngoặc đơn ở cột số 2 (phía sau Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành và công viên Hòa Thành)”.

- Đường Châu Văn Liêm: Bổ sung đoạn “Từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Lý Thường Kiệt, thuộc xã Hiệp Tân”, giá đất 1.950.000đồng/m2.

- Đường Trần Phú: Bỏ đoạn “Từ trường THPT Nguyễn Chí Thanh đến đường Hốc Trâm”.

- Đường nhựa 20m và cầu Trường Long: Điều chỉnh lại là “Đường nhựa 20m vào cầu Trường Long”.

- Đường nhựa mới Hòa Hiệp: Điều chỉnh lại là “Đường nhựa mới Hiệp Hòa”.

- Bổ sung thêm tuyến đường: “Đường vòng quanh chợ Long Hải xã Trường Tây (trọn tuyến)”, giá đất 1.600.000đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, và được áp dụng từ ngày 01/01/2012, là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND , ngày 21 tháng 12 năm 2011 về Ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang