Quyết định 02/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 02/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thế Thuận
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Ngày công báo: 01/02/2017 Số công báo: Từ số 7 đến số 8
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2014/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình s 1089/NV ngày 24 tháng 11 năm 2016 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo s114/BC-TP ngày 28 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 1 vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- UBND: CT;
- Phòng Tư pháp Quận 1;

- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm
ng dụng thông tin Quận 1;
- Lưu: VT, NV-
C (30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thế Thuận