Nghị quyết 46/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016
Số hiệu: 46/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRONG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2016, cụ thể như sau:

1. Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2016 (Kèm Phụ lục 1).

2. Danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) ngoài danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2016 (Kèm Phụ lục II).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết với thành phố.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10HA) TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm thực hiện

Tổng diện tích đất dự án (ha)

Diện tích đất thu hồi (ha)

Trong đó, diện tích đất trồng lúa (ha)

Nguồn vốn thực hiện công trình, dự án

Ghi chú

Vốn ngân sách thành phố

Vốn ngân sách cấp huyện

Vốn ngoài ngân sách

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Quận Ninh Kiều

 

 

92,24

10,24

5,00

 

 

 

 

1

Khu đô thị vui chơi giải trí tại cồn Khương

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Miền Nam

Phường
Cái Khế

92,0

10,0

5,00

 

 

Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 6/4/2016 của UBND thành phố

Tổng diện tích dự án khoảng 92ha, (trong đó diện tích đất thu hồi trong năm 2016 khoảng 10ha)

2

Nâng cấp đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn khu tái định cư Bún Xáng)

UBND quận Ninh Kiều

Phường Xuân Khánh

0,24

0,24

 

 

Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 của UBND quận Ninh Kiều

 

 

II

Quận Bình Thủy

 

 

0,78

0,16

 

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Trà Nóc 2

UBND quận Bình Thủy

Phường
Trà Nóc

0,74

0,12

 

 

Quyết định số 4580/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND quận Bình Thủy

 

Dự án đã có trong NQ 14/NQ-HĐND của HĐND TP, nay bổ sung thêm diện tích đất thu hồi của dự án

2

Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Hòa

UBND quận Bình Thủy

Phường Long Hòa

0,04

0,04

 

 

Quyết định số 4580/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND quận Bình Thủy

 

 

III

Quận Cái Răng

 

 

106,90

50,68

 

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới lô số 5B

Công ty Cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan

Phường Hưng Thạnh

14,7

7,0

 

 

 

Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố

Tổng diện tích dự án khoảng 14.7ha, trong đó diện tích đất thu hồi trong năm 2016 khoảng 8ha

2

Khu đô thị mới Hưng Phú - Lô số 3D

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu Tư Bông Sen Vàng

Phường Hưng Phú

11,9

11,9

 

 

 

Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 29/2/2016 của UBND thành phố

 

3

Trung Tâm sát hạch Lái xe loại 2 (Bổ sung)

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Chiến Thắng

Phường
Phú Thứ

6,0

0,10

 

 

 

x

Thu hồi đất để xây dựng tuyến đường giao thông giáp ranh với dự án của Công ty Long Thịnh

4

Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ

Phường Hưng Thạnh

72,39

30,0

 

 

 

Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố

Tổng diện tích dự án khoảng 72.39ha, trong đó diện tích đất thu hồi trong năm 2016 khoảng 20.03ha

5

Trường Tiểu học Phú Thứ 2

UBND quận Cái Răng

Phường
Phú Thứ

0,87

0,87

 

 

Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND quận Cái Răng

 

 

6

Công trình các lộ ra 110kV Trạm Biến áp 220kV Cần Thơ

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

Phường Thường Thạnh, phường
Phú Thứ

0,43

0,2

 

 

 

Quyết định số 5896/QĐ-EVN-SPC ngày 30/11/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

Dự án đã có trong NQ 14/NQ-HĐND của HĐND TP, nay bổ sung thêm diện tích đất thu hồi của dự án

7

Công trình Trạm Biến áp 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

Phường
Ba Láng

0,61

0,61

 

 

 

 

 

IV

Quận Ô Môn

 

 

4,45

4,45

0,11

 

 

 

 

1

Kè chống sạt lở sông Ô Môn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quận  Ô Môn

2,64

2,64

 

 

 

 

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Bộ KH&ĐT

2

Cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc đường Tỉnh 922

Ban QLDA ĐTXD TPCT

Phường Châu Văn Liêm

0,28

0,28

 

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND TP

 

 

 

3

Hội trường UBND P. Thới Long

UBND quận Ô Môn

Phường
Thới Long

0,11

0,11

0,11

 

Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND quận Ô Môn

 

 

4

Trường THCS Lê Lợi

UBND quận Ô Môn

Phường Phước Thới

0,62

0,62

 

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố

 

 

 

5

Trường THCS Thới Hòa

UBND quận Ô Môn

Phường
Thới Hòa

0,80

0,80

 

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố

 

 

 

V

Quận Thốt Nốt

 

 

0,44

0,05

 

 

 

 

 

1

Khu dân cư phường Thuận Hưng

UBND quận Thốt Nốt

Phường Thuận Hưng

0,44

0,05

 

 

Công văn số 1199/UBND-KT ngày 01/4/2016 của UBND thành phố

 

Tổng diện tích dự án khoảng 0.44ha, trong đó diện tích đất thu hồi trong năm 2016 khoảng 0.05ha

VI

Huyện Phong Điền

 

 

1,02

1,02

0,30

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (giai đoạn 2)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ

Thị trấn Phong Điền

0,43

0,43

 

Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND thành phố

 

 

 

2

Công trình Trạm Biến áp 110kV Phong Điền và đường dây đấu nối

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

Thị trấn Phong Điền

0,59

0,59

0,3

 

 

 

 

VII

Huyện Cờ Đỏ

 

 

4,58

4,58

3,46

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Trung Thạnh 3

UBND huyện Cờ Đỏ

Xã Trung Thạnh

1,00

1,00

0,70

 

Quyết định số 3085/QĐ-UBND ngày 2/10/2015 của UBND huyện Cờ Đỏ

 

 

2

Trường THCS Thạnh Phú 1

UBND huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh Phú

0,56

0,56

0,56

Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND thành phố

 

 

 

3

Trường Tiểu học Thạnh Phú 4

UBND huyện Cờ Đỏ

Xã Thạnh Phú

0,52

0,52

0,40

 

Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND huyện Cờ Đỏ

 

 

4

Trường Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1

UBND huyện Cờ Đỏ

Thị trấn  Cờ Đỏ

1,00

1,00

1,00

Công văn số 2090/SGDĐT-CSVC ngày 28/10/2015

 

 

 

5

Trường Tiểu học Thới Hưng 2

UBND huyện Cờ Đỏ

Xã  Thới Hưng

1,50

1,50

0,80

 

Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND huyện Cờ Đỏ

 

 

VIII

Huyện Thới Lai

 

 

39,41

39,41

11,52

 

 

 

 

1

Trường tiểu học Thới Tân

UBND huyện Thới Lai

Xã Thới Tân

0,85

0,85

0,85

Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố

 

 

 

2

Khu đô thị mới huyện Thới Lai

Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Cadif

Thị trấn Thới Lai

9,51

9,51

6,32

 

 

Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 13/7/2016
của UBND thành phố

 

3

Cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc Đường tỉnh 922

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ

Xã  Thới Thạnh

0,88

0,88

 

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành phố

 

 

 

4

Tuyến đường Rạch Gừa

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Thành

0,25

0,25

0,05

 

Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND huyện Thới Lai

 

 

5

Tuyến đường từ xã Trường Thành đến trung tâm xã Trường Thắng

UBND huyện Thới Lai

Xã Trường Thành, Xã Trường Thắng

7,80

7,80

4,30

 

Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND H. Thới Lai

 

 

6

Dự án Bồi thường hỗ trợ, tái định cư và xây dựng hạ tầng khu xử lý chất thải rắn - giai đoạn 1

UBND huyện Thới Lai

Xã  Trường Xuân

20,12

20,12

 

Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND thành phố

 

 

Tổng diện tích dự án 20,12ha. Trong đó, có 19,12ha đất trồng lúa.

IX

Huyện Vĩnh Thạnh

 

 

1,00

1,00

0,60

 

 

 

 

1

Trường THCS Thạnh Quới

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Xã  Thạnh Quới

1,0

1,0

0,6

 

x

 

Đầu tư xây dựng để đạt xã nông thôn mới

31

Tổng (I+II+…+IX)

 

 

250,82

111,59

20,99

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA (DƯỚI 10 HA) NGOÀI DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Vị trí khu đất

Số tờ bản đồ

Số thửa đất

Diện tích (ha)

Ghi chú

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

I

Quận Cái Răng

 

 

 

0,33

 

 

1

Khu Du lịch sinh thái

Phường Ba Láng

02

294

0,33

 

 

II

Quận Thốt Nốt

 

 

 

4,13

 

 

1

Nhà máy xay sát lúa, gạo

Phường Thạnh Hòa

01

1470, 1471, 1485

0,73

 

 

2

Cơ sở Nghiên cứu, thực nghiệm và sản xuất các thiết bị phục vụ nông nghiệp

Phường Tân Hưng

08

651, 652, 653, 657, 658, 666, 667, 668

3,40

 

 

III

Huyện Cờ Đỏ

 

 

 

0,05

 

 

1

Trạm cấp nước

Xã Thạnh Phú

12

98

0,05

 

 

IV

Huyện Thới Lai

 

 

 

0,70

 

 

1

Kho chứa lương thực

Xã Xuân Thắng

10

73, 74, 75, 939, 999, 1000

0,70

 

 

5

Tổng (I + II + III)

 

 

 

5,21

 

 

 

 

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2016 chấp thuận nhà đầu tư Ban hành: 29/06/2016 | Cập nhật: 14/07/2016

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014