Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015
Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 21/07/2016 Ngày hiệu lực: 21/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Nam Định, ngày 21 tháng 07 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh v việc phê chuẩn tng quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015 tỉnh Nam Định;

Sau khi nghe báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2015: 11.199.492.797.690 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được điều hành năm 2015: 10.879.666.562.994 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015 là:

10.786.316.245.576 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2015 là:

93.350.317.418 đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh:

1.423.337.629 đồng;

+ Kết dư ngân sách huyện, thành phố:

24.068.973.502 đồng;

+ Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:

67.858.006.287 đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách năm 2015:

 

a) Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh:

711.668.800 đồng.

b) Ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2016:

92.638.648.618 đồng.

Trong đó:

 

- Ghi thu vào ngân sách tỉnh:

711.668.829 đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện:

24.068.973.502 đồng,

- Ghi thu vào ngân sách cấp xã:

67.858.006.287 đồng.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND, Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21/7/2016 và có hiệu lực ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện;
- Th
ành ủy, HĐND, UBND TP. Nam Định;
- Báo Nam Định;
- Công báo tỉnh;
- Website Chính phủ, Webs
ite tỉnh;
- Lưu: VT VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.