Kế hoạch 3494/KH-UBND năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 3494/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 24/08/2017 Ngày hiệu lực: 24/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3494/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Thực hiện Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 31) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng của người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chnghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

II. Mục tiêu cụ thể:

Đến năm 2021, 90% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và 80% người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, các hợp tác xã, 100% lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động.

III. Nội dung:

1. Hot đng 1:

Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài. Bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan của các Sở, ban, ngành, Ban quản lý khu công nghiệp và các huyện, thành phố.

1.1. Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông và các huyện, thành phố.

1.2. Nội dung hoạt động:

a) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động.

- Chương trình bồi dưỡng:

+ Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khóa, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Đối với người đã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật mới, thời gian 01 ngày/khóa.

- Đối tượng bồi dưỡng: Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ các huyện, thành phố trở xuống và tại các Trung tâm Dịch vụ việc làm, các khu công nghiệp.

b) Tiêu đề hoạt động 1:

- Đối tượng tuyên truyền:

Người sử dụng lao động, người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp và khoảng 100 lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài hàng năm.

- Biện pháp thực hiện:

+ Đối với người sử dụng lao động:

Cung cấp các văn bản pháp luật và tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc hội thảo theo chuyên đvà giải đáp các vướng mắc, tổ chức hội nghị bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian, địa điểm để tổ chức việc tuyên truyền tại doanh nghiệp đạt hiệu quả.

Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động thành một chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp.

+ Đối với người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài:

Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa, ăn giữa ca....

Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thông, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như Đảng, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ...

Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.

+ Đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài: Tổ chức các khóa giáo dục định hướng cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và các hiệp định, thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết và phong tục, tập quán pháp luật của nước nhận lao động, với thời lượng, chương trình và nội dung phù hợp với từng đối tượng (lao động có nghề, lao động chưa có nghề, lao động đi xuất khẩu lần hai...)

+ Hàng năm tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn.

c) Hoạt động giám sát, đánh giá Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã thực hiện việc giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.

Hướng dẫn các doanh nghiệp tự kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Hoạt động 2: Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

2.1. Đơn vị thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các Sở ngành liên quan.

2.2. Nội dung hoạt động:

a) Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến chi tiết dựa trên tài liệu do Trung ương cung cấp phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, doanh nghiệp.

b) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Chương trình bồi dưỡng:

+ Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật lẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khóa, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Đối với người đã tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật, thời gian 01 ngày/khóa.

- Đối tượng bồi dưỡng: Đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động tại các huyện, thành phố, các khu công nghiệp và tại các doanh nghiệp.

c) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Biện pháp thực hiện:

+ Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khác lập kế hoạch thực hiện theo từng địa bàn, từng quý, từng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt nam và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng các hình thức truyền thông đã và đang được áp dụng có hiệu quả như tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật; hình thức tuyên truyền miệng hòa giải viên lao động cấp huyện, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của doanh nghiệp, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ...

+ Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.

+ Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm và chỉ tiêu thi đua của tổ chức công đoàn các cấp.

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp với các tổ chức doanh nghiệp, người lao động về các khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội, Công đoàn.

3. Hoạt động 3: Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Hợp tác xã và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các Hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

3.1. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Liên Minh Hợp tác xã Ninh Thuận.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố.

3.2. Nội dung hoạt động:

a) Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyn, nghĩa vụ của người lao động trong hp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Chương trình bồi dưỡng:

+ Đối với người mới bắt đầu làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thì tổ chức bồi dưỡng cả về kiến thức pháp luật lẫn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian bồi dưỡng 02 ngày/khóa, trong đó 01 ngày cho chuyên đề pháp luật và 01 ngày cho kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

+ Đối với người đã có thời gian làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chỉ tập trung bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cập nhật kiến thức pháp luật, thời gian 01 ngày/khóa.

- Đối tượng bồi dưỡng:

Tuyên truyền viên, báo cáo viên các huyện, thành phố theo sự chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

b) Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động, Luật Hợp tác xã và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người lao động trong hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

- Biện pháp thực hiện:

+ Liên minh Hợp tác xã Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp lập kế hoạch thực hiện theo từng địa bàn, từng quý, từng năm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động thông qua hình thức sách báo, tài liệu, Internet, các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc; kết hợp với kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm thích đáng.

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hp tác xã, quyền và nghĩa vụ của người lao động bằng hình thức tuyên truyền miệng thông qua hòa giải viên lao đng cấp huyện, báo cáo viên pháp luật của Liên minh Hợp tác xã, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của Hợp tác xã tuyên truyền trên hệ thng loa truyền thanh nội bộ; các tài liệu tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật... Tổ chức cho người lao động tại các hợp tác xã tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của Hợp tác xã, quyền và nghĩa vụ của người lao động trên ti vi, trên báo, đài tại các địa phương, cơ sở.

+ Tổ chức đối thoại trực tiếp với các xã viên Hợp tác xã.

IV. Tiến độ thực hiện:

1. Năm 2017:

- Hệ thống lại những văn bản pháp luật cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến.

- Cập nhật những văn bản mới có nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong quan hệ lao động, soạn thảo và triển khai tập huấn về Bộ Luật lao động.

- Tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động mới.

2. Năm 2018 và năm 2019:

- Cập nhật, triển khai các quy định mới của Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành khác có liên quan.

- Tiếp tục triển khai tập huấn về Bộ Luật lao động mới có sửa đổi và bổ sung.

- Triển khai theo từng hoạt động của kế hoạch.

- Tổ chức cuộc thi viết hoặc Hội thi cho người lao động trong các doanh nghiệp tìm hiểu về pháp luật lao động và các pháp luật khác có liên quan.

3. Năm 2020 và năm 2021:

- Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến Bộ Luật lao động mới và một số văn bản pháp lý có liên quan.

- Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch giai đoạn (2017-2021).

V. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định tại Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết về tài chính công đoàn”; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ngày 27/01/2014 về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc mức chi thù lao giảng viên, báo cáo viên các cấp và Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của y ban nhân dân tnh Ninh Thuận ban hành quy định một số mức chi thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch và quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

Nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương thực hiện Đề án 31 và kinh phí do ngân sách địa phương cấp.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức điều hành kế hoạch:

- Thành lập Ban điều hành kế hoạch do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh và Liên minh Hợp tác xã.

- Tổ Thư ký giúp việc Ban điều hành do Trưởng Ban quyết định thành lập.

- Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì các hoạt động của kế hoạch thành lập T công tác hoặc bộ phận chuyên trách đphối hợp với Ban điều hành kế hoạch chỉ đạo, điều hành và quản lý việc triển khai thực hiện các hoạt động đó.

- Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2017-2021 này, hàng năm các Sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, có nội dung, phân công đơn vị chủ trì, đối tượng tham gia, thời điểm tiến hành, kinh phí thực hiện trình Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai.

2. Phân công trách nhiệm:

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch, tổ chức phối hợp, kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động chỉ đạo điểm và nhân điển hình trên phạm vi toàn tỉnh; chủ trì thực hiện Hoạt động 1 của Kế hoạch.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì thực hiện Hoạt động 2; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.

- Liên minh Hợp tác xã: Chủ trì thực hiện Hoạt động 3; tham gia các hoạt động chung của Kế hoạch.

- S Tư pháp: Tư vấn về phương pháp, hình thức, nội dung thực hiện việc tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật về lao động; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cử báo cáo viên pháp luật của tỉnh tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã thực hiện giám sát, đánh giá việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thẩm định và cấp phép các tài liệu liên quan đến tuyên truyền quy định pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyn, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách pháp luật mới thực hiện Hoạt động 1 và Hoạt động 2 Kế hoạch này tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

- Các Sở, ngành liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hp tác xã triển khai các hoạt động của kế hoạch này.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các Hợp tác xã có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Kế hoạch này.

Yêu cầu các sở, ban ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công; đnh kỳ hàng quý, năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) để theo dõi chỉ đạo. Giao sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: LĐTBXH, TP, TC; (b/c)
- T.T Tỉnh ủy; T.T HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
(b/c)
- Như điểm 2 Mục VI;
- Đài PT & TH t
nh, Báo NT;
- VPUB: CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

 

Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn Ban hành: 21/11/2013 | Cập nhật: 25/11/2013