Quyết định 12/2012/QĐ-UBND chuyển giao hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành
Số hiệu: 12/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 06/03/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thuộc phạm vi thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân các quận và Ủy ban nhân dân các phường cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện, bao gồm:

1. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Ninh Kiều;

2. Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Bình Thủy;

3. Ủy ban nhân dân quận Cái Răng và Ủy ban nhân dân các phường: Lê Bình, Hưng Phú, Hưng Thạnh, Ba Láng thuộc quận Cái Răng;

4. Ủy ban nhân dân quận Ô Môn và Ủy ban nhân dân các phường: Phước Thới, Châu Văn Liêm thuộc quận Ô Môn;

5. Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt và Ủy ban nhân dân phường Thốt Nốt thuộc quận Thốt Nốt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là 05 (năm) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.\

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TPHCM);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT.Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- CT, PCT UBND thành phố;
- UBMTTQ VN thành phố và các đoàn thể;
- VP Đoàn đại biểu QH và HĐND thành phố;
- Sở, ban ngành thành phố có liên quan;
- UBND quận, phường có liên quan;
- Công báo; Báo Cần Thơ;
- Lưu: VT.H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

Nghị định 02/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Công chứng Ban hành: 04/01/2008 | Cập nhật: 09/01/2008