Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế, phí, lệ phí

Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án năm 2009 Ban hành: 27/02/2009 | Cập nhật: 24/03/2009

Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001 Ban hành: 28/08/2001 | Cập nhật: 04/01/2013

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998 Ban hành: 16/04/1998 | Cập nhật: 08/01/2010

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1994 Ban hành: 19/05/1994 | Cập nhật: 02/07/2010

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 Ban hành: 31/07/1992 | Cập nhật: 02/07/2010

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1991 Ban hành: 29/06/1991 | Cập nhật: 07/01/2010

Pháp lệnh Thuế Tài nguyên năm 1990 Ban hành: 30/03/1990 | Cập nhật: 07/01/2010

Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1989 Ban hành: 30/01/1989 | Cập nhật: 08/01/2010