Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế, phí, lệ phí

Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế Ban hành: 19/10/2020 | Cập nhật: 21/10/2020

Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế Ban hành: 28/08/2020 | Cập nhật: 28/08/2020