Hệ thống văn bản pháp luật về Thuế, phí, lệ phí

Lệnh công bố Luật Quản lý thuế 2019 Ban hành: 27/06/2019 | Cập nhật: 30/07/2019

Lệnh công bố Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Ban hành: 19/04/2016 | Cập nhật: 05/05/2016

Lệnh công bố Luật phí và lệ phí 2015 Ban hành: 08/12/2015 | Cập nhật: 13/01/2016

Lệnh công bố Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 Ban hành: 08/12/2014 | Cập nhật: 13/12/2014

Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 Ban hành: 03/12/2012 | Cập nhật: 21/12/2012

Lệnh công bố Luật quản lý thuế sửa đổi 2012 Ban hành: 03/12/2012 | Cập nhật: 21/12/2012

Lệnh 14/2010/L-CTN công bố Luật thuế bảo vệ môi trường Ban hành: 29/11/2010 | Cập nhật: 03/12/2010

Lệnh công bố Luật thuế tài nguyên năm 2009 Ban hành: 04/12/2009 | Cập nhật: 19/12/2009

Lệnh công bố Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 Ban hành: 13/03/2009 | Cập nhật: 24/03/2009

Lệnh công bố Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 Ban hành: 28/11/2008 | Cập nhật: 05/12/2008

Lệnh công bố Luật thuế giá trị gia tăng 2008 Ban hành: 12/06/2008 | Cập nhật: 30/08/2008

Lệnh công bố Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 Ban hành: 12/06/2008 | Cập nhật: 30/08/2008