Kế hoạch 140/KH-UBND thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016
Số hiệu: 140/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 20/07/2016 Ngày hiệu lực: 20/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NĂM 2016

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/02/2015 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016.

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích:

- Thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI.

- Tuyên truyền để UBND các cấp; các Sở, ban, ngành Thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc phát triển kinh tế Thủ đô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố, các sự kiện Hội nhập kinh tế quốc tế quan trọng trong năm 2016, các cam kết quốc tế cụ thể trong từng lĩnh vực mà Việt Nam đã và sẽ ký kết trong thời gian tới để có thể chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân, từng bước nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội.

2. Yêu cầu:

- Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế; định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2016 - 2021. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016.

- Công tác thông tin tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế cần được triển khai liên tục, đồng bộ, có trọng tâm, trọng đim, bằng nhiều hình thức, phương thức mới, phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nhập kinh tế quốc tế đối với việc phát triển kinh tế Thủ đô nói chung và các doanh nghiệp nói riêng; về các giá trị và lợi ích của Thủ đô, tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

2. Tuyên truyền đến UBND các cấp; Sở, ban, ngành Thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố vchủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế; các bộ luật, đạo luật liên quan đến kinh doanh, môi trường đầu tư - thể chế kinh tế thị trường đã được ban hành và có hiệu lực như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Dạy nghề...Các chính sách mới liên quan đến xuất nhập khẩu (thuế, hải quan...); Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (trong đó có nội dung về Hội nhập kinh tế quốc tế); Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/02/2015 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ; Các nhiệm vụ chủ yếu tại Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 06/4/2016 của UBND Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016.

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình, nội dung cụ thể và tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, đa phương mà Việt Nam đã và đang ký kết như: Cộng đồng kinh tế ASEAN, Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan, Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu, Việt Nam - Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)... Trong đó, chú trọng phổ biến những vấn đề hội nhập mang tính thời sự, những vấn đề mới tại các Hiệp định FTA; cơ hội, thách thức đối với doanh nghiệp khi Việt Nam thực thi các cam kết quốc tế...

4. Tuyên truyền về các hoạt động đầu tư, môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố; về tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô trong thúc đẩy phát triển kinh tế; các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp Hà Nội nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng; Các sự kiện liên quan đến quan hệ ngoại giao, hợp tác đầu tư, văn hóa, du lịch...giữa Thủ đô Hà Nội với thủ đô, các thành phố lớn trong khu vực và thế giới.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng thông tin, tuyên truyền:

- Trong nước: Cán bộ, công chức, viên chức; cộng đồng doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ); nhà đầu tư; các tầng lp nhân dân; người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố.

- Ngoài nước: Người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại nước ngoài; người nước ngoài; các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

2. Hình thc tuyên truyền:

Công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế cần được triển khai liên tục, đồng bộ, bằng nhiều phương thức, hình thức, cụ thể như sau:

- Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố (báo, đài truyền hình, đài phát thanh, truyền thanh cp huyện...). Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Hội nhập kinh tế quốc tế trên Cổng Giao tiếp điện tử của Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã,...

- Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu bằng nhiều hình thức như ấn phẩm, tờ gấp, sách hỏi - đáp về Hội nhập kinh tế quốc tế, về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, về tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô,...để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Phát hành bản tin “Hà Nội hội nhập và phát triển” cung cấp cho các Sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí...

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo để cán bộ, công chức, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, người dân...nắm bắt các nội dung về Hội nhập kinh tế quốc tế.

- Lồng ghép tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

- Gửi các thông tin, văn bản về Hội nhập kinh tế quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với nhiều nội dung tin, bài phong phú và đa dạng. Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thông tin, tuyên truyền của các cơ quan truyền thông đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch.

Chỉ đạo Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội thường xuyên cập nhật nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế; tình hình ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương; nội dung các cam kết quốc tế của Việt Nam, lộ trình thực thi cam kết; các sự kiện hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật trong năm 2016 của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, qua đó giúp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn Thành phố có thể nắm bắt được thông tin kịp thời.

Tăng cường các bài viết với nhiều nội dung phong phú trên Cng Giao tiếp điện tử của Thành phố phiên bản tiếng Anh phục vụ tốt công tác thông tin đi ngoại, giao lưu và hợp tác quốc tế của Thành phố.

2. Sở Công Thương:

Triển khai các hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo, lớp tập huấn phổ biến kiến thức cho cán bộ các Sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, doanh nghiệp về những nội dung: chính sách, pháp luật thương mại của Việt Nam, các nước trên thế giới để tận dụng các ưu đãi trong cam kết quốc tế và có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh các hàng rào trong thương mại; chính sách mới liên quan đến xuất nhập (thuế, hải quan...); kiến thức về thị trường, kỹ năng quản lý, quản trị và điều hành doanh nghiệp, kỹ năng về công nghệ mới và kỹ năng quản lý về Công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Thành phố...

Thường xuyên cập nhật thông tin vào chuyên mục Hội nhập trên Cổng thông tin điện tử của Sở, cụ thể: đăng tin, bài về Hội nhập kinh tế quốc tế; đăng tải bản tiếng Việt nội dung các hiệp định thương mại song phương, đa phương mà Việt Nam đã ký kết; thông tin về các hiệp định thương mại tự do, các cam kết quốc tế đang trong quá trình đàm phán hoặc dự kiến sẽ được ký trong năm 2016; các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế...

Xây dựng 02 phim tài liệu về Phòng vệ thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; đăng 02 bài tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế trên báo Hà Nội mới.

Gửi các thông tin, văn bản về Hội nhập kinh tế quốc tế vào địa chỉ email của các cơ quan, đơn vị, hội, hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt được thông tin kịp thời.

3. Sở Kế hoch và Đầu tư:

Xuất bản và ban hành rộng rãi bộ tài liệu, sách hướng dẫn chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch triển khai và nâng cấp website http://www.hanoi-sme.vn nhằm cung cấp thông tin và tư vấn qua website cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

4. Sở Quy hoạch và Kiến trúc:

Đẩy mạnh để phổ biến liên tục, công khai và rộng rãi quy hoạch; các Nghị quyết khuyến khích, thu hút đầu tư, xã hội hóa trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo tồn di sản đô thị...

Tiếp tục tái bản, phát hành tài liệu thông tin song ngữ về Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội với các thông tin cập nhật để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, mong muốn đầu tư tại Hà Nội.

Công bố công khai, bàn giao kịp thời các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. S Tư pháp:

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, Cổng Thông tin điện tử của Sở thông qua các tin, bài, giải đáp pháp luật về vấn đề Hội nhập kinh tế quốc tế; Việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần lồng ghép các nội dung liên quan đến Hội nhập kinh tế quốc tế.

6. Sở Ngoại vụ:

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng chuyên môn trong triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt là công tác nghiên cứu, đề xuất chiến lược đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Mở chuyên mục tuyên truyền về các Hiệp định thương mại song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết; các cam kết quốc tế; các thỏa thuận hp tác quốc tế của Thành phố với Thủ đô các nước trên thế giới; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố về Hội nhập kinh tế quốc tế trên Đặc san Đối ngoại Hà Nội và website song ngữ của Sở.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Thành phố trong việc thúc đẩy Hội nhập kinh tế trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Tài chính:

Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán, thẩm tra dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 theo Kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt.

8. Cục Hải quan Thành phố:

Tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tchức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật về hải quan, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Luật Hải quan, Luật Quản lý thuế sửa đi, Luật Xử phạt vi phạm hành chính; triển khai thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS đạt hiệu quả.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các hội nghị doanh nghiệp; tuyên truyền và giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp trên website của cơ quan nhm tạo điu kiện thuận lợi cho các hoạt động xut nhập khẩu, đầu tư trên địa bàn Thành phố.

9. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội:

Duy trì việc phát hành Bản tin “Hà Nội hội nhập và phát triển” (01 số/tháng), 06 số Đặc san kinh tế - xã hội Thủ đô trong năm 2016 đảm bảo chất lượng và tiến độ; cung cấp cho các Sở, ban, ngành, hội, hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Thành phố, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí...

10. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế - Đô thị, Báo An ninh Thủ đô:

Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua việc xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Hội nhập kinh tế quốc tế, thường xuyên đăng các bài viết, bài nói, phóng sự, tin tức, ảnh về Hội nhập kinh tế quốc tế.

11. Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã:

Thường xuyên đăng tải các tin, bài về Hội nhập kinh tế quốc tế lên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thông cơ sở của cơ quan, đơn vị; Tổ chức quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nưc về Hội nhập kinh tế quốc tế; Lồng ghép tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn báo chí; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của đơn vị về thông tin, tuyên truyền công tác Hội nhập kinh tế quốc tế trong năm 2016, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông (Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế Thành phố) trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Ban Chỉ đạo LNHNQT về kinh tế;
- TT: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Thành viên Ban HNKTQT Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Báo: HNM, KTĐT, ANTĐ;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Các phòng: KT, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý